X-SAMPA

alfabet fonètic que utilitza caràcters ASCII de 7 bits

L'Alfabet Fonètic Estès SAM (X-SAMPA) és una variant de SAMPA creada el 1995 per John Christopher Wells, catedràtic de fonètica a la Universitat de Londres. Aquesta variant es va dissenyar amb l'objectiu d'unificar els diferents alfabets SAMPA i estendre'ls per a arribar a cobrir tots els trets que ara cobreix l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI).

El resultat ha estat un alfabet fonètic inspirat en el SAMPA que empra els 7 bits del codi ASCII.

  • Els símbols de AFI que són lletres minúscules ordinàries tenen el mateix valor en X-SAMPA i en AFI.
  • En X-SAMPA s'usa la barra inversa \ com a caràcter de fuita per a crear un nou símbol. Per exemple O és un so diferent de O\, amb el qual no manté cap relació.
  • Els diacrítics en X-SAMPA se situen posteriorment al símbol que modifiquen. Exceptat en el cas de ~ per a la nasalització, = per a consonant sil·làbica, i ` pels retroflexes i roticitat. Els diacrítics s'uneixen al símbol que modifiquen mitjançant una línia de subratllament _.
  • Els nombres del _1 al _6 s'empren per als diacrítics que denoten el nombre del to en una expressió determinada.

Lletres minúscules

modifica
X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemples
a a   vocal oberta baixa frontal no arrodonida francès dame [dam], espanyol pare [paD4i]
b b   oclusiva bilabial sonora anglès bed [bEd], francès bon [bO~]
b_< ɓ   bilabial implosiva sonora
c c   palatal oclusiva sorda hongarès latyak [lAcAk]
d d   oclusiva alveolar sonora anglès dog [dQg], francès doigt [dwa]
d' ɖ   retroflexa oclusiva sonora
d_< ɗ   dental/alveolar implosiva sonora
  vocal frontal, no arrodonida, mig tancada francès ses [es]
f f   labiodental fricativa sorda espanyola fi [fi]
g g   oclusiva velar sonora anglès go [g@u], francès longue [el~g]
g_< ɠ   velar implosiva sonora
h h   glotal fricativa sorda anglès house [haUs]
h\ ɦ   glotal fricativa sonora
i i   vocal frontal, tancada, tibant, no arrodonida espanyol si [si]
j j   palatal aproximant espanyol hi ha [aj], anglès yes [jEs], francès yeux [j2]
j\ ʝ   palatal fricativa sonora
k k   velar oclusiva sorda espanyol carro [karo]
  alveolar lateral aproximant espanyol llei [lej]
l' ɭ   retroflexa lateral aproximant
l\ ɺ   sonora alveolar lateral vibrant simple
m m   bilabial nasal espanyol mes [mes]
n n   alveolar nasal espanyol no [no]
n` ɳ   retroflexa nasal suec hörn [h2:n`]
o o   vocal mig tancada, posterior, arrodonida espanyol ull [oxo]
  bilabial oclusiva sorda espanyol gos [però]
p\ φ   bilabial fricativa sorda japonès fu
  uvular oclusiva sorda
r r   alveolar vibrant múltiple espanyol gos [però]
r` ɽ   retroflexa vibrant simple
r\ ɹ   (post-)alveolar aproximant sonora
r\` ɻ   retroflexa aproximant
  alveolar fricativa sorda espanyol sí [si]
s' ʂ   sorda retroflexa fricativa
s\ ɕ   alveolopalatal fricativa sorda
t t   alveolar oclusiva sorda espanyol el teu [el teu]
t' ʈ   sorda oclusiva retroflexa
o o   vocal arrodonida posterior tancada tibant espanyol el seu
  labiodental fricativa sonora anglès vest [vEst], francès voix [vwa]
v\ (or P) ʋ   labiodental aproximant
w w   labiovelar aproximant espanyol bé [bweno], anglès west [wEst], del francès oui [wi]
x x   velar fricativa sorda espanyol caixa [kaxa]
x\ ɧ   postalveolar i velar fricativa sorda
i i   vocal frontal tancada arrodonida tibi francès el teu [ty]
z z   alveolar fricativa sonora anglès zoo [zu:], francès assot [azOt]
z` ʐ   sonora retroflexa fricativa
z\ ʑ   alveolopalatal fricativa sonora

Lletres majúscules

modifica
X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemple
A ɑ   vocal oberta posterior no arrodonida de l'anglès start [stA:rt]
B β   bilabial fricativa sonora
B\ ʙ   bilabial vibrant sonora evoca la interjecció “brrr” (en sentir esgarrifança)
C ç   palatal fricativa sorda alemany ich [iC] o welche [vElC@]; anglès human [Cjum@n] (encara que les transcripcions de l'anglès solguin emprar "[hj]" en lloc de "[çj]")
D ð   dental fricativa sonora anglès then [Den]
ɛ   vocal mig oberta frontal no arrodonida francès même [mEm]
F ɱ   labiodental nasal anglès emphasis ["Eff@sis] (en parla ràpida, si no ["Emf@sis])
G γ   velr fricativa sonora grec gamma
G\ ɢ   uvular oclusiva sonora
G\_< ʛ   uvular implosiva sonora
H ɥ   semivocal labiopalatal francès huit [Hi]
H\ ʜ   epiglotal fricativa sorda
I ɪ   vocal laxa tancada frontal no arrodonida anglès kit [kIt]
I\ vocal tancada central laxa no arrodonida, no apareix a l'AFI
J ɲ   palatal nasal espanyol any [all]
J\ ɟ   palatal oclusiva sonora hongarès egy [EJ\]
J\_<   palatal implosiva sonora
K ɬ   alveolar lateral fricativa sorda galés llaw
K\ ɮ   alveolar lateral fricativa sonora
ʎ   palatal lateral espanyol clau [LaBe] (sense ieisme), italià famiglia
L\ ʟ   velar lateral sonora
M ɯ   vocal tancada posterior no arrodonida coreà o
M\ ɰ   velar aproximant espanyol foc [fweM\o]
ŋ   vetllar nasal anglès thing [TIN]
N\ ɴ   uvular nasal japonès sant [sant\]
O ɔ   vocal arrodonida mig oberta posterior anglès britànic thought [TO:t]
O\ ʘ   clic bilabial
P (or v\) ʋ   labiodental aproximant
ɒ   vocal oberta posterior arrodonida anglès britànic lot [lQt]
R ʁ   uvular fricativa sonora francès roi [Rwa]
R\ ʀ   uvular vibrant sonora
ʃ   palatoalveolar fricativa sorda anglès ship [SIp]
T θ   dental fricativa sorda espanyol vegada (sense seseo), anglès thin [TIn]
O ʊ   vocal arrodonida posterior tancada laxa anglès foot [fUt]
O\ vocal central laxa tancada arrodonida, no apareix a l'AFI
ʌ   vocal mig oberta no arrodonida anglès strut [strVt]
W ʍ   labial-velar fricativa sorda escocès when
X χ   uvular fricativa sorda galés bach
X\ ħ   farinjal fricativa sorda àrab ha’
I ʏ   vocal laxa tancada frontal arrodonida alemany hübsch [hYpS]
Z ʒ   palatoalveolar fricativa sonora anglès measure ["mEZ.O@]

Altres símbols

modifica
X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemple
.   trencament sil·làbic
" ˈ   accent primari
% ˌ   accent secundari
& ɶ   vocal oberta frontal arrodonida danès drømme
' (or _j) ʲ   palatalitzada
* símbol indefinit, SAMPA's “conjunctor”
- separador
/ indeterminació en vocals franceses
{ æ   vocal frontal no arrodonida gairebé oberta anglès trap [tr{p]
} ʉ   vocal tancada central arrodonida suec sju
1 ɨ   vocal tancada central no arrodonida galés el teu
2 ø   vocal mig tancada, frontal, arrodonida francès deux [d2]
3 ɜ   vocal central llarga anglès britànic nurse [n3:s]
3\ ɞ   vocal mig oberta, central, arrodonida
4 ɾ   alveolar vibrant simple espanyol però; anglès nord-americà better
5 ɫ   dark l; vegeu també _i de l'anglès milk [la meva5k]
6 ɐ   schwa oberta de l'alemany besser [bes6]
7 ɤ   vocal no-arrodonida mig tancada posterior
8 ɵ   vocal no-arrodonida mig tancada central del suec buss
9 œ   vocal arrodonida frontal mig oberta francès neuf [n9f]
 : ː   llarga
 :\ ˑ   mitjà llarga l'estonià destria tres extensions vocàliques diferents
< començ de notació no segmental (ex.: SAMPROSA)
<\ ʢ   epiglotal fricativa sonora
> fi de notació no segmental
>\ ʡ   epiglotal oclusiva
? ʔ   aturada glotal alemany Verein [fe6?aIn], també del danès stød
?\ ʕ   farinjal fricativa sonora de l'àrab ‘ayn
@ ə   schwa de l'anglès banana [b@"nA:n@] (britànic) [b@"n{n@] (nord-americana)
@\ ɘ   vocal central mig tancada no arrodonida
^   upstep
!   downstep
!\ ǃ   retroflexe clic
  minor (foot) group
\ ǀ   clic dental
  major (intonation) group
\|\ ǁ   clic lateral
=\ ǂ   clic alveolar
-\ ̮   linking mark

Diacrítics

modifica
X-SAMPA AFI AFI Descripció
_" ¨   centralitzada
_+ ˖   avançada
_- ˗   retreta
_/ ˇ ascendent
_0 ̥   sorda
_< implosiva
= (or _=) ̩   sil·làbica
_> ʼ   ejectiva
_?\ ˤ   farinjalitzada
_\ ˆ to descendent
_^ ̯   no sil·làbica
_} ̚   realització inaudible
` ˞   roticidad en vocals, retroflexió en consonants (AFI utilitza diferents símbols per a consonants, vegeu t' com a exemple)
~ (or _~) ~   nasalització
_A ̘   arrel de la llengua avançada
_a ̺   apical
_B ̏   to extra baix
_B_   to baix ascendent
_c ̜   poc arrodonit
_d ̪   dental
_ ~   velaritzat o farinjalitzat; vegeu també 5
<F>   caiguda global
_F ^   to descendent
_G ˠ   velaritzat
_H ˊ   to alt
_H_T   to alt ascendent
_h ʰ   aspirada
_j (or ') ʲ   palatalitzada
_k ̰   veu xerricant
_ `   to baix
_ ˡ   lateral
_M ¯   to mitjà
_m ̻   laminal
_ ̼   linguolabial
_n n   nasal
_O ̹   arrodonit
_o ˕   descendit
_ ̙   arrel de la llengua retreta
<R>   ascensió global
_R ˇ   to ascendent
_R_F   to ascendent descendent
_r ˔   ascendit
_T ˝   to extra alt
_t ̤   veu velada
_ ˬ   sonora
_w ʷ   labialitzada
_X ˘   extra breu
_x ˟   mig centralitzada