Àcid dicarboxílic

En química orgànica es denomina àcid dicarboxílics a aquell compost d'estructura carbonada que està substituït per dos grups funcionals tipus carboxil. Per això, la seva fórmula respon a HOOC-R-COOH, on R sol correspondre a un grup alquil, alquenil o alquilí. Els àcids dicarboxílics tenen especial rellevància en el metabolisme de les cèl·lules. En enginyeria química es fan servir per preparar copolímers com el niló.

Pel que fa a reactivitat química, solen comportar-se com els àcids monocarboxílics. La ionització del segon grup carboxílic és més difícil que la del primer, pel fet que es requereix una major energia per dissociar el protó (H +) d'un anió que porta dues càrregues negatives (cas de la ionització del segon carboxil) que d'aquell que només té una (cas de la ionització d'un únic carboxil).

Quan un dels grups carboxil d'aquests àcid se substitueix per un tipus aldehid, es produeix un àcid aldehídic.

Alguns exemples d'àcids dicarboxílics són:

Àcids dicarboxílics elementals
Nom comú Nom IUPAC Fórmula química Fórmula estructural
Àcid oxàlic àcid etanodioic HOOC-COOH Àcid oxàlic
Àcid malònic àcid propanodioic HOOC-(CH₂)-COOH Àcid malònic
Àcid succínic àcid butanodioic HOOC-(CH₂)₂-COOH Àcid succínic
Àcid glutàric àcid pentanodioic HOOC-(CH₂)₃-COOH Àcid glutàric
Àcid adípic Àcid hexanodioic HOOC-(CH₂)₄-COOH Àcid adípic
Àcid pimèlic àcid heptanodioic HOOC-(CH₂)₅-COOH Àcid pimèlic
Àcid subèric àcid octanodioic HOOC-(CH₂)₆-COOH Àcid subèric
Àcid azelaic àcid nonadioic HOOC-(CH₂)₇-COOH Àcid azelaic
Àcid sebàcic àcid decadioic HOOC-(CH₂)₈-COOH Àcid sebàcic
Àcid ftàlic àcid benzè-1,2-dicarboxílic
o-àcid ftàlic
C₆H₄(COOH)₂ Àcid ftàlic
Àcid isoftàlic àcid benzè-1,3-dicarboxílic
m-àcid ftàlic
C₆H₄(COOH)₂ Àcid isoftàlic
Àcid tereftàlic àcid beceno-1,4-dicarboxílico
p-àcid ftàlic
C₆H₄(COOH)₂ Àcid tereftàlic