Mitjana aritmètico-geomètrica

En matemàtiques, la mitjana aritmètico-geomètrica (AGM) de dos nombres reals positius x i y es defineix tal com segueix.

Primer calculeu la mitjana aritmètica de x i y i digueu-ne a1. Després calculeu la mitjana geomètrica de x i y i digueu-ne g1; això és l'arrel quadrada del producte xy:

Llavors itereu l'operació amb a1 en lloc de x i g1 en lloc de y. D'aquesta forma es defineixen dues successions (an) i (gn):

Aquestes dues successions convergeixen al mateix nombre, el qual és la mitjana aritmètico-geomètrica de x i y; i s'escriu M(x, y), o de vegades agm(x, y).

Exemple modifica

Per a trobar la mitjana aritmètico-geomètrica de a0 = 24 i g0 = 6, primer es calculen les seves mitjanes aritmètica i geomètrica:

 
 

I llavors s'itera:

 
  etc.

Les primeres quatre iteracions donen els següents resultats:

n an gn
0 24 6
1 15 12
2 13.5 13.41640786500...
3 13.45820393250... 13.45813903099...
4 13.45817148175... 13.45817148171...

La mitjana aritmètico-geomètrica de 24 i 6 és el límit comú d'aquestes dues successions que és aproximadament 13.45817148173.

Propietats modifica

M(x, y) és un nombre entre la mitjana geomètrica i l'aritmètica de x i y; en particular està entre x i y.

Si r > 0, llavors M(rx, ry) = r M(x, y).

Hi ha una expressió que permet calcular la M(x,y) sense haver de trobar el límit d'una sèrie:

 

On K(x) és la integral el·líptica completa de primera classe.

Del recíproc de la mitjana aritmètico-geomètrica d'1 i l'arrel quadrada de 2 se'n diu la constant de Gauss.

 

En honor de Carl Friedrich Gauss.

La mitjana geomètrico-harmònica es pot calcular emprant un mètode anàleg, a base de fer servir successions de mitjanes geomètriques i harmòniques. També es pot definir de forma similar la mitjana aritmètico-harmònica, però porta al mateix valor que la mitjana geomètrica.

Implementació en Python modifica

El següent codi exemple en Python calcula la mitjana aritmètico-geomètrica de dos nombres reals positius:

from math import sqrt

def avg(a, b, delta=None):
 if None==delta:
 delta=(a+b)/2*1E-10
 if(abs(b-a)>delta):
 return avg((a+b)/2.0, sqrt(a*b), delta)
 else:
 return (a+b)/2.0

Vegeu també modifica

Referències modifica

  • Jonathan Borwein, Peter Borwein, Pi and the AGM. A study in analytic number theory and computational complexity. Reprint of the 1987 original. Canadian Mathematical Society Series of Monographs and Advanced Texts, 4. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998. xvi+414 pp. ISBN 0-471-31515-X MR 1641658