Unitats derivades del SI

Les unitats derivades del SI formen part del sistema d'unitats de mesura del Sistema Internacional i estan derivades de les set unitats bàsiques (metre, quilogram, segon, ampere, kelvin, mol i candela).

Unitats amb noms especials i símbols ( modifica

Les unitats de base poden ser utilitzades per derivar les unitats de mesura de la resta de magnituds físiques.[1] A més de les dues unitats derivades sense dimensions, el radiant i l'estereoradiant, hi ha 20 altres unitats derivades que tenen un nom específic:

Les 22 unitats del SI que tenen un nom especial i un símbol particular[2]
Magnitud física Nom de la unitat del SI Símbol de la unitat Expressió en termes d'altres unitats Expressió en termes de les unitats bàsiques del SI
Noms especials i símbols
freqüència hertz Hz 1/s s−1
angle pla radian rad m/m adimensional
angle sòlid estereoradian sr m²/m² adimensional
força newton N kg⋅m/s² kg⋅m⋅s−2
pressió, tensió pascal Pa N/m² kg⋅m−1⋅s−2
energia, treball, calor joule J N⋅m = C⋅V = W⋅s kg⋅m²⋅s−2
potència, flux radiant watt W J/s = V⋅A kg⋅m²⋅s−3
càrrega elèctrica coulomb C s⋅A s⋅A
potencial elèctric, força electromotriu volt V W/A = J/C kg⋅m²⋅s−3⋅A−1
resistència elèctrica ohm Ω V/A kg⋅m²⋅s−3⋅A−2
conductància elèctrica siemens S 1/Ω = A/V kg−1⋅m−2⋅s3⋅A²
capacitància elèctrica farad F C/V kg−1⋅m−2⋅s4⋅A²
densitat de flux magnètic, inducció magnètica tesla T V⋅s/m² = Wb/m² = N/(A⋅m) kg⋅s−2⋅A−1
flux magnètic weber Wb J/A kg⋅m²⋅s−2⋅A−1
inductància henry H V⋅s/A = Wb/A kg⋅m²⋅s−2⋅A−2
temperatura grau Celsius  °C t°C = tK - 273,15 K
flux lluminós lumen lm cd⋅sr cd
Il·luminació lux lx lm/m² m−2⋅cd
activitat radioactiva becquerel Bq 1/s s−1
dosi absorbida (de radiació ionitzant) gray Gy J/kg m²⋅s−2
dosi equivalent (de radiació ionitzant) sievert Sv J/kg m²⋅s−2
activitat catalítica katal kat mol/s s−1⋅mol

Referències modifica

  1. BIMP, 2019, p. 25.
  2. BIMP, 2019, p. 26.

Bibliografia modifica

Exemples d'altres magnituds i unitats derivades modifica

Magnitud física Nom de la unitat del SI Símbol per a la unitat del SI Expressió en termes de les unitats bàsiques del SI
Àrea metre quadrat  
Volum metre cúbic  
Velocitat, celeritat metre per segon m · s-1  
Velocitat angular radiant per segon rad · s-1 s-1
Acceleració metre per segon al quadrat m · s-2  
Moment de força newton metre N · m = m² · kg · s-2
Nombre d'ona invers de metre m-1  
Densitat, densitat de massa quilogram per metre cúbic kg · m-3  
Volum específic metre cúbic per quilogram m³ · kg-1  
Concentració de substància mols per metre cúbic mol · m-3  
Volum molar metre cúbic per mol m³ · mol-1  
Capacitat calorífica, entropia joule per kelvin J · K-1 =

m² · kg · s-2 · K-1

Capacitat molar calorífica, entropia molar joule per kelvin mol J · K-1 · mol-1 =

m² · kg · s-2 · K-1 · mol-1

Capacitat de calor específica, entropia específica joule per quilogram kelvin J · K-1 · kg-1 =

m² · s-2 · K-1

Energia molar joule per mol J · mol-1 =

m² · kg · s-2 · mol-1

Energia específica joule per quilogram J · kg-1 = m² · s-2
Densitat d'energia joule per metre cúbic J · m-3 = m-1 · kg · s-2
Tensió superficial newton per metre N · m-1 = J · m-2 = kg · s-2
Densitat del flux calorífic, irradiació watt per metre quadrat W · m-2 = kg · s-3
Conductivitat tèrmica watt per metre kelvin W · m-1 · K-1 = m · kg · s-3 · K-1
Viscositat cinemàtica, coeficient de difusió metre quadrat per segon m² · s-1  
Viscositat dinàmica pascal segon Pa · s = N · s · m-2 = m-1 · kg · s-1
Densitat de càrrega elèctrica coulomb per metre cúbic C · m-3 m-3 · s · A
Densitat de corrent elèctric amper per metre quadrat A · m-2  
Conductivitat siemens per metre S · m-1 =

m-3 · kg-1 · s3 · A 2

Conductivitat molar siemens metre quadrat per mol S · m² · mol-1 =

kg-1 · mol-1 · s3 · A 2

Permitivitat farad per metre F · m-1 =

m-3 · kg-1 · s4 · A 2

Permeabilitat henry per metre H · m-1 = m · kg · s-2 · A-2
Intensitat de camp elèctric volt per metre V · m-1 = m · kg · s-3 · A-1
Intensitat de camp magnètic ampere per metre A · m-1  
Luminància candela per metre quadrat cd · m-2  
exposició (rajos X i gamma) coulomb per quilogram C · kg-1 = kg-1 · s · A
taxa de radiació absorbida gray per segon Gy · s-1 = m² · s-3

Vegeu també modifica