Viquipèdia:Requisits de les imatges no lliures

Directrius
Normes d'estil
Vegeu també
Modifica
Aquesta pàgina és una guia per l'aplicació dels requisits establerts en la política Viquipèdia:Continguts no lliures.

L'objectiu fonamental de la Viquipèdia és construir una enciclopèdia lliure, de lliure distribució i modificació, i d'ús il·limitat per a tothom en qualsevol mitjà. Per assolir aquest objectiu en general es rebutja tot contingut que no sigui lliure. Ara bé, per poder fer una enciclopèdia de qualitat, la Viquipèdia en català ha decidit permetre en determinats casos i amb certes condicions algun material no lliure necessari per les finalitats educatives i d'exposició.

Tingueu en compte que altres projectes Wikimedia poden tenir restriccions i requisits diferents respecte al material no lliure, fins i tot poden no acceptar-lo en absolut. De la mateixa forma, un material no lliure d'una altra viquipèdia, pot ser no acceptable a la Viquipèdia en català. Vegeu meta:Fair use per conèixer la situació en altres projectes.

Tot material amb drets d'autor que no tingui una llicència lliure com la GFDL es pot utilitzar en la Viquipèdia en català amb l'argument d'ús legítim si compleix els requisits presentats a continuació. Aquests requisits estan basats en els quatre factors definits en la llei de drets d'autor dels EUA per poder al·legar l'ús legítim, en l'objectiu de crear una enciclopèdia lliure i en el desig d'evitar problemes legals innecessaris.

Tot fitxer no lliure utilitzat a la Viquipèdia en català ha de complir tots els requisits següents:

 1. La pàgina de descripció del fitxer ha d'incloure necessàriament:
  • Atribució adequada de l'origen del fitxer, i atribució adequada del posseïdor dels drets d'autor, si són diferents. No val dir que prové d'una altra viquipèdia ja que no es tracta d'un fitxer lliure i no es pot atribuir a un altre usuari.
  • Una plantilla de llicència adequada que indiqui sota quins termes s'està justificant el seu ús.
  • Una justificació d'exempció d'imatges no lliures per cada article on es pugui usar.
 2. No existeix cap material lliure equivalent, disponible o amb possibilitat de crear-lo. Per exemple, un mapa o un diagrama es poden dibuixar de nou agafant com a mostra la font original, ara bé, una simple modificació és una obra derivada que manté el drets d'autor originals. Una fotografia o un arxiu de so generalment no es poden transformar en arxius lliures, però si el subjecte de la fotografia encara existeix, un pot fer una nova fotografia lliure. Tot material no lliure serà substituït per qualsevol alternativa lliure que es pugui trobar.
 3. L'ús del material amb drets d'autor no pot perjudicar els interessos comercials i no pot substituir ni distorsionar el paper que correspon al mercat. L'ús d'una gran quantitat de material d'una mateixa font pot perjudicar els seus interessos, siguin comercials o no. El fitxer ha de ser una còpia en baixa resolució de l'original per evitar l'ús fraudulent.
 4. Sobre un mateix tema, la quantitat de material utilitzat està limitat a l'estrictament necessari. Si una imatge ja fa el servei adequat, la resta d'imatges d'ús legítim es poden considerar injustificades.
 5. El material ha estat prèviament publicat i àmpliament difós. No pot ser un treball inèdit ni nou.
 6. El material té interès enciclopèdic, compleix els requisits d'admissibilitat de la Viquipèdia i compleix els requisits de la política d'imatges.
 7. El material s'usa com a mínim en un article. L'ús legítim ve determinat per l'ús que se'n faci. La inclusió en els articles s'ha de fer de forma flexible que no condicioni el format ni la presentació. En cas de redistribució del contingut de la Viquipèdia ha de ser possible suprimir les imatges no lliures sense que es vegi afectat l'article.
 8. El material contribueix significativament a millorar l'article i no té el simple propòsit decoratiu. Per exemple, pot servir per a identificar el subjecte de l'article, o per il·lustrar el punts rellevants explicats al text.
 9. Les imatges d'ús legítim s'usen exclusivament en articles. L'ús en altres espais de noms no està cobert per la doctrina inherent a l'ús legítim.
  • No es poden utilitzar en cap plantilla ja que el seu propòsit és incloure-les a diversos llocs.
  • No es poden utilitzar en pàgines d'usuari ja que serien purament decoratives.
  • No es poden utilitzar en portals ja que difícilment es pot justificar que contribueixen significativament a millorar i que no existeix cap alternativa lliure.
  • En les pàgines de discussió es poden enllaçar però no incloure-les. Utilitzeu l'enllaç amb dos punts davant, p.ex., [[:Imatge:Wiki-ca.png]], que produeix Imatge:Wiki-ca.png.

Exemples

modifica

Aquest apartat no forma part de la política, però s'inclou per una millor comprensió de diferents casos:

 • Un text literal no es pot incloure com d'ús legítim. O bé és de domini públic o bé es pot reescriure sense plagi citant la font.
 • Una imatge d'una rosa retallada d'una obra d'art o d'un àlbum de música no pot il·lustrar un article sobre roses. Qualsevol pot fer una fotografia lliure d'una rosa.
 • Un mapa escanejat d'un atlas amb drets d'autor no pot il·lustrar la regió representada. L'únic context on seria d'ús legítim seria si l'article tracta sobre el mapa en qüestió considerant-lo rellevant perquè representa un tema únic o polèmic.
 • Una obra d'art o una fotografia de la Guerra civil espanyola no pot il·lustrar un article sobre la guerra. En canvi, un detall del Gernika de Picasso es podria considerar d'ús legítim per il·lustrar la història de Gernika degut al seu caràcter d'icona pública àmpliament difosa.
 • Una foto d'una agència de premsa no pot il·lustrar un article sobre un personatge. Es podrien perjudicar els interessos econòmics de l'agència i si el personatge és viu sempre se'n pot fer una fotografia lliure. Si la foto és notòria, rellevant en sí mateixa i àmpliament difosa, podria ser d'ús legítim en una versió en baixa resolució.
 • Un cromo d'un esportista no pot il·lustrar l'article sobre l'esportista, però pot ser d'ús legítim a l'article sobre la col·lecció de cromos.
 • Una portada de revista no pot il·lustrar l'article sobre el personatge que surt a la portada, però pot ser d'ús legítim si el fet d'haver sortit a la revista és un tema rellevant tractat en l'article.
 • Una imatge trobada a Internet sense referències de l'estat legal o de l'autor no és verificable i no es pot atribuir al propietari de la web.
 • Un diagrama o un gràfic sempre es poden crear de nou i no cal recórrer a l'ús legítim.

En cas d'incompliment

modifica

L'al·legació d'ús legítim és una argumentació legal que fa l'usuari que carrega el fitxer sota la seva responsabilitat d'acord amb la legislació de la seva jurisdicció. No es pot traspassar la responsabilitat a d'altres usuaris perquè arreglin les mancances ni remetre's al que s'hagi fet en altres viquipèdies. Una imatge que incompleixi els requisits d'aquesta política d'una manera significativa, podrà ser destruïda immediatament sense haver d'avisar a l'usuari que la ha carregada. L'usuari no podrà al·legar desconeixement ja que la pantalla de càrrega és (serà) prou explícita.

Les imatges carregades abans de l'endemà de l'aprovació de la política no s'esborraran immediatament. Es seguirà un procés de revisió per arreglar els problemes que es detectin i en tot cas s'esborraran seguint un protocol d'actuació consensuat (vegeu Viquiprojecte:Revisió d'imatges).

En casos d'incompliment d'aquesta política en imatges carregades a partir de l'--1 de febrer del 2007-- les actuacions són a continuació. Pot fer-se referència al punt concret del requisit discutit, per exemple si no es considera rellevant per l'article VP:RUL#8 (punt 8 dels Requisits d'Ús Legítim).

Incompliment al carregar la imatge

modifica
 • Si no hi ha absolutament cap referència sobre l'origen de la imatge o sobre el posseïdor dels seus drets d'autor (VP:RUL#1): {{destrucció|origen no especificat}}.
 • Si les referències donades sobre l'origen de la imatge i sobre el posseïdor dels seus drets d'autor són insuficients (VP:RUL#1): ¿{{OD}}? ¿{{ID}}? ¿una nova plantilla? i avisar a l'usuari que ha carregat la imatge.
 • Si no disposa d'una plantilla de llicència (VP:RUL#1): {{destrucció|sense al·legació d'ús legítim}}.
 • Si la imatge no és en baixa resolució (VP:RUL#3): {{Reducció fair use}}.
 • Si s'al·lega ús legítim en pàgines en les que no és legítim usar-la (VP:RUL#8): Es discutirà en la pàgina de discussió i si fa falta es votarà si mereix ser a la llista.
  • Si s'al·lega ús legítim en pàgines que no pertanyin a l'espai d'articles sense cap justificació legal extraordinària (VP:RUL#9): Aquestes pàgines es podran retirar de la llista immediatament explicant-ho al resum d'edició.
 • Si en l'al·legació d'ús legítim és discutible, si la imatge pot tenir alternatives ĺliures i no il·lustra un moment irrepetible (VP:RUL#2, VP:RUL#3 i VP:RUL#6): {{ID|motiu}} i avís a l'usuari qur ha carregat la imatge. En cas de discussió o disconformitat en la interpretació del requisit, es pot iniciar un procés de discussió i votació a VP:EP/P. Si l'usuari que ha carregat la imatge ho admet aquesta pot ser destruïda.
 • Si la imatge no té contingut enciclopèdic (VP:RUL#6): Votació a VP:EP/P. Si l'usuari que ha carregat la imatge ho admet aquesta pot ser destruïda.

Incompliment en l'ús de la imatge

modifica
 • Si no s'usa en cap pàgina (potser a conseqüència d'haver aplicat altres actuacions) VP:RUL#7: {{destrucció|ús legítim sense ús}}.
 • Si s'usa en articles diferents als justificats: traieu la imatge o substituïu-la indicant-ho al resum de l'edició. Aquest punt implica que si no s'ha justificat cap article es pot treure de tot arreu on aparegui.
  • Si s'usa en una pàgina de discussió (VP:RUL#9): canvieu-la per un enllaç tot afegint-hi dos punts i indiqueu-ho en el resum d'edició.
 • Si s'usa en un article en el que ja hi ha imatges que il·lustrin el mateix tema i la nova no aporta res o en el que es pugui utilitzar una alternativa (VP:RUL#4 i VP:RUL#8): Treieu-la de l'article corresponent. Sovint per a aplicar-ho caldrà una discussió a la pàgina de discussió de l'article.

Vegeu també

modifica

Viquipèdia:Presa de decisions/2007/Imatges de cobertes i portades, segons la qual l'ús d'imatges de cobertes, caràtules, i portades (de llibres, CDs, DVDs, jocs, etc.) no es considera justificat per la VP:PDE.

Imatges i fitxers
Ús d'imatges
Informació d'imatge
Imatges no lliures
Doctrina d'exempció
Requisits
Justificació
Ajuda i guies
Utilització
Reproduir àudio i vídeo
Carregar
Descripció
Llicències
Autoritzacions
Vegeu també
Taller gràfic
Què és Commons?
Primers passos
La taverna multimèdia
Manteniment