Cinc Dinasties i Deu Regnes

(S'ha redirigit des de: Cinc dinasties i Deu regnes)

Les Cinc Dinasties i Deu Regnes (en xinès tradicional: 五代十國; en xinès simplificat: 五代十国; en pinyin: Wǔdài Shíguó) fou un període turbulent de la història de la Xina que s'inicià amb el final de la dinastia Tang (907) i es va acabar amb el començament de la dinastia Song (960). Cinc dinasties es van succeir per poc temps, i més d'una dotzena de regnes (els xinesos ho simplifiquen amb el nombre representatiu de "deu") es van establir principalment al sud del país. Alguns historiadors, però, n'inclouen algun altre (per exemple Bo Yang inclou els Yan i els Qi però no els Han Septentrionals, considerant-los una continuació dels Han).

Història de la Xina
Història de la Xina
Història de la Xina
ANTIGA
3 Augustos i 5 Emperadors
Dinastia Xia 2100–1600 aC
Dinastia Shang 1600–1046 aC
Dinastia Zhou 1045–256 aC
 Zhou Occidental
 Zhou Oriental
   Primaveres i Tardors
   Regnes Combatents
IMPERIAL
Dinastia Qin 221 aEC–206 aEC
Dinastia Han 206 aEC–220 EC
  Han Occidental
  Dinastia Xin
  Han Oriental
Tres Regnes 220–280
  Wei, Shu i Wu
Dinastia Jin 265–420
  Jin Occidental 16 Regnes
304–439
  Jin Oriental
D. Meridionals i Septentrionals
420–589
Dinastia Sui 581–618
Dinastia Tang 618–907
  ( Segon Zhou 690–705 )
5 Dinasties &
10 Regnes

907–960
Dinastia Liao
907–1125
Dinastia Song
960–1279
  Song del Nord Xia Occ.
  Song del Sud Jin
Dinastia Yuan 1271–1368
Dinastia Ming 1368–1644
Dinastia Qing 1644–1911
MODERNA
República de la Xina 1912–1949
República Popular
de la Xina

Des del 1949
República de
la Xina
(Taiwan)
Des del 1945

Les cinc dinasties eren els Liang posteriors (5 de juny del 907-923), els Tang posteriors (923-936), els Jin posteriors (936-947), els Han posteriors (947-951 continuada pels Han Septentrionals fins al 982) i els Zhou posteriors (951-960).

Els deu regnes eren Wu, Wuyue, Min, Chu, Han meridionals, Shu anteriors, Shu posteriors, Jingnan, Tang meridionals i Han septentrionals (continuació de la dinastia dels Han posteriors)

Altres estats eren Yan, Qi, Chengde Jiedushi (Zhao), Yiwu Jiedushi, Dingnan Jiedushi, Wuping Jiedushi, Qingyuan Jiedushi, Yin, Ganzhou, Shazhou i Liangzhou

Llista de sobiransModifica

Sobirans del període de les Cinc Dinasties i els Deu Regnes (907 - 960)
Nom de temple
(廟號 miào hào)
Nom pòstum
(諡號 shì hào)
Nom personal Període de regnat Nom de l'era (年號 nián hào) i anys corresponents
Cinc dinasties
* indicacions: nom dinàstic (後漢) + nom de temple o nom pòstum (高祖), dona 後漢高祖
Liang posteriors 後梁 Hòu Liáng 907 - 923
Tài Zǔ 太祖 No usat Zhū Wēn 朱溫 907 - 912

Kāipíng 開平 (907 - 911)
Qiánhuà 乾化 (911 - 912)

No existeix Mò Dì 末帝 Zhū Zhèn 朱瑱 913 - 923

Qiánhuà 乾化 (913 - 915)
Zhēnmíng 貞明 (915 - 921)
Lóngdé 龍德 (921 - 923)

Tang posteriors 後唐 Hòu Táng 923 - 936
Zhuāng Zōng 莊宗 no usat Lǐ Cúnxù 李存勗 923 - 926 Tóngguāng 同光 (923 - 926)
Míng Zōng 明宗 no usat Lǐ Sìyuán 李嗣源
o
Lǐ Dǎn 李亶
926 - 933

Tiānchéng 天成 (926 - 930)
Chángxīng 長興 (930 - 933)

No existeix Mǐn Dì 節閔帝 Lǐ Cónghòu 李從厚 933 - 934 Yìngshùn 應順 (913 - 915)
No existeix Mò Dì 末帝 Lǐ Cóngkē 李從珂 934 - 936 Qīngtài 清泰 (934 - 936)
Jin posteriors 後晉 Hòu Jìn 936 - 947
Gāo Zǔ 高祖 no usat Shí Jìngtáng 石敬瑭 936 - 942 Tiānfú 天福 (936 - 942)
No existeix Chū Dì 出帝 Shí Chóngguì 石重貴 942 - 947

Tiānfú 天福 (942 - 944)
Kāiyùn 開運 (944 - 947)

Han posteriors 後漢 Hòu Hàn 936 - 947
Gāo Zǔ 高祖 no usat Liú Zhīyuǎn 劉知遠 947 - 948

Tiānfú 天福 (947)
Qiányòu 乾祐 (948)

No existeix Yǐn Dì 隱帝 Liú Chéngyòu 劉承祐 948 - 950 Qiányòu 乾祐 (948 - 950)
Zhou posteriors 後周 Hòu Zhōu 951 - 960
Tài Zǔ 太祖 no usat Guō Wēi 郭威 951 - 954

Guǎngshùn 廣順 (951 - 954)
Xiǎndé 顯德 (954)

Shì Zōng 世宗 no usat Chái Róng 柴榮 954 - 959 Xiǎndé 顯德 (954 - 959)
no existeix Gōng Dì 恭帝 Chái Zōngxùn 柴宗訓 959 - 960 Xiǎndé 顯德 (959 - 960)
Deu regnes
el nom usat era el personal, excepte si s'indica el contrari
Wuyue 吳越 904 - 978
Tài Zǔ 太祖 Wǔsù Wáng 武肅王 Qián Liú 錢鏐 904 - 932

Tiānbǎo (天寶) 908 - 923
Bǎodà (寶大) 923 - 925
Bǎozhèng (寶正) 925 - 932

Shìzōng (世宗) Wénmù Wáng 文穆王 Qián Yuánquàn 錢元瓘 932 - 941 No existeix
Chéngzōng 成宗 Zhōngxiàn Wáng 忠獻王 Qián Zuǒ 錢佐 941 - 947 No existeix
No existeix Zhōngxùn Wáng 忠遜王 Qián Zōng 錢倧 947 No existeix
No existeix Zhōngyì Wáng 忠懿王 Qián Chù 錢俶 947 - 978 No existeix
Min909 - 945 incloent Yin943 - 945
Tàizǔ 太祖 Zhōngyì Wáng 忠懿王 Wáng Shěnzhī 王審知 909 - 925 No existeix
No existeix No existeix Wáng Yánhàn 王延翰 925 - 926 No existeix
Tàizōng 太宗 Huìdì 惠帝 Wáng Yánjūn 王延鈞 926 - 935

Lóngqǐ (龍啟) 933 - 935
Yǒnghé (永和) 935

Kāngzōng (康宗) no usat Wáng Jìpéng 王繼鵬 935 - 939 Tōngwén (通文) 936 - 939
Jǐngzōng (景宗) no usat Wáng Yánxī 王延羲 939 - 944 Yǒnglóng (永隆) 939 - 944
No existeix Tiāndé Dì (天德帝) (as Emperor of Yin) Wáng Yánzhèng 王延政 943 - 945 Tiāndé (天德) 943 - 945
Jingnan 荊南 o Nanping 南平 906 - 963
No existeix Wǔxìn Wáng 武信王 Gāo Jìxīng 高季興 909 - 928 No existeix
No existeix Wénxiàn Wáng 文獻王 Gāo Cónghuì 高從誨 928 - 948 No existeix
No existeix Zhēnyì Wáng 貞懿王 Gāo Bǎoróng 高寶融 948 - 960 No existeix
No existeix Shìzhōng 侍中 Gāo Bǎoxù 高寶勗 960 - 962 No existeix
No existeix No existeix Gāo Jìchōng 高繼沖 962 - 963 No existeix
Chu897 - 951
No existeix Wǔmù Wáng 武穆王 Mǎ Yīn 馬殷 897 - 930 No existeix
No existeix Héngyáng Wáng 衡陽王 Mǎ Xīshēng 馬希聲 930 - 932 No existeix
No existeix Wénzhāo Wáng 文昭王 Mǎ Xīfàn 馬希範 932 - 947 No existeix
No existeix Fèi Wáng 廢王 Mǎ Xīguǎng 馬希廣 947 - 950 No existeix
No existeix Gōngxiào Wáng 恭孝王 Mǎ Xī'è 馬希萼 950 No existeix
No existeix No existeix Mǎ Xīchong 馬希崇 950 - 951 No existeix
Wu904 - 937
Tài Zǔ 太祖 Xiàowǔ Dì 孝武帝 Yáng Xíngmì 楊行密 904 - 905 Tiānyòu (天祐) 904 - 905
Liè Zōng 烈宗 Jǐng Dì 景帝 Yáng Wò 楊渥 905 - 908 Tiānyòu (天祐) 905 - 908
Gāo Zǔ 高祖 Xuān Dì 宣帝 Yáng Lóngyǎn 楊隆演 908 - 921

Tiānyòu (天祐) 908 - 919
Wǔyì (武義) 919 - 921

No existeix Ruì Dì 睿帝 Yáng Pǔ 楊溥 921 - 937

Shùnyì (順義) 921 - 927
Qiánzhēn (乾貞) 927 - 929
Dàhé (大和) 929 - 935
Tiānzuò (天祚) 935 - 937

Tang meridionals 南唐 937 - 975
en aquest regne: Tang Nan (meridional) + nom pòstum. Hòu Zhǔ es refereix a Lǐ Hòuzhǔ 李後主.
Xiān Zhǔ 先主
or
Liè Zǔ 烈祖
no usat Lǐ Biàn 李昪 937 - 943 Shēngyuán (昇元) 937 - 943
Zhōng Zhǔ 中主
or
Yuán Zōng 元宗
no usat Lǐ Jǐng 李璟 943 - 961

Bǎodà (保大) 943 - 958
Jiāotài (交泰) 958
Zhōngxīng (中興) 958

Hòu Zhǔ 後主 Wǔ Wáng 武王 Lǐ Yù 李煜 961 - 975 No existeix
Han meridionals 南漢 917 - 971
Gāo Zǔ 高祖 Tiān Huáng Dà Dì 天皇大帝 Liú Yán 劉龑 917 - 925

Qiánhēng (乾亨) 917 - 925
Báilóng (白龍) 925 - 928
Dàyǒu (大有) 928 - 941

No existeix Shāng Dì 殤帝 Liú Fēn 劉玢 941 - 943 Guāngtiān (光天) 941 - 943
Zhōng Zōng 中宗 no usat Liú Chéng 劉晟 943 - 958

Yìngqián (應乾) 943
Qiánhé (乾和) 943 - 958

Hòu Zhǔ 後主 No existeix Liu Chang 劉鋹 958 - 971 Dàbǎo (大寶) 958 - 971
Han Septentrionals o Han Bei (Septentrional) 951 - 979
世祖 shi zu 神武帝 shen wu di 劉旻 liu min 951 - 954 Qianyou (乾祐 qian you) 951 - 954
睿宗 rui zong 孝和帝 xiao he di 劉承鈞 liu cheng jun 954 - 970

Qianyou (乾祐 qian you) 954 - 957
Tianhui (天會 tian hui) 957 - 970

少主 shao zhu No existeix 劉繼恩 liu ji e1 970 No existeix
No existeix
英武帝 ying wu di 劉繼元 liu ji yuan 970 - 982 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 970 - 982
Shu anteriors o Shu Qian (anterior) 907 - 925
高祖 gao zu no usat 王建 wang jian 907 - 918

Tianfu (天復 tian fu) 907
Wucheng (武成 wu cheng) 908 - 910
Yongping (永平 yong ping) 911 - 915
Tongzheng (通正 tong zheng) 916
Tianhan (天漢 tian han) 917
Guangtian (光天 guang tian) 918

後主 hou zhu No existeix 王衍 wang yan 918 - 925

Qiande (乾德 qian de) 918 - 925
Xiankang (咸康 xian kang) 925

Shu posteriors 934 - 965
高祖 gao zu no usat 孟知祥 meng zhi xiang 934 Mingde (明德 ming de) 934
後主 hou zhu No existeix 孟昶 meng chang 938 - 965

Mingde (明德 ming de) 934 - 938
Guangzheng (廣政 guang zheng) 938 - 965

Altres estatsModifica

règims locals independents durant el període de les Cinc dinasties i els Deu regnes, no inclosos a les llistes generals dels deu regnes
Nom de càrrec Nom personal Període al govern
Wuping jiedu|節度 (similar al tema de l'Imperi Romà d'Orient) 950 - 963
武平節度使 Wǔpíng jíedùshǐ 劉言 950 - 953
武平節度使 Wǔpíng jíedùshǐ 王逵 o Wáng Jìnkuí|王進逵 953 - 956
武平節度使 Wǔpíng jíedùshǐ 周行逢 956 - 962
武平節度使 Wǔpíng jíedùshǐ 周保權 962 - 963
Qingyuan jiedu|節度 (similar al tema de l'Imperi Romà d'Orient) 945 - 978
清源節度使 Qīngyuán jíedùshǐ 留從效 945 - 962
清源節度使 Qīngyuán jíedùshǐ 留紹鎡 962
清源節度使 Qīngyuán jíedùshǐ 張漢思 962 - 963
清源節度使 Qīngyuán jíedùshǐ 陳洪進 963 - 978
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cinc Dinasties i Deu Regnes