Constant de proporcionalitat

Un factor d'escala és un nombre que balança, o multiplica, alguna quantitat. En l'equació y= Cx, C és el factor d'escala per x. C És també el coeficient de x, i pot ser anomenat la constant de proporcionalitat de y a x. Per exemple, doblant les distàncies correspon a un factor d'escala de dos per distància, mentre tallant un pastís en mitjos trossos amb un factor d'escala d'un mig. L'equació bàsica per ell és sobre primeage. En el camp de mides, el factor d'escala d'un instrument és de vegades referit a la sensibilitat. La proporció de qualsevol de les dues longituds corresponents dins dues figures geomètriques similars és també anomenat un factor d'escala.