Datum

referència a partir de la qual es fan mesures

Un datum és una referència a partir de la qual es fan mesures. En agrimensura i geodèsia, un datum és un punt de referència a la superfície de la terra respecte al qual es realitzen mesures, i un model associat de la forma de la terra per a calcular posicions. Els datums horitzontals s'utilitzen per a descriure un punt a la superfície de la terra, en latitud i longitud o en un altre sistema de coordenades. Els datums verticals s'utilitzen per mesurar elevacions o profunditats subaquàtiques. En enginyeria i delineació, un datum és un punt de referència, superfície o eix d'un objecte respecte als quals es fan les mesures.

En cartografia, els mapes representen la projecció de la superfície de la terra sobre un el·lipsoide, que és la forma geomètrica senzilla que més s'aproxima a la seva forma real. Ara bé, com que la forma de la terra no és exactament un el·lipsoide (la superfície que correspondria al nivell del mar, si es prologués per sota els continents, se separaria en desenes de metres de l'el·lipsoide que millor s'hi ajustés) ni és totalment regular, els cartògrafs de cada part del món han anat triant per fer mapes l'el·lipsoide que més s'ajustava a la forma de la terra a la seva regió amb les dades disponibles en la seva època, cosa que ha portat a tenir mapes en diferents datums, de manera que mapes diferents poden indicar latituds i longituds diferents per un mateix punt. L'error que es produeix per no tenir en compte aquesta diferència, entre els datums usuals actualment, pot ser de pocs centenars de metres.

Alguns dels datums més rellevants:

  • ED50, utilitzat a l'Europa Occidental
  • NAD83, utilitzat als Estats Units, similar al WGS84.
  • WGS84, utilitzat a escala internacional; és el que duen predeterminat els GPS.
  • ETRS89, utilitzat a molts països europeus.