Humitat relativa crítica

La humitat relativa crítica (HRC) d'una sal es defineix com la humitat relativa de l'atmosfera circumdant (a una certa temperatura) en la qual el material comença a absorbir humitat de l'atmosfera i per sota del qual no ho farà.

Quan la humitat de l'atmosfera és igual a (o és més gran que) la humitat relativa crítica d'una mostra de la sal, la mostra prendrà aigua fins que tota la sal es dissol per donar una solució saturada. Totes les sals solubles en aigua i mescles tenen humitats crítiques característics.

La humitat relativa crítica de la majoria de sals disminueix en augmentar la temperatura. Per exemple, la humitat relativa crítica de nitrat d'amoni disminueix un 22% en passar d'una temperatura de 0 °C a 40 °C (32°F a 104°F).

La següent taula mostra la humitat relativa crítica de diverses sals fertilitzants:

Sal Humitat relativa crítica (%)
Nitrat de calci 46.7
Nitrat d'amoni 59.4
Nitrat de sodi 72.4
Urea 72.5
Clorur d'amoni 77.2
Sulfat d'amoni 79.2
Fosfat diamònic 82.5
Clorur de potassi 84.0
Nitrat de potassi 90.5
Fosfat monoamònic 91.6
Fosfat monocàlcic 93.6
Sulfat de potassi 96.3