Llista de sures de l'Alcorà

article de llista de Wikimedia

Aquesta llista de sures de l'Alcorà enumera i caracteritza cadascuna de les 114 sures o capítols que componen l'Alcorà, llibre sagrat dels musulmans.

Totes les sures estan precedides per la bàsmala, una fórmula ritual que diu: "En el nom de Déu, el Clement, el Misericordiós" (bi-smi L·lahi r-Rahmani r-Rahimi), excepte la novena (At-Tawba, El penediment).[1] Altrament, vint-i-nou sures van precedides per unes lletres anomenades al-muqàttaat (literalment "les tallades", "les fragmentades", "les trossejades"[2]), el significat de les quals roman incert.[3]

En la llista s'indica on va tenir lloc la revelació de cada sura, a la Meca o a Medina. Pel que fa a l'explicació sobre el seu ordre, vegeu l'article principal.

Taula de suresModifica

# títols transcrits[4] títols traduïts[5] nombre d'aleies de la Meca o de Medina ordre cronològic estàndard egipci[6][7][8] ordre cronològic segons Nöldeke[6] '"lletres enigmàtiques"
(al-muqàttaat)[3]
el títol fa referència a[9] temes principals
1 Al-Fàtiha[10] El proemi, la primera i l'obertura 7 la Meca 5 48 tota la sura
 • Exposició concentrada dels principis fonamentals de l'Alcorà.[9]
2 Al-Bàqara La vaca 286 Medina 87 91 àlif lam mim a. 67-73
 • La necessitat de la consciència de Déu.[9]
 • Errors comesos pels seguidors de les primeres revelacions.[9]
 • Abrogació de tots els missatges primerencs (a. 106).[9]
 • Ordenances legals (ètica, relacions socials, guerra, etc.).[9]
 • Abraham [9]
 • La Kaba [9]
 • Aleia del tron (a. 255)[11]
3 Al-Imran La família d'Imran 200 Medina 89 97 àlif lam mim a. 33, 35
4 An-Nissà Les dones 176 Medina 92 100 tota la sura
 • La unitat de la raça humana i les obligacions mútues entre homes i dones (a. 1).[9]
 • Drets de les dones.[9]
 • Qüestions sobre la vida familiar (incloent-hi el matrimoni i l'herència).[9]
 • Guerra i pau.[9]
 • Relació dels creients amb els no creients.[9]
 • Esforçar-se en la causa de Déu (jihad). (a. 95-97) [12]
5 Al-Màïda La taula servida, baixada del cel 120 Medina 112 114 a. 112-114
 • Una sèrie d'ordenances (ritus religiosos i obligacions socials).[9]
 • Corrupció del missatge original de la Bíblia per part de jueus i cristians. (a. 68-77, 116-118) [9]
6 Al-Anam Els ramats 165 la Meca 55 89 a. 136ff.
 • Natura humana Muhàmmad. (a. 50) [9]
 • Unitat i unicitat de Déu (tawhid). (e.g. a. 100, 103) [9]
 • Supersticions preislàmiques sobre els animals. (a. 136ff) [9]
7 Al-Araf Els cims que separen el cel i l'infern 206 la Meca 39 87 àlif lam mim sad a. 46, 48
8 Al-Anfal Els botins de guerra 75 Medina 88 95 a. 1
9 At-Tawba El penediment 129 Medina 113 113
 • Problemes de la guerra entre els creients i els seus enemics.[9]
 • La batalla de Tabuk (any 9 dH).[9]
 • Els qui no poden obtenir la fe. (a. 124-127) [9]
10 Yunus Iunus, Jonàs bíblic 109 la Meca 51 84 àlif lam ra a. 98
 • La revelació de l'Alcorà a Muhàmmad (no és obra seva). (a. 15-17, 37-38, 94) [9]
 • Referències als primers profetes.[9]
 • Els principis fonamentals de l'islam.[9]
11 Hud Hud, profeta dels adins, àrabs d'Ad 123 la Meca 52 75 àlif lam ra a. 50-60
 • La revelació de la voluntat de Déu a través dels Seus profetes.[9]
 • Més històries sobre els primers profetes.[9]
 • Relacions justes entre els homes.[9]
12 Yússuf Iússuf, Josep bíblic 111 la Meca 53 77 àlif lam ra tota la sura
 • Història del profeta Josep (il·lustració de com Déu dirigeix de manera insondable els afers humans).[9]
13 Ar-Rad El tron 43 Medina 96 90 àlif lam mim ra a. 13
 • La revelació de Déu, mitjançant els seus profetes, de certes veritats morals fonamentals i les conseqüències d'acceptar-les o rebutjar-les.[9]
14 Ibrahim Ibrahim, Abraham, el patriarca bíblic 52 la Meca 72 76 àlif lam ra a. 35-41
 • La revelació de la paraula de Déu a tota la humanitat per a dur-la de les tenebres cap a la llum.[9]
15 Al-Hijr Al-Hijr, la Pedrera, lloc d'Aràbia 99 la Meca 54 57 àlif lam ra a. 80
 • La guia de Déu per a l'home a través de la revelació de l'Alcorà, el qual romandrà incorrupte per l'eternitat. (a. 9) [9]
16 An-Nahl Les abelles 128 la Meca 70 73 a. 68-69
 • La creativitat de Déu: [9]
  • Manifestada en els instints de les abelles.[9]
  • Culmina amb la guia que representa la Seva paraula revelada.[9]
17 Al-Isrà El viatge nocturn 111 la Meca 50 67 a. 1
18 Al-Kahf La caverna 110 la Meca 69 69 a. 13-20
 • Sèrie de paràboles o al·legories sobre el tema de la fe en Déu enfront l'excessiva afecció envers la vida terrenal. Incloent: [9]
  • Els homes de la cova. (a. 13-20) [9]
  • L'home ric i l'home pobre. (a. 32-44) [9]
  • Moisès i el savi sense nom. (a. 60-82) [9]
  • Al·legoria de Dhu-l-Qarnayn, "el qui té dues banyes". (a. 83-98) [9]
19 Màryam Màriam, Maria 98 la Meca 44 58 kaf ha ya ayn sad a. 16-37
 • Història de Zacaries i del seu fill Joan, precursor de Jesús. (a. 2-15) [9]
 • Història de Maria i Jesús. (a. 16-37) [9]
20 Ta-ha Lletres ta i ha 135 la Meca 45 55 ta ha a. 1
 • La guia oferta per Déu a través dels Seus profetes.[9]
 • Les veritats fonamentals inherents a totes les religions revelades són idèntiques.[9]
21 Al-Anbiyà Els profetes 112 la Meca 73 65 a. 48-91
 • La unicitat, singularitat i transcendència de Déu.[9]
 • La continuïtat i la unitat intrínseca de tota la revelació divina.[9]
  • Històries dels profetes de l'antiguitat. (a. 48-91) [9]
  • Els creients de totes les religions pertanyen a una sola comunitat. (a. 92) [9]
22 Al-Hajj El pelegrinatge haj 78 Medina 103 107 a. 25-38
23 Al-Muminun Els creients 118 la Meca 74 64 a. 1
 • La veritable fe.[9]
 • L'evidència de l'existència d'un Creador totpoderós i la responsabilitat última de l'home envers Ell.[9]
 • La unitat de totes les comunitats religioses trencada per l'egoisme, la cobdícia i la recerca de poder dels homes. (a. 52-53) [9]
 • La impossibilitat de creure en Déu sense creure en la vida després de la mort.[9]
24 An-Nur La llum 64 Medina 102 105 a. 35
 • Relacions mútues i normes ètiques entre homes i dones.[9]
 • Paràbola mística de la "llum de Déu" ("aleia de la llum"). (a. 35) [9]
25 Al-Furqan El criteri del bé i el mal 77 la Meca 42 66 a. 1
 • El propòsit de tota revelació divina és proporcionar un criteri estable per a discernir entre veritat i falsedat.[9]
 • Tots els enviats de Déu han estat simples humans. (a. 20) [9]
 • La revelació divina forma part de l'activitat creadora de Déu.[9]
26 Aix-Xuarà Els poetes 227 la Meca 47 56 ta sin mim a. 224
 • La feblesa dels homes els fa rebutjar el missatge de Déu i els impedeix d'adorar el Seu poder i riqueses.[9]
27 An-Naml Les formigues 93 la Meca 48 68 ta sin a. 18
28 Al-Qassas La narració 88 la Meca 49 79 ta sin mim a. 25
 • Aspectes humans de la vida de Moisès.[9]
29 Al-Ankabut L'aranya 69 la Meca 85 81 àlif lam mim a. 41
 • Paràbola de La casa de l'aranya, simbolitzant que les creences falses seran endutes pel vent de la veritat. (a. 41) [9]
30 Ar-Rum Els rum, romans romans d'Orient, cristians 60 la Meca 84 74 àlif lam mim a. 1
31 Luqman Luqman, patriarca àrab 34 la Meca 57 82 àlif lam mim a. 12-19
 • Història de Luqman, un savi llegendari, aconsellant el seu fill. (a. 12-19) [9]
32 As-Sajd La postració 30 la Meca 75 70 àlif lam mim a. 15
33 Al-Ahzab Els coalitzats 73 Medina 90 103 a. 9-27
34 Sabà Els de Saba 54 la Meca 58 85 a. 15-20
 • Insignificança dels coneixements accessibles a l'home. (a. 9) [9]
 • Història del poble de Sabà com a exemple de la impermanència del poder, la riquesa i la glòria humanes. (a. 15-20) [9]
 • Tenir sempre consciència de Déu. (a. 46) [9]
35 Fàtir El Creador, des de l'origen 45 la Meca 43 86 a. 1
 • El poder de Déu per a crear i ressuscitar.[9]
 • La revelació de la voluntat de Déu a través del Seus profetes.[9]
36 Ya-sin Lletres ia i sin 83 la Meca 41 60 ya sin a. 1
 • Responsabilitat moral dels homes, la resurrecció i el judici de Déu.[9]
 • Recitació sobre la mort i pregàries pels morts.[9]
37 As-Saffat Els qui han estat arrenglerats 182 la Meca 56 50 a. 1
 • Resurrecció i certesa de que tots els éssers humans hauran de respondre davant Déu.[9]
 • Necessitat constant pels homes d'una guia profètica.[9]
  • Històries sobre els primers profetes. (a. 75-148) [9]
38 Sad La lletra sad 88 la Meca 38 59 sad a. 1
 • La guia divina i el seu rebuig per part dels orgullosos.[9]
39 Az-Zúmar Les colles d'homes 75 la Meca 59 80 a. 71, 73
 • L'evidència de l'existència i de la unicitat de Déu en totes les manifestacions de la naturalesa.[9]
 • Déu perdona tots els pecats envers Ell als qui es penedeixen abans de morir.[9]
 • Al·legories sobre la última hora i el Dia del Judici.[9]
40 Ghàfir/Al-Mumin El perdonador 85 la Meca 60 78 ha mim a. 3
 • El fals orgull dels homes, l'adoració de falsos valors (riquesa, poder, etc) i el rebuig de la guia divina.[9]
  • Històries sobre els primers profetes.[9]
41 Fússilat/As-Sajda Han estat explicades detalladament 54 la Meca 61 71 ha mim a. 3
 • Acceptació o rebuig de la revelació divina per part dels homes.[9]
42 Aix-Xura La consulta 53 la Meca 62 83 ha mim ayn sin qaf a. 36
 • Déu és indefinible i insondable. (a. 11, 16) [9]
 • Tots els profetes van ensenyar la unicitat de Déu, de manera que els creients de totes les confessions s'haurien de considerar com "una mateixa comunitat". (a. 13, 15) [9]
 • La llei de causa i efecte: en la vida venidora els homes només recolliran "allò que les seves mans hagin forjat" en aquest món.[9]
43 Az-Zúkhruf El luxe 89 la Meca 63 61 ha mim a. 35
 • Considerar que una persona o quelcom pot igualar Déu és espiritualment destructiu i lògicament inacceptable.[9]
 • Adhesió cega de la gent a la fe dels seus avantpassats. (a. 22-23) [9]
44 Ad-Duhan El fum 59 la Meca 64 53 ha mim a. 10
 • Amb la revelació l'orgull mundà és reduït al no-res.[14]
45 Al-Jàthiya L'agenollada 37 la Meca 65 72 ha mim a. 28
 • La humilitat amb què tots els éssers humans hauran d'afrontar el seu judici final a l'hora de la resurrecció. (a. 28) [9]
46 Al-Ahqaf Les dunes 35 la Meca 66 88 ha mim a. 21
47 Muhàmmad Muhàmmad, Mahoma 38 Medina 95 96 a. 2
48 Al-Fath La conquesta 29 Medina 111 108 a. 1
49 Al-Hujurat Les habitacions reservades 18 Medina 106 112 a. 4
 • Ètica social.[9]
  • Reverència envers el Profeta i els dirigents justos que el seguiran.[9]
  • Germanor entre tots els creients i tota la humanitat. (a. 10, 13) [9]
  • Diferència entre la veritable fe i l'observança externa de les formalitats religioses. (a. 14 ff.) [9]
50 Qaf La lletra qaf 45 la Meca 34 54 qaf a. 1
51 Adh-Dhariyat Els qui venten 60 la Meca 67 39 a. 1
52 At-Tur La muntanya 49 la Meca 76 40 a. 1
53 An-Najm L'estrella 62 la Meca 23 28 a. 1
 • Experiència mística de Muhàmmad de la seva ascensió al cel (Miraj i la visió del Sidrat al-Muntaha, 'l'Arbre del Lotus de l'Extremitat'). (a. 13-18) [9]
54 Al-Qàmar La lluna 55 la Meca 37 49 a. 1
55 Ar-Rahman El Compassiu 78 Medina 97 43 a. 1
 • Tot passarà, excepte el Rostre de Déu. (a. 26-27)[14]
 • Descripció del paradís. (a. 46-78)[12]
56 Al-Wàqia L'esdeveniment 96 la Meca 46 41 a. 1
57 Al-Hadid El ferro 29 Medina 94 99 a. 25
58 Al-Mujàdala La discussió 22 Medina 105 106 a. 1 >
 • Divorci (talaq).[9]
 • La fe i la denegació.[9]
 • Hipocresia.[9]
 • Actitud dels creients envers els no creients.[9]
59 Al-Haixr La reunió 24 Medina 101 102 a. 2
 • Conflicte entre els musulmans i la tribu jueva dels Banu n-Nadir de Medina.[9]
60 Al-Múmtahina La de la prova 13 Medina 91 110 a. 10
 • Relacions dels creients amb els no creients.[9]
61 As-Saff La filera 14 Medina 109 98 a. 4
 • Crida per a unificar fe i comportament.[9]
62 Al-Júmua El divendres 11 Medina 110 94 a. 9-10
63 Al-Munafiqun Els hipòcrites 11 Medina 104 104 tota la sura
64 At-Taghàbun El mutu engany 18 Medina 108 93 a. 9
65 At-Talaq El repudi 12 Medina 99 101 tota la sura
 • Divorci (període d'espera, nou casament).[9]
66 At-Tahrim La prohibició 12 Medina 107 109 a. 1
 • Certs aspectes de la vida personal i familiar de Muhàmmad.[9]
67 Al-Mulk La sobirania 30 la Meca 77 63 a. 1
 • Incapacitat dels homes per a comprendre els misteris de l'univers i la seva dependència de la revelació divina per a poder oerientar-se.[9]
68 Al-Qàlam La ploma per a escriure 52 la Meca 2 18 nun a. 1
69 Al-Haqqa La veritat absoluta, la sentència inevitable 52 la Meca 78 38 a. 1
70 Al-Maàrij Els esglaons de l'ascensió 44 la Meca 79 42 a. 3
 • La manca de voluntat de creure, causada per la inquietud inherent a la naturalesa humana.[9]
71 Nuh Nuh, Noè 28 la Meca 71 51 tota la sura
 • Història de Noè.[9]
  • Lluita contra el materialisme cec i manca de valors espirituals.[9]
72 Al-Jinn Els genis diables, bons i dolents 28 la Meca 40 62 a. 1
73 Al-Múzzammil L'envoltat amb una manta, tot tremolós 20 la Meca 3 23 a. 1
74 Al-Múdddatthir L'abrigat 56 la Meca 4 2 a. 1
 • Breu sura primerenca que resumeix gairebé tots els conceptes alcorànics fonamentals.[9]
75 Al-Qiyama La resurrecció, tots drets, dempeus 40 la Meca 31 36 a. 1
 • Concepte de resurrecció.[9]
76 Al-Insan/Ad-Dahr L'home 31 Medina 98 52 a. 1
77 Al-Mursalat Per les coses enviades 50 la Meca 33 32 a. 1
 • La revelació gradual de l'Alcorà.[9]
78 An-Naba La notícia profètica 40 la Meca 80 33 a. 2
 • Vida després de la mort.[9]
 • La resurrecció i el Judici Final de Déu.[9]
79 An-Naziat Els àngels que s'emporten les ànimes 46 la Meca 81 31 a. 1
80 Àbassa Va arrufar les celles 42 la Meca 24 17 a. 1
81 At-Takwir L'enrotllament 29 la Meca 7 27 a. 1
 • L'Última Hora i resurrecció de l'home.[9]
82 Al-Infitar La fenedura 19 la Meca 82 26 a. 1
83 Al-Mutaffifín Els gasius, els molt avars 36 la Meca 86 37 a. 1
84 Al-Inxiqaq La partició, en dues parts 25 la Meca 83 29 a. 1
85 Al-Buruj Les constel·lacions, que són com torres 22 la Meca 27 22 a. 1
86 At-Tàriq L'astre de la nit, que obre el camí 17 la Meca 36 15 a. 1
87 Al-Ala L'Altíssim 19 la Meca 8 19 a. 1
88 Al-Ghàixiya La que cobreix 26 la Meca 68 34 a. 1
89 Al-Fajr L'alba 30 la Meca 10 35 a. 1
90 Al-Bàlad La població, la ciutat, el poble 20 la Meca 35 11 a. 1
91 Aix-Xams El sol 15 la Meca 26 16 a. 1
92 Al-Layl La nit 21 la Meca 9 10 a. 1
93 Ad-Duha El matí 11 la Meca 11 13 a. 1
 • Sofriment de l'home i la justícia de Déu.[9]
94 Al-Inxirah/Aix-Xarh És que no t'hem encoratjat? 8 la Meca 12 12 a. 1
95 At-Tin Les figueres 8 la Meca 28 20 a. 1
 • Una veritat moral fonamental, comuna a tots els veritables ensenyaments religiosos.[9]
96 Al-Àlaq El coàgul de sang 19 la Meca 1 1 a. 2
 • Els cinc primers versicles revelats a Muhàmmad. (a. 1-5) [9]
97 Al-Qadr El destí, el decret diví 5 la Meca 25 14 a. 1
98 Al-Bàyyina La prova clara 8 Medina 100 92 a. 1
99 Az-Zàlzala/Az-Zalzal El terratrèmol 8 Medina 93 25 a. 1
100 Al-Adiyat Els corsers 11 la Meca 14 30 a. 1
101 Al-Qària La calamitat 11 la Meca 30 24 a. 1
102 At-Takàthur L'acumulació de riqueses 8 la Meca 16 8 a. 1
 • La cobdícia i les tendències humanes.[9]
103 Al-Asr El temps, la tarda i la seva oració 3 la Meca 13 21 a. 1
104 Al-Húmaza El que va punxant 9 la Meca 32 6 a. 1
105 Al-Fil L'elefant 5 la Meca 19 9 a. 1
106 Al-Qurayx Els Quraixins 4 la Meca 29 4 a. 1
 • Els quraixites, custodis de la Kaba, haurien d'agrair que Déu els protegeixi de la fam i el perill.[14]
107 Al-Màün L'ajuda vital 7 la Meca 17 7 a. 7
 • Significat de la veritable adoració a través d'una devoció sincera i l'ajuda als necessitats.[14]
108 Al-Kàwthar Riu d'abundància 3 la Meca 15 5 a. 1
 • La riquesa espiritual s'obté gràcies a la devoció i el sacrifici.
 • L'odi és conseqüència de la pèrdua de tota esperança.[14]
109 Al-Kafirun Els infidels 6 la Meca 18 45 a. 1
 • Actitud correcta envers els qui rebutgen la fe.[14]
110 An-Nasr La Victòria 3 Medina 114 111 a. 1
 • L'última sura completa revelada a Muhàmmad abans de morir.[9]
111 Al-Màssad/Al-Làhab La flama 5 la Meca 6 3 a. 5
112 Al-Ikhlàs L'oració perfecta 4 la Meca 22 44 tota la sura
 • La unicitat de Déu (doctrina del tawhid).[9]
113 Al-Fàlaq La llum de l'alba 5 la Meca 20 46 a. 1
 • Buscar refugi en Déu contra el mal dels altres.[14]
114 An-Nas La gent 6 la Meca 21 47 a. 1
 • Confiar en la protecció divina contra les temptacions.[14]

ReferènciesModifica

 1. Asad 1980, Introduction to Sura 1.
 2. Castells Criballes, Margarida; Cinca Pinós, Dolors. Diccionari Àrab-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2007. ISBN 978-84-412-1546-7. «"قطع"» 
 3. 3,0 3,1 Asad 1980, Appendix II.
 4. Per a la transcripció dels noms de les sures s'ha seguit la proposta de l'IEC per a la transcripció simplificada dels mots àrabs, així com s'han usat de referència tres edicions de l'Alcorà: قرآن كريم, دار المعارفة, Beirut (Líban), s.a.; القرآن الكريم, دار والمصحف, Beirut (Líban), s.a. i قرآن مجيد. La nobla Korano, trad. d'Italo Chiussi, Copenhague, 19702 (edició bilingüe àrab-esperanto).
 5. Míkel de Epalza (trad.). L'Alcorà (en català). Barcelona: Proa, 2001. ISBN 84-8256-958-9. 
 6. 6,0 6,1 Robinson, Neal. Discovering the Qurʼan: A Contemporary Approach to a Veiled Text. Georgetown University Press, 2003, p. 25–97. ISBN 1589010248. 
 7. Qran.org: Quran Verses in Chronological Order
 8. Chronological Order of Quranic Surahs, by Kevin P. Edgecomb (2002).
 9. 9,000 9,001 9,002 9,003 9,004 9,005 9,006 9,007 9,008 9,009 9,010 9,011 9,012 9,013 9,014 9,015 9,016 9,017 9,018 9,019 9,020 9,021 9,022 9,023 9,024 9,025 9,026 9,027 9,028 9,029 9,030 9,031 9,032 9,033 9,034 9,035 9,036 9,037 9,038 9,039 9,040 9,041 9,042 9,043 9,044 9,045 9,046 9,047 9,048 9,049 9,050 9,051 9,052 9,053 9,054 9,055 9,056 9,057 9,058 9,059 9,060 9,061 9,062 9,063 9,064 9,065 9,066 9,067 9,068 9,069 9,070 9,071 9,072 9,073 9,074 9,075 9,076 9,077 9,078 9,079 9,080 9,081 9,082 9,083 9,084 9,085 9,086 9,087 9,088 9,089 9,090 9,091 9,092 9,093 9,094 9,095 9,096 9,097 9,098 9,099 9,100 9,101 9,102 9,103 9,104 9,105 9,106 9,107 9,108 9,109 9,110 9,111 9,112 9,113 9,114 9,115 9,116 9,117 9,118 9,119 9,120 9,121 9,122 9,123 9,124 9,125 9,126 9,127 9,128 9,129 9,130 9,131 9,132 9,133 9,134 9,135 9,136 9,137 9,138 Asad 1980, Introduction to the Sura.
 10. També anomenada Fàtihat al-Kitab (L'obertura del Llibre), Umm al-Kitab (L'essència del Llibre), Súrat al-hamd (La sura de la lloança), Assàs al-Quran (El fonament de l'Alcorà) i As-sab al-mathani (Els set [versicles] molt repetits), cf. Asad 1980, Introduction to the Sura.
 11. Peters, F.E.. A Reader on Classical Islam. New Jersey: Princeton University Press, 1993, p. 176-177. ISBN 9781400821181. 
 12. 12,0 12,1 Asad 1980, Footnote(s) to the verse(s).
 13. Gwynne, Rosalind Ward (2014). Logic, Rhetoric and Legal Reasoning in the Qur'an: God's Arguments. Routledge Studies in the Qur'an. Routledge, UK. ISBN 1134345003. pp. 1-2.
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 Abdullah Yusuf Ali (1934), The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary. Introduction to the Sura.

BibliografiaModifica