Ajuda:Nom de pàgina

La forma bàsica del nom complet de la pàgina es mostra en font gran com a encapçalament de pàgina. Un altre format bàsic és el generat pel sistema com a URL, per aquesta pàgina és «Ajuda:Nom_de_pàgina» amb ratlles baixes com a separadors. Noms alternatius per a aquesta pàgina (en la majoria de projectes) són ajuda:nom de pàgina, ajuda:Nom de pàgina, Ajuda:nom de pàgina i Ajuda:Nom de pàgina, però no Ajuda:Nom de Pàgina (en negreta es mostren els noms alternatius vàlids a la Viquipèdia). Vegeu a continuació per a més informació.

Terminologia

modifica

El terme «nom complet de pàgina» inclou el prefix d'espai de noms. El terme «nom de pàgina» és una mica ambigu per a pàgines fora de l'espai de noms principal i pot incloure o no el prefix. Per evitar ambigüitat es pot utilitzar «nom complet de pàgina» i «nom de pàgina sense prefix».

Restriccions

modifica

Caràcters especials

modifica

Els caràcters següents (configurats a $wgLegalTitleChars) no s'admeten en títols de pàgina:

# < > [ ] | { }

Tampoc s'admeten els caràcters no imprimibles, amb valors de 0 a 31 en ASCII i el 127 (DEL).

Els motius per rebutjar aquests caràcters són, entre altres:

 • [, ], {, } i | tenen un significat especial en la sintaxi del MediaWiki i es processen abans de determinar el nom de la pàgina. Per exemple, [[{{CURRENTYEAR}}]] apunta a 2024, no a una pàgina anomenada {{CURRENTYEAR}}.

En la configuració per defecte del MediaWiki anterior a la versió 1.8.3., el caràcter + tampoc s'admet en títols de pàgina. En versions posteriors s'admet '+' per defecte. En versions anteriors es por afegir a $wgLegalTitleChars de LocalSettings.php amb

$wgLegalTitleChars .='+';

La barra inversa (\) dóna problemes: depenent d'on s'utilitzi el nom de pàgina es pot convertir o no en una barra inclinada (/).

Vegeu també Viquipèdia:Anomenar pàgines/Restriccions tècniques i la paraula màgica {{DISPLAYTITLE}}.

Barra inclinada (/)

modifica

Depenent de l'espai de noms i la configuració, una barra inclinada en el nom de pàgina proporciona una funcionalitat especial: vegeu la funció de subpàgina.

Degut a la funció d'enllaçar a una subpàgina, per enllaçar a una pàgina de l'espai principal amb un nom que comenci per «/» és necessari afegir dos punts a l'enllaç, entre «[[» i el nom de pàgina.

Prefixos d'espais de noms

modifica

La primera part d'un nom de pàgina no pot coincidir amb el nom genèric d'un espai de noms. Per exemple, no és possible el nom «Project: A-Kon» ja que enllaçaria a «Viquipèdia:A-Kon».

Si la primera part d'un nom de pàgina coincideix amb un espai de noms local, aquesta pàgina estarà en l'espai corresponent i l'espai després dels dos punts es treu automàticament. Així, no és possible tenir una pàgina amb aquest nom en l'espai principal. Per exemple, un article sobre el llibre «Ajuda: Manual d'autoajuda» o «Viquipèdia: La enciclopèdia lliure» no estarien en l'espai principal d'articles. Una solució és fer una redirecció substituint els dos punts, o afegir un espai en blanc «&nbsp;» al principi.

Prefixos d'altres projectes o pseudoespais

modifica

Un nom de pàgina no pot començar amb un prefix que s'utilitzi per referir-se a un altre projecte, inclosos els codis de llengua (p.ex. «en:», vegeu els wikis de Wikimedia), o els pseudoespais «Media:» i «Especial:».

Per exemple, un article sobre l'àlbum "Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!" o la pel·lícula Species: The Awakening no poden tenir exactament aquest nom. Quan s'intenta crear-los portarà a Viquidites o Viquiespècies respectivament.

Si s'utilitza el prefix del propi projecte no hi ha consistència: un nom com «ca:a» no es pot utilitzar a ca: (proveu w:ca:a i w:ca:ca:a), en canvi q:Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! pot existir a Viquidites.

Llargada màxima

modifica

La llargada màxima d'un nom de pàgina és de 255 bytes (exclòs el prefix d'espai de noms). Tingueu en compte que els caràcters no ASCII poden ocupar fins a quatre bytes en la codificació UTF-8, per tant el nombre total de caràcters pot ser menor de 255.

Primer caràcter

modifica

El primer caràcter d'un nom de pàgina no pot ser dos punts (:), espai blanc ( ) o ratlla baixa (_). Una barra inclinada pot donar algunes complicacions, vegeu més amunt. Un signe de tant per cent (%) dóna complicacions perquè depenent del que segueix l'enllaç no funcionarà o s'interpretarà com a codi de caràcter: % i %1 funcionen (encara que poden tenir complicacions), però [[%23]] dóna #, [[%234]] dóna [[%234] i [[%2542]] dóna [[%2542]].

Espais i ratlles baixes

modifica

En els noms de pàgina un espai en blanc és equivalent a una ratlla baixa. En l'encapçalament de la pàgina es mostra l'espai en blanc mentre que l'URL mostra ratlles baixes.

Majúscules i minúscules

modifica

En els alfabets amb doble tipografia majúscula i minúscula, com el llatí, grec, ciríl·lic o armeni, és aplicable el que segueix a continuació.

Prefixos d'espais de noms

modifica

Tots els caràcters dels prefixos d'espais de noms es poden escriu en majúscula o minúscula. La forma presentada en font gran en l'encapçalament, i en l'URL generada pel sistema, és generalment amb majúscula inicial, excepte MediaWiki i les pàgines de discussió (Ajuda Discussió).

Majúscula inicial

modifica

El primer caràcter d'un nom de pàgina (després del prefix d'espai de noms, si n'hi ha) pot ser en majúscula o minúscula segons el projecte (vegeu mw:Manual:$wgCapitalLinks). En la Viquipèdia [[Ajuda:nom de pàgina]] és equivalent a [[Ajuda:Nom de pàgina]]. En aquest cas la forma estàndard és amb majúscula inicial.

Actualment, en el projectes de Wikimedia el primer caràcter és indistintament majúscula o minúscula, excepte en tots els Viccionaris. Per exemple, compareu wikt:verb i wikt:Verb.

Fixeu-vos que això només és aplicable al primer caràcter del nom de pàgina. Si s'utilitzen pseudoprefixos no definits en el programari, no es convertirà la majúscula inicial i s'interpretaran com a pàgines diferents.

Extensió de tipus de fitxer d'una imatge

modifica

Fixeu-vos que es distingeixen les majúscules i minúscules en l'extensió de tipus de fitxer. Compareu fitxer:Stop_sign_us.jpg i fitxer:Stop_sign_us.JPG

Espais i ratlles baixes ignorats

modifica

S'ignoren els espais en blanc i ratlles baixes:

 • al principi i final d'un nom de pàgina complet
 • al final del prefix d'espai de noms, abans dels dos punts
 • després dels dos punts del prefix d'espai de noms
 • espais duplicats consecutius

Alguns es mostren en el nom d'enllaç, per exemple [[___ajuda__ :_ _plantilla_ _]] mostra ___ajuda__ :_ _plantilla_ _ enllaçant a Ajuda:Plantilla.

En canvi, si s'utilitzen dos punts sense un espai de noms no hi ha cap conversió. Per exemple, Manual d'ajuda: Plantilla, Manual d'ajuda : Plantilla i Manual d'ajuda:Plantilla són pàgines diferents perquè «Manual d'ajuda» és un pseudoespai no definit.

Codificació de caràcters

modifica

Un nom de pàgina no pot tenir codis de caràcters (com %41) perquè automàticament es converteixen en el caràcter corresponent (en aquest cas el caràcter A). [[%41]] es mostra com A. Igualment, %C3%80 es converteix automàticament en el caràcter À. [[%C3%80]] es mostra com À. L'URL de la pàgina és http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80. Es podria discutir si el nom real de la pàgina és %C3%80 o À, però en qualsevol cas no poden ser pàgines diferents amb aquests noms.

Forma estandarditzada

modifica

La marca d'inclusió d'una pàgina no existent mostra l'enllaç en la forma estandarditzada del noms de pàgina: {{qwsazx}}, {{:qwsazx}}, {{project:qws azx}} mostra Plantilla:Qwsazx, Qwsazx, Viquipèdia:Qws azx; compareu amb enllaços normals Plantilla:qwsazx, qwsazx i Viquipèdia:qws azx. Això funciona com els enllaços conduïts, p.ex. [[Qwsazx|qwsazx]].

En el cas d'enllaços a altres projectes no es detecta l'existència de la pàgina i no es mostra la forma estandarditzada en el text emergent o en la barra d'estat: en:project:qwsazx. Igualment si s'utilitza un enllaç interwiki al propi projecte: ca:project:qwsazx.

Una pàgina de redirecció mostra la forma estandarditzada de la pàgina final: compareu [1] amb [2].

Ordenació alfabètica

modifica

El programari MediaWiki genera llistes de pàgines, com les categories o algunes pàgines especials (per exemple, Especial:Allpages) i les ordena alfabèticament segons l'ordre Unicode. Així, els primers caràcters ASCII segueixen el següent ordre:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¡¢£¤¥¦§¨©ª«­®¯°±²³´µ•¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋ
ŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ǺǻǼǽǾǿ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ

És a dir, en resum:

 1. Signes habituals de puntuació i números
 2. Majúscules
 3. Minúscules
 4. Majúscules amb diacrítics llatins
 5. Minúscules amb diacrítics llatins
 6. Caràcters amb diacrítics no llatins
 7. Altres alfabets no llatins

Conversions de caràcters

modifica

No hi ha cap funció per simplement convertir espais en ratlles baixes i caràcters especials en codis d'escapada, però hi ha dues funcions que ho poden fer en combinació amb alguna altra cosa: localurl (vegeu Ajuda:Variable) i PAGENAMEE.

Variables PAGENAME i PAGENAMEE

modifica

La variable {{PAGENAME}} dóna, per a aquesta pàgina, Nom de pàgina. {{PAGENAMEE}} dóna Nom_de_p%C3%A0gina.

Així, en el primer cas s'utilitzen espais en blanc i en el segon ratlles baixes com a l'URL. Igualment, «à» es converteix en el codi d'escapada %C3%A0 (vegeu més amunt), etcètera.

{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}} i {{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}} donen per a aquesta pàgina «Ajuda:Nom de pàgina» i «Ajuda:Nom_de_p%C3%A0gina», respectivament. Per a una pàgina de l'espai principal, el nom de pàgina té dos punts com a prefix.

Exemple:

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target={{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}}

dóna

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Ajuda:Nom_de_p%C3%A0gina

Dins de localurl, s'ha d'utilitzar {{PAGENAME}} en la primera part (perquè és convertit per localurl), o {{PAGENAMEE}} en la segona part:

 • {{fullurl:Especial:Allpages/{{PAGENAME}}|namespace=12}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages/Nom_de_p%C3%A0gina&namespace=12
 • {{fullurl:Especial:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAMEE}}}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages&namespace=12&from=Nom_de_p%C3%A0gina

Incorrecte:

 • {{fullurl:Especial:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAME}}}} dóna aquí:
  • //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Allpages&namespace=12&from=Nom de pàgina (enllaç incorrecte)

Vegeu m:Help:ĀāĆćĎďĒēĜĝĤĥĨĩĴĵĹĺŃń and PAGENAMEE per a un exemple de com interaccionen aquestes variables amb caràcters especials.

Vegeu també

modifica


[modifica] Ajuda específica de la Viquipèdia


Vegeu Viquipèdia:Anomenar pàgines per als criteris sobre com anomenar pàgines a la Viquipèdia en català.