Unitat formadora de colònies

La unitat formadora de colònies (UFC o de vegades també cfu de l'anglès Colony-forming unit) és una unitat de mesura indirecta de la quantitat de microorganismes presents en una mostra, típicament bacteris. Generalment s'expressa en relació a una unitat de volum (habitualment en mL UFC·mL-1), i alguns cops de massa si la mostra és un sòlid. És equivalent a la unitat formadora de plaques per a la quantificació de partícules víriques .

Infotaula d'unitatUnitat formadora de colònies
Tipusunitat de mesura modifica
Sistema d'unitatsmicrobiologia modifica
Placa de Petri amb un cultiu de cèl·lules d’E.coli, cadascun dels punts blancs sobre el medi de cultiu correspon a una colònia o unitat formadora de colònia.

La teoria indica que les mostres objectes de l'estudi microbiològic, ja siguin d'ambients naturals o fruit d'experiments de laboratori, disposen d'una determinada "càrrega microbiana", és a dir una quantitat limitada i quantificable de cèl·lules. Així doncs el que es fa és agafar una quantitat mesurada d'aquesta mostra un cop s'ha homogeneïtzat per tal de distribuir uniformement aquests microorganismes. Aquesta quantitat és sembrada sobre una placa de Petri que contingui medi de cultiu no selectiu (normalment, agar nutritiu). El que es pretén amb aquesta sembra és aconseguir que el màxim de microorganismes presents en la quantitat sembrada es desenvolupin sobre aquest medi de cultiu. Aquest cultiu és incubat a la temperatura desitjada. Al cap d'unes hores o dies creixen colònies sobre la placa. Es suposa que cada colònia prové d'una única cèl·lula de les presents a la part que se sembra de la mostra inicial, per tant el nombre total de colònies presents a la placa de Petri després de la incubació correspon a les cèl·lules presents a la mostra.

Amb tot aquest sistema de mesura no és exacte, que no vol dir que no sigui fiable, i pot subestimar la quantitat total de UFC, ja que possiblement algunes cèl·lules podrien no haver-se separat en el moment de l'homogeneïtzació o que les cèl·lules no haguessin proliferat adequadament bé per poca durada de la incubació o per algun tipus de deficiència nutricional en el medi de cultiu escollit. Per a resoldre aquests problemes en la mesura de les UFC existeix la citometria de flux que no requereix la fase de proliferació cel·lular, tanmateix no elimina el problema de l'homogeneïtzació i que no té en compte si les cèl·lules estan vives o no. També hi ha la PCR en temps real que quantifica el nombre de còpies d'un marcador d'ADN específic.