Micoremediació

bioremediació en la que s'utilitzen mètodes de remediació basats en fongs per descontaminar el medi ambient

La micoremediació (neologisme grecollatí del grec antic μύκης mukēs que significa "fong" i el sufix llatí -remedium, que significa "remei" o "restabliment de l'equilibri") és una forma de bioremediació en la que s'utilitzen mètodes de remediació basats en fongs per descontaminar el medi ambient.[1]

Auriana

S'ha demostrat que els fongs són una manera barata, eficaç i ambientalment racional d'eliminar una àmplia gamma de contaminants d'entorns danyats o d'aigües residuals. Aquests contaminants inclouen metalls pesants, contaminants orgànics, tints tèxtils, productes químics i aigües residuals per a l'adobament de cuir, combustibles derivats del petroli, hidrocarburs aromàtics policíclics, productes farmacèutics i per a la cura personal, pesticides i herbicides en ambients terrestres, aigües dolces i marins.[2]

Els subproductes de la remediació poden ser materials valuosos, com ara enzims (com la lacassa),[3] or,[4] o bolets comestibles o medicinals, [5] fent que el procés de remediació sigui encara més rendible.

Alguns fongs són útils en la biodegradació de contaminants en entorns extremadament freds o radioactius on els mètodes tradicionals de remediació resulten massa costosos o són inutilitzables a causa de les condicions extremes.

La micoremediació fins i tot es pot utilitzar per a la gestió de boscos incendiats amb el mètode d'encapsulació. Aquest procés consisteix a utilitzar espores de fongs recobertes d'agarosa en forma de pellets. Aquest pellet s'introdueix en un substrat del bosc cremat, trencant les toxines del medi ambient i estimulant el creixement.[6]

ContaminantsModifica

Els fongs, gràcies als seus enzims inespecífics, són capaços de descompondre molts tipus de substàncies, com ara productes farmacèutics i fragàncies que normalment són recalcitrants a la degradació dels bacteris,[7] com el paracetamol (també conegut com acetaminofè). Per exemple, utilitzant Mucor hiemalis [8] la descomposició de productes tòxics en el tractament tradicional de l'aigua, com ara fenols i pigments d'aigües residuals de destil·leries de vi, [9] agents de contrast de raigs X i ingredients de productes de cura personal, [10] es pot descompondre d'una manera no tòxica.

La micoremediació és un mètode de reparació barat comparat amb altres usats habitualment, i normalment no requereix equips cars. Per aquest motiu, s'utilitza sovint en aplicacions a petita escala, com ara la micofiltració d' aigües residuals domèstiques [11] i la filtració d'efluents industrials.[12]

Segons un estudi del 2015, la micoremediació fins i tot pot ajudar amb la biodegradació del sòl d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH). Els sòls amarats amb creosota contenen altes concentracions de PAH i per aturar-ne la propagació la micoremediació ha demostrat ser l'estratègia més exitosa.[13]

 
Drenatge àcid d'una mina d'una mina de sulfur metàl·lic

MetallsModifica

La contaminació per metalls és molt freqüent, ja que s'utilitzen en molts processos industrials com ara galvanoplastia, tèxtils, [14] pintura i cuir. Les aigües residuals d'aquestes indústries s'utilitzen sovint amb finalitats agrícoles, de manera que, a més del dany immediat a l'ecosistema on s'aboquen, els metalls poden entrar a criatures llunyanes i humans a través de la cadena alimentària. La micoremediació és una de les solucions més econòmiques, efectives i respectuoses amb el medi ambient a aquest problema.[15]

Molts fongs són hiperacumuladors, per tant són capaços de concentrar les toxines en els seus cossos en fructificació (bolets) per eliminar-los posteriorment. Això sol ser cert per a poblacions que han estat exposades a contaminants durant molt de temps i han desenvolupat una alta tolerància. La hiperacumulació es produeix mitjançant la biosorció a la superfície cel·lular, on els metalls entren al miceli de manera passiva amb molt poca captació intracel·lular.[16]

Diversos fongs, com ara els Pleurotus, Aspergillus, o els Trichoderma, han demostrat ser efectius en l'eliminació de plom, [17][18] cadmi, [18] níquel, [19][18] crom, [18] mercuri, [20] arsènic, [21] coure, [17] [22] bor, [23] ferro i zinc [24] en ambients marins, aigües residuals i terrestres.[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

No tots els individus d'una espècie són efectius de la mateixa manera en l'acumulació de toxines. Els individus se seleccionen d'un entorn més antic contaminat, com ara fangs o aigües residuals, on han tingut temps d'adaptar-se a les circumstàncies, i la selecció es fa al laboratori. Una dilució de l'aigua pot millorar dràsticament la capacitat de biosorció dels fongs.[25]

 
Bolet de tinta

La capacitat de certs fongs per extreure metalls del sòl també pot ser útil amb finalitats bioindicadores, i pot ser un problema quan el bolet és d'una varietat comestible. Per exemple, el bolet pelut de tinta (Coprinus comatus), un bolet comestible comú que es troba a l'hemisferi nord, pot ser un molt bon bioindicador del mercuri.[26] Tanmateix, com que el bolet acumula mercuri al seu cos, pot ser tòxic per al consumidor.[26]

La capacitat d'absorció de metalls dels bolets també s'ha utilitzat per recuperar metalls preciosos del mitjà. Per exemple, el VTT Technical Research Center de Finlàndia va informar d'una recuperació del 80% d'or dels residus electrònics mitjançant tècniques de micofiltració.[27]

Contaminants orgànicsModifica

 
Lloc de vessaments de petroli Deepwater Horizon amb taques de petroli visibles

Els fongs es troben entre els organismes saprotròfics primaris d'un ecosistema, ja que són eficients en la descomposició de la matèria. Els fongs de descomposició de la fusta, especialment la podridura blanca, segreguen enzims extracel·lulars i àcids que descomponen la lignina i la cel·lulosa, els dos components principals de la fibra vegetal. Es tracta de compostos orgànics de cadena llarga (basats en carboni ), estructuralment similars a molts contaminants orgànics. Ho aconsegueixen utilitzant una àmplia gamma d'enzims.

En el cas dels hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), compostos orgànics complexos amb anells aromàtics policíclics fusionats, altament estables, els fongs són molt efectius [28] a més dels ambients marins.[29] Els enzims implicats en aquesta degradació són ligninolítics i inclouen la lignina peroxidasa, la peroxidasa versàtil, la peroxidasa de manganès, la lipasa general, la lacasa i de vegades els enzims intracel·lulars, especialment el citocrom P450.[30][31]

Altres toxines que els fongs poden degradar en compostos inofensius inclouen combustibles de petroli, [32] fenols en aigües residuals, [33] bifenil policlorat (PCB) en sòls contaminats mitjançant Pleurotus ostreatus, [34] poliuretà en condicions aeròbiques i anaeròbies, [35] com com a condicions al fons dels abocadors utilitzant dues espècies del fong equatorià Pestalotiopsis, [36] i més.[37]

 
Pleurotus pulmonarius

Els mecanismes de degradació no sempre estan clars, [38] ja que el bolet pot ser un precursor de l'activitat microbiana posterior en lloc d'efectiu individualment en l'eliminació de contaminants.[39]

PlaguicidesModifica

La contaminació per plaguicides o pesticides pot ser a llarg termini i tenir un impacte significatiu en els processos de descomposició i el cicle dels nutrients.[40] Per tant, la seva degradació pot ser costosa i difícil. Els fongs més utilitzats per ajudar a la degradació d'aquestes substàncies són els fongs de podridura blanca que, gràcies als seus enzims ligninolítics extracel·lulars com la lacasa i la peroxidasa de manganès, són capaços de degradar una gran quantitat d'aquests components. Alguns exemples inclouen l' insecticida endosulfà, [41] imazalil, tiofanat metil, ortofenilfenol, difenilamina, clorpirifos [42] en aigües residuals i atrazina en sòls argilosos.[43]

TintsModifica

Els colorants s'utilitzen en moltes indústries, com la impressió de paper o tèxtil. Sovint són recalcitrants a la degradació i, en alguns casos, com alguns colorants azoics, són cancerígens o tòxics d'alguna altra manera.[44] El mecanisme pel qual els fongs degraden els colorants és a través dels seus enzims ligolítics, especialment lacasa, per tant els bolets de podridura blanca són els més utilitzats.

La micoremediació ha demostrat ser una tecnologia de remediació barata i eficaç per a colorants com el verd malaquita, la nigrosina i la fucsina bàsica amb Aspergillus niger i Phanerochaete chrysosporium [45] i el vermell Congo, un colorant cancerígen recalcitrant als processos biodegradants, [46] blau directe 14 (utilitzant Pleurotus)[47]

Sinèrgia amb la fitoremediacióModifica

La fitoremediació és l'ús de tecnologies vegetals per descontaminar una àrea. La majoria de les plantes poden formar una simbiosi amb fongs, de la qual els dos organismes treuen avantatge. Aquesta relació s'anomena micorriza. Els investigadors han trobat que les micorrizes milloren la fitorremediació.[48] Les micorrizes tenen una relació simbiòtica amb les arrels de les plantes i ajuden a absorbir la nutrició i els residus del sòl com els metalls pesants biodisponibles a la rizosfera. L'eliminació dels contaminants del sòl per les micorrizes s'anomena micorizorremediació. 

Els fongs micorrízics, especialment els fongs micorrízics arbusculars (anomenats AMF de l'anglès arbuscular mycorrhizal fungi) poden millorar molt la capacitat de fitorremediació d'algunes plantes. Això es deu sobretot a l'estrès que pateixen les plantes perquè els contaminants es redueixen molt en presència d'AMF, de manera que poden créixer més i produir més biomassa.[49]

Els fongs també proporcionen més nutrició, especialment fòsfor, i promouen la salut general de les plantes. La ràpida expansió del miceli també pot estendre molt la zona d'influència de la rizosfera (hifosfera) proporcionant a la planta accés a més nutrients i contaminants.[50] Augmentar la salut general de la rizosfera també significa un augment de la població de bacteris, que també pot contribuir al procés de bioremediació.[51]

Aquesta relació s'ha demostrat útil amb molts contaminants, com Rhizophagus intraradices i Robinia pseudoacacia en sòls contaminats amb plom, [52] Rhizophagus intraradices amb Glomus versiforme inoculat a l'herba vetiver per eliminar el plom, [53] AMF i Calendula officinalis en cadmi i plom contaminats. el sòl, [54] i en general va ser eficaç per augmentar la capacitat de bioremediació de les plantes de metalls, [55][56] combustibles derivats del petroli, [57][58] i PAHs. A les zones humides, l'AMF promou molt la biodegradació de contaminants orgànics com el benzè, metil terc-butil èter i l'amoníac de les aigües subterrànies quan s'inoculen a Phragmites australis .[59]

Viabilitat en entorns extremsModifica

Les espècies de fongs antàrtics com Metschnikowia sp., Cryptococcus gilvescens, Cryptococcus victoriae, Pichia caribbica i Leucosporidium creatinivorum poden suportar el fred extrem i proporcionar una biodegradació eficient dels contaminants.[60]

A causa de la naturalesa dels entorns més freds i remots com l'Antàrtida, els mètodes habituals de remediació de contaminants, com ara l'eliminació física dels mitjans contaminats, poden resultar costosos.[61][62] La majoria de les espècies de fongs antàrtics psicròfils són resistents a la disminució dels nivells de producció d'ATP (adenosina trifosfat) que causa una reducció de la disponibilitat d'energia, [63] disminució dels nivells d'oxigen a causa de la baixa permeabilitat del sòl congelat i la interrupció del transport de nutrients causada pels cicles de congelació-descongelació.[64] Aquestes espècies de fongs són capaços d'assimilar i degradar compostos com els fenols, n-hexadecà, toluè i hidrocarburs aromàtics policíclics en aquestes dures condicions.[65][60] Aquests compostos es troben en el petroli cru i el petroli refinat .

Algunes espècies de fongs, com el Rhodotorula taiwanensis, són resistents al pH extremadament baix (àcid) i al medi radioactiu que es troben als residus radioactius i poden créixer amb èxit en aquestes condicions, a diferència de la majoria d'altres organismes.[66] També poden prosperar en presència d'elevades concentracions de mercuri i crom .[66]

Fongs com el Rhodotorula taiwanensis es poden utilitzar possiblement en la bioremediació de residus radioactius a causa del seu baix pH i propietats resistents a la radiació.[66] Algunes espècies de fongs són capaços d'absorbir i retenir radionúclids com ara 137 Cs, 121 Sr, 152 Eu, 239 Pu i 241Am. [67] De fet, les parets cel·lulars d'algunes espècies de fongs morts es poden utilitzar com a filtre que pot adsorbir metalls pesants i radionúclids presents en els efluents industrials, evitant que s'alliberin al medi.

Pel que fa al cesi, un dels subproductes de l'activitat radioactiva, s'ha informat de diverses espècies que el poden descompondre efectivament, i que han tingut un especial desenvolupament espontani al lloc del desastre nuclear de Txernòbil.[68][69][70]

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

 1. AMB Express, 4, 1, April 2014, pàg. 29. DOI: 10.1186/s13568-014-0029-8. PMC: 4052754. PMID: 24949264.
 2. Indian Journal of Microbiology, 56, 3, September 2016, pàg. 247–64. DOI: 10.1007/s12088-016-0584-6. PMC: 4920763. PMID: 27407289.
 3. Water Science and Technology, 56, 2, 2007, pàg. 179–86. DOI: 10.2166/wst.2007.487. PMID: 17849993. «Trametes pubescens MB 89 greatly improved the quality of a wastewater known for toxicity towards biological treatment systems, while simultaneously producing an industrially relevant enzyme.»
 4. Ernvall (VTT Technical Research Centre of Finland), Olli «Filter helps recover 80% of gold in mobile phone scrap» (en anglès). Phys Org, 10-04-2014 [Consulta: 23 agost 2022].
 5. AMB Express, 4, 01-04-2014, pàg. 29. DOI: 10.1186/s13568-014-0029-8. PMC: 4052754. PMID: 24949264. «The cultivation of edible mushroom on agricultural and industrial wastes may thus be a value added process capable of converting these discharges, which are otherwise considered to be wastes, into foods and feeds»
 6. Rhodes, Christopher J. (en anglès) Chemical Speciation & Bioavailability, 26, 3, January 2014, pàg. 196–198. DOI: 10.3184/095422914X14047407349335. ISSN: 0954-2299.
 7. Nature Reviews. Microbiology, 9, 3, March 2011, pàg. 177–92. DOI: 10.1038/nrmicro2519. PMID: 21297669. «municipal wastewater contains small concentrations of the ingredients of many consumer products and drugs. Many of these contaminants do not lend themselves to bacterial degradation because of distinctly xenobiotic structures.»
 8. Fungal Biology, 120, 10, October 2016, pàg. 1249–57. DOI: 10.1016/j.funbio.2016.07.009. PMID: 27647241.
 9. Water Science and Technology, 56, 2, 2007, pàg. 179–86. DOI: 10.2166/wst.2007.487. PMID: 17849993. «Trametes pubescens MB 89 greatly improved the quality of a wastewater known for toxicity towards biological treatment systems»
 10. Nature Reviews. Microbiology, 9, 3, March 2011, pàg. 177–92. DOI: 10.1038/nrmicro2519. PMID: 21297669. «ligninolytic basidiomycetes and mitosporic ascomycetes, including aquatic fungi, are known to degrade EDCs (nonylphenol, bisphenol A and 17α-ethinylestradiol); analgesic, anti-epileptic and non-steroidal anti-inflammatory drugs; X-ray contrast agents; polycyclic musk fragrances; and ingredients of personal care products»
 11. Environmental Science and Pollution Research International, 19, 5, June 2012, pàg. 1612–9. DOI: 10.1007/s11356-011-0676-0. PMID: 22134862. «Within 2-3 days of treatment application, encouraging results were achieved in total dry solids (TDS), total suspended solid (TSS), turbidity, chemical oxygen demand (COD), specific resistance to filtration (SRF), and pH due to fungal treatment in recognition of bioseparation and dewaterability of wastewater sludge compared to control.»
 12. Belozerskaya, T.; Aslanidi, K.; Ivanova, A.; Gessler, N.; Egorova, A. Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 2010, pàg. 88–94.
 13. García-Delgado, Carlos; Alfaro-Barta, Irene; Eymar, Enrique (en anglès) Journal of Hazardous Materials, 285, March 2015, pàg. 259–266. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.12.002. PMID: 25506817.
 14. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 47, 19, 2017, pàg. 1836–1876. DOI: 10.1080/10643389.2017.1393263.
 15. Indian Journal of Microbiology, 51, 4, October 2011, pàg. 482–7. DOI: 10.1007/s12088-011-0110-9. PMC: 3209935. PMID: 23024411. «Wastewater particularly from electroplating, paint, leather, metal and tanning industries contain enormous amount of heavy metals. Microorganisms including fungi have been reported to exclude heavy metals from wastewater through bioaccumulation and biosorption at low cost and in eco-friendly way.»
 16. (en english) Annals of Microbiology, 63, 2, 01-06-2013, pàg. 503–511. DOI: 10.1007/s13213-012-0495-7. ISSN: 1590-4261. «The sequestration of the metal occurred mainly by sorption to the cell-surface with very little intracellular uptake.»
 17. 17,0 17,1 17,2 (en english) Annals of Microbiology, 63, 2, 01-06-2013, pàg. 503–511. DOI: 10.1007/s13213-012-0495-7. ISSN: 1590-4261. «Selected cultures displayed a good sorption capacity of 32 - 41 mg Pb2+ and 3.5 - 6.5 mg Cu2+ g-1 dry weight of mycelia»
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 Indian Journal of Microbiology, 51, 4, October 2011, pàg. 482–7. DOI: 10.1007/s12088-011-0110-9. PMC: 3209935. PMID: 23024411.
 19. 19,0 19,1 Journal of Environmental Science and Health, Part B, 52, 3, March 2017, pàg. 166–170. DOI: 10.1080/03601234.2017.1261539. PMID: 28121266. «This latter [Trichoderma harzianum strain] hyperaccumulates up to 11,000 mg Ni kg-1, suggesting its possible use in a bioremediation protocol able to provide a sustainable reclamation of broad contaminated areas.»
 20. 20,0 20,1 Journal of Environmental Sciences, 26, 6, June 2014, pàg. 1223–31. DOI: 10.1016/S1001-0742(13)60592-6. PMID: 25079829. «The strain was able to remove 97.50% and 98.73% mercury from shaken and static systems respectively. A. flavus strain KRP1 seems to have potential use in bioremediation of aqueous substrates containing mercury(II) through a biosorption mechanism.»
 21. 21,0 21,1 Journal of Applied Microbiology, 119, 5, November 2015, pàg. 1278–90. DOI: 10.1111/jam.12948. PMID: 26348882 [Consulta: free]. «These fungal strains [Aspergillus oryzae FNBR_L35; Fusarium sp. FNBR_B7, FNBR_LK5 and FNBR_B3; Aspergillus nidulans FNBR_LK1; Rhizomucor variabilis sp. FNBR_B9; and Emericella sp. FNBR_BA5] can be used for As remediation in As-contaminated agricultural soils.»
 22. 22,0 22,1 Chemosphere, 117, December 2014, pàg. 471–6. Bibcode: 2014Chmsp.117..471Z. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.08.057. PMID: 25240213.
 23. 23,0 23,1 Water Science and Technology, 73, 3, 2016, pàg. 543–9. DOI: 10.2166/wst.2015.519. PMID: 26877036. «The maximum boron removal yield by P. crustosum was 45.68% at 33.95 mg l(-1) initial boron concentration in MSM, and was 38.97% at 42.76 mg l(-1) boron for R. mucilaginosa, which seemed to offer an economically feasible method of removing boron from the effluents.»
 24. 24,0 24,1 Ecotoxicology and Environmental Safety, 145, November 2017, pàg. 42–49. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.07.001. PMID: 28704692. «Efficiency of Pleurotus for remediation of heavy metals was found to be highest in the 50% diluted effluent (57.2% Mn, 82.6% Zn, 98.0% Ni, 99.9% Cu, 99.3% Co, 99.1% Cr, 89.2% Fe and 35.6% Pb»
 25. Ecotoxicology and Environmental Safety, 145, November 2017, pàg. 42–49. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.07.001. PMID: 28704692.
 26. 26,0 26,1 Environmental Science and Pollution Research International, 23, 8, April 2016, pàg. 7444–51. DOI: 10.1007/s11356-015-5971-8. PMC: 4846694. PMID: 26705753. «Eating them when foraged from the urban places can provide to a consumer Hg at relatively high dose, while unresolved question is absorption rate of Hg compounds contained in ingested mushroom meal.»
 27. AIChE Journal, 61, 9, September 2015, pàg. 2739–2748. DOI: 10.1002/aic.14917.
 28. Journal of Environmental Management, 198, Pt 2, August 2017, pàg. 1–11. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.05.010. PMID: 28499155. «The levels of adsorption of the phenolic and PAHs were negligible with 99% biodegradation being observed in the case of benzo-α-pyrene, phenol and p-chlorophenol»
 29. Marine Pollution Bulletin, 62, 2, February 2011, pàg. 364–70. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.10.003. PMID: 21040933. «The fungus Aspergillus sclerotiorum CBMAI 849 showed the best performance with regard to pyrene (99.7%) and benzo[a]pyrene (76.6%) depletion after 8 and 16 days, respectively. [...] Because these fungi were adapted to the marine environment, the strains that were used in the present study are considered to be attractive targets for the bioremediation of saline environments, such as ocean and marine sediments that are contaminated by PAHs.»
 30. Indian Journal of Microbiology, 56, 3, September 2016, pàg. 247–64. DOI: 10.1007/s12088-016-0584-6. PMC: 4920763. PMID: 27407289. «certain fungi possess intracellular networks which constitute the xenome, consisting of cytochrome (CYP) P450 monooxygenases and the glutathione transferases for dealing with diverse range of pollutants.»
 31. Biotechnology Research International, 2012, 2012, pàg. 243217. DOI: 10.1155/2012/243217. PMC: 3398574. PMID: 22830035 [Consulta: free]. «Ligninolytic fungi, such as Phanerochaete chrysosporium, Bjerkandera adusta, and Pleurotus ostreatus, have the capacity of PAH degradation. The enzymes involved in the degradation of PAHs are ligninolytic and include lignin peroxidase, versatile peroxidase, Mn-peroxidase, and laccase.»
 32. PLOS ONE, 10, 6, 25-06-2015, pàg. e0130381. Bibcode: 2015PLoSO..1030381Y. DOI: 10.1371/journal.pone.0130381. PMC: 4482389. PMID: 26111162 [Consulta: free]. «Averaging across all studied species, 98.1%, 48.6%, and 76.4% of the initial Bunker C C10 alkane, C14 alkane, and phenanthrene, respectively were degraded after 180 days of fungal growth on pine media.»
 33. Journal of Environmental Management, 198, Pt 2, August 2017, pàg. 1–11. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.05.010. PMID: 28499155. «When this wastewater was supplemented with 0.1 mM glucose, all of the tested fungi, apart from A. caesiellus, displayed the capacity to remove both the phenolic and PAH compounds»
 34. Journal of Hazardous Materials, 324, Pt B, February 2017, pàg. 701–710. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.11.044. PMID: 27894756. «The best results were obtained with P. ostreatus, which resulted in PCB removals of 18.5, 41.3 and 50.5% from the bulk, top (surface) and rhizosphere, respectively, of dumpsite soils after 12 weeks of treatment»
 35. «Could Plastic-Eating Mushrooms Solve mankind's Plastic Problem?» (en anglès americà). Sciencemint, 14-04-2021. Arxivat de l'original el 2021-07-09. [Consulta: 2 juliol 2021].
 36. Applied and Environmental Microbiology, 77, 17, September 2011, pàg. 6076–84. Bibcode: 2011ApEnM..77.6076R. DOI: 10.1128/AEM.00521-11. PMC: 3165411. PMID: 21764951.
 37. Nature Reviews. Microbiology, 9, 3, March 2011, pàg. 177–92. DOI: 10.1038/nrmicro2519. PMID: 21297669. «species of the genera Cladophialophora and Exophiala (of the order Chaetothyriales) assimilate toluene. Aspergillus and Penicillium spp. (of the order Eurotiales) degrade aliphatic hydrocarbons, chlorophenols, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAhs), pesticides, synthetic dyes and 2,4,6-trinitrotoluene (TnT). metabolization of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) is reported for the genera Cordyceps and Fusarium (of the order hypocreales), as well as for Pseudallescheria spp. (of the order microascales). The mitosporic Acremonium spp. degrade PAhs and Royal Demolition Explosive (RDX), and Graphium spp. degrade methyl-tert-butylether (mTBE). outside of the Pezizomycotina, Phoma spp. degrade PAhs, pesticides and synthetic dyes. The subphylum Saccharomycotina mostly consists of yeasts and includes degraders of n-alkanes, n-alkylbenzenes, crude oil, the endocrine disrupting chemical (EDC) nonylphenol, PAhs and TnT (in the genera Candida, Kluyveromyces, Neurospora, Pichia, Saccharomyces and Yarrowia»
 38. PLOS ONE, 10, 6, 25-06-2015, pàg. e0130381. Bibcode: 2015PLoSO..1030381Y. DOI: 10.1371/journal.pone.0130381. PMC: 4482389. PMID: 26111162 [Consulta: free]. «The mechanisms by which P. strigosozonata may degrade complex oil compounds remain obscure, but degradation results of the 180-day cultures suggest that diverse white-rot fungi have promise for bioremediation of petroleum fuels.»
 39. Journal of Hazardous Materials, 324, Pt B, February 2017, pàg. 701–710. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.11.044. PMID: 27894756. «P. ostreatus efficiently colonized the soil samples and suppressed other fungal genera. However, the same fungus substantially stimulated bacterial taxa that encompass putative PCB degraders.»
 40. Mycobiology, 38, 4, December 2010, pàg. 238–48. DOI: 10.4489/MYCO.2010.38.4.238. PMC: 3741516. PMID: 23956663.
 41. Journal of Chromatography B, 907, October 2012, pàg. 168–72. DOI: 10.1016/j.jchromb.2012.09.010. PMID: 23022115. «the basidiomycete Bjerkandera adusta was able to degrade 83% of (alpha+beta) endosulfan after 27 days, 6 mg kg(-1) of endosulfan diol were determined; endosulfan ether and endosulfan sulfate were produced below 1 mg kg(-1) (LOQ, limit of quantitation).»
 42. Biodegradation, 22, 1, February 2011, pàg. 215–28. DOI: 10.1007/s10532-010-9389-1. PMID: 20635121.
 43. Journal of Environmental Science and Health. Part. B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 51, 5, 2016, pàg. 298–308. DOI: 10.1080/03601234.2015.1128742. PMID: 26830051. «This study demonstrated that both the monoculture extracts of the native strain T. maxima and its co-culture with P. carneus can efficiently and quickly degrade atrazine in clay-loam soils.»
 44. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 11, 15-08-2016, pàg. 39. DOI: 10.1186/s12995-016-0128-3. PMC: 4986180. PMID: 27532013.
 45. Brazilian Journal of Microbiology, 45, 3, 09-10-2014, pàg. 1055–63. DOI: 10.1590/s1517-83822014000300039. PMC: 4204947. PMID: 25477943. «Aspergillus niger recorded maximum decolorization of the dye Basic fuchsin (81.85%) followed by Nigrosin (77.47%), Malachite green (72.77%) and dye mixture (33.08%) under shaking condition. Whereas, P. chrysosporium recorded decolorization to the maximum with the Nigrosin (90.15%) followed by Basic fuchsin (89.8%), Malachite green (83.25%) and mixture (78.4%).»
 46. Brazilian Journal of Microbiology, 42, 4, October 2011, pàg. 1526–36. DOI: 10.1590/s1517-83822011000400040. PMC: 3768715. PMID: 24031787. «the decolourisation obtained at optimized conditions varied between 29.25- 97.28% at static condition and 82.1- 100% at shaking condition»
 47. BioMed Research International, 2013, 2013, pàg. 180156. DOI: 10.1155/2013/180156. PMC: 3693104. PMID: 23841054 [Consulta: free].
 48. , 2017-01-01, DOI 10.1016/bs.abr.2016.12.005
 49. Mycobiology, 33, 1, March 2005, pàg. 41–50. DOI: 10.4489/MYCO.2005.33.1.041. PMC: 3774856. PMID: 24049473. «As consequence of the treatment with Am [Arbuscolar mycorrhize], the plants provide a greater sink for the contaminants since they are better able to survive and grow.»
 50. Chemosphere, 162, November 2016, pàg. 105–16. Bibcode: 2016Chmsp.162..105R. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.07.071. PMID: 27487095. «AMF have been considered to be a tool to enhance phytoremediation, as their mycelium create a widespread underground network that acts as a bridge between plant roots, soil and rhizosphere microorganisms. Abundant extramatrical hyphae extend the rhizosphere thus creating the hyphosphere, which significantly increases the area of a plant's access to nutrients and contaminants.»
 51. Mycobiology, 33, 1, March 2005, pàg. 41–50. DOI: 10.4489/MYCO.2005.33.1.041. PMC: 3774856. PMID: 24049473. «Highly significant positive correlations were shown between of arbuscular formation in root segments (A)) and plant water content, root lipids, peroxidase, catalase polyphenol oxidase and total microbial count in soil rhizosphere as well as PAH dissipation in spiked soil.»
 52. Scientific Reports, 6, February 2016, pàg. 20469. Bibcode: 2016NatSR...620469Y. DOI: 10.1038/srep20469. PMC: 4740888. PMID: 26842958. «Non-mycorrhizal legumes were more sensitive to Pb addition than that of mycorrhizal legumes [...] The presence of AMF greatly increased the total biomass of legumes in all treatments»
 53. International Journal of Phytoremediation, 18, 7, 2016, pàg. 730–7. DOI: 10.1080/15226514.2015.1131242. PMID: 26709443. «With mycorrhizal inoculation and increasing Pb levels, Pb uptake of shoot and root increased compared to those of NM control»
 54. International Journal of Phytoremediation, 17, 12, 2015, pàg. 1244–52. DOI: 10.1080/15226514.2015.1045131. PMID: 26237494. «However, mycorrhizal fungi alleviated these impacts by improving plant growth and yield. Pot marigold concentrated high amounts of Pb and especially Cd in its roots and shoots; mycorrhizal plants had a greater accumulation of these metals, so that those under 80 mg/kg Cd soil(-1) accumulated 833.3 and 1585.8 mg Cd in their shoots and roots, respectively.»
 55. Environmental Science and Pollution Research International, 22, 17, September 2015, pàg. 13179–93. DOI: 10.1007/s11356-015-4521-8. PMID: 25929455. «Redundancy analysis (RDA) showed that the efficiency of phytoremediation was enhanced by AM symbioses, and soil pH, Pb, Zn, and Cd levels were the main factors influencing the HM accumulation characteristics of plants.»
 56. Huan Jing Ke Xue= Huanjing Kexue, 34, 11, November 2013, pàg. 4455–9. PMID: 24455959. «Population of microorganism increased obviously. All the above results show that their ecological effects are significantly improved. AM would promote rhizosphere soil that will help the sustainability of ecological systems in mining area.»
 57. Environmental Science and Pollution Research International, 22, 1, January 2015, pàg. 598–608. DOI: 10.1007/s11356-014-3396-4. PMID: 25091168. «the degradation rate of total petroleum hydrocarbon during treatment with PGPR and AMF in moderately contaminated soil reached a maximum of 49.73%»
 58. Journal of Environmental Management, 95 Suppl, March 2012, pàg. S319-24. DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.02.015. PMID: 21420227. «AMF-plants significantly contributed in higher degradation of total petroleum hydrocarbons when compared to non-AMF-plants.»
 59. Microbial Biotechnology, 6, 1, January 2013, pàg. 80–4. DOI: 10.1111/j.1751-7915.2012.00357.x. PMC: 3815387. PMID: 22846140.
 60. 60,0 60,1 "Bioremediation Abilities of Antarctic Fungi", Fungi in Extreme Environments: Ecological Role and Biotechnological Significance: 517–534, 2019, ISBN 978-3-030-19030-9, DOI 10.1007/978-3-030-19030-9_26
 61. "Remediation of Frozen Ground Contaminated with Petroleum Hydrocarbons: Feasibility and Limits", Permafrost Soils 16: 279–301, 2009, ISBN 978-3-540-69371-0, DOI 10.1007/978-3-540-69371-0_19
 62. Environmental Technology & Innovation, 17, 01-02-2020, pàg. 100526. DOI: 10.1016/j.eti.2019.100526.
 63. "Physiology, Adenosine Triphosphate", StatPearls, 2021, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553175/>. Consulta: 26 març 2021
 64. Pedosphere, 19, 3, 01-06-2009, pàg. 371–381. DOI: 10.1016/S1002-0160(09)60128-4.
 65. Geomicrobiology Journal, 33, 3–4, March 2016, pàg. 308–317. DOI: 10.1080/01490451.2015.1052118. PMC: 4786828. PMID: 27019541.
 66. 66,0 66,1 66,2 (en english) Frontiers in Microbiology, 8, 2018, pàg. 2528. DOI: 10.3389/fmicb.2017.02528. PMC: 5766836. PMID: 29375494 [Consulta: free].
 67. Zhdanova, N.N.; Redchits, T.I.; Zheltonozhsky, V.A.; Sadovnikov, L.V.; Gerzabek, M.H. (en anglès) Journal of Environmental Radioactivity, 67, 2, January 2003, pàg. 119–130. DOI: 10.1016/S0265-931X(02)00164-9. PMID: 12660044.
 68. Oolbekkink, G. T.; Kuyper, T. W.. Radioactive caesium from Chernobyl in fungi (en anglès). Mycologist, 3, 1989, pp. 3-6. 
 69. Kammerer, L.; Hiersche, L.; Wirth, E. «Uptake of radiocaesium by different species of m\ishrooms» (en anglès). Journal of Environmental Radioactivity, 23, 1994, pàg. 135-150.
 70. Nikolova, I.; Johanson, K. J.; Dahlberg, A. «Radiocaesium in fruitbodies and mycorrhizae in ectomycorrhizal fungi» (en anglès). Journal of Environmental Radioactivity, 37, 1997, pàg. 115-125.