Subsecretaria de Justícia

La Subsecretaria de Justícia és una subsecretaria del Ministeri de Justícia d'Espanya. Li correspon, amb caràcter general, el suport i assessorament tècnic al Ministre en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del departament, l'anàlisi de l'actuació, funcionament i estructura dels òrgans, unitats i organismes dependents del departament i la formulació, si escau, de propostes per a la seva millora funcional, organitzativa i administrativa atenent als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i qualitat, així com l'anàlisi i coordinació d'aquelles altres propostes que, a aquest efecte, realitzin els altres òrgans superiors del departament, així com de les directrius d'actuació i funcionament dels òrgans i unitats dependents de la Subsecretaria.

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria de Justícia
Logotipo del Ministerio de Justicia.svg
Palacio de la Marquesa de la Sonora (Madrid) 03.jpg
Modifica el valor a Wikidata
Dades
TipusSubsecretaria
Història
Creació1968[1]
Governança corporativa
Depèn deMinisteri de Justícia d'Espanya

Li correspon, a més, l'organització, coordinació, impuls i supervisió dels treballs prelegislatius d'aquests òrgans i unitats dependents d'ella i de la Comissió General de Codificació, així com la supervisió de la fonamentació tècnic jurídica de tots els assumptes del Ministeri de Justícia i els seus organismes que se sotmetin a la consideració de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris i del Consell de Ministres.

És també l'òrgan directiu del departament al que correspon, sota la superior autoritat del Ministre, l'adreça, impuls i gestió de les atribucions ministerials relatives a estat civil i nacionalitat, la fe pública notarial, els drets registrals i el Registre Civil, així com les relacions amb el Consell General del Notariat i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

FuncionsModifica

D'acord amb el Reial decret 725/2017, li correspon a la Sotssecretària de Justícia:[2]

 • L'elaboració i tramitació de l'avantprojecte de pressupostos del departament i la coordinació dels corresponents als seus organismes públics dependents, així com la tramitació dels expedients de modificacions pressupostàries.
 • La informació financera, el seguiment pressupostari i l'anàlisi de costos de la gestió del departament i dels processos de traspàs, així com l'anàlisi de l'eficiència de les seves despeses i, en tot cas, les que es determinen en el Reial decret 2855/1979, de 21 de desembre, pel qual es creen les Oficines Pressupostàries.
 • La gestió dels recursos humans del departament i dels processos de selecció i provisió de llocs de treball i la planificació, elaboració i administració de les plantilles i relacions de llocs de treball i de les seves modificacions. L'organització i desenvolupament de la formació, la programació i gestió de l'acció social, així com la participació en la negociació col·lectiva i les relacions laborals i la prevenció i salut laborals del personal.
 • La planificació i execució de la política retributiva, les propostes de dotació pressupostària i la gestió i seguiment del capítol I del pressupost, així com dels préstecs i bestretes reintegrables, l'elaboració de les nòmines i l'habilitació i pagaduria del personal del Departament.
 • L'administració financera d'ingressos i despeses incloses els crèdits d'operacions corrents, subvencions i transferències de capital, la gestió de les indemnitzacions per raó de servei, la gestió, administració i control de subministraments, serveis i béns materials, i l'examen i comprovació de tots els comptes corresponents als crèdits que gestiona, la tresoreria dels fons del departament i la coordinació de les seves diferents caixes pagadores.
 • La tramitació dels expedients de contractació que celebri el departament, així com la secretaria i coordinació dels seus òrgans col·legiats en matèria de contractació, sense perjudici de les competències dels centres directius del departament en la definició i seguiment dels projectes, així com les que, sobre aquesta matèria, poguessin ser atribuïdes a altres òrgans del Ministeri.
 • La tramitació de les encomanes de gestió i convenis de col·laboració en l'àmbit de la seva competència.
 • La direcció, impuls i gestió dels serveis generals i de règim interior, així com la vigilància i seguretat, la gestió, conservació i manteniment dels seus recursos; el manteniment ordinari dels edificis calmi dels serveis centrals del departament i l'elaboració i actualització de l'inventari de béns mobles.
 • L'administració, reparació i conservació dels béns immobles del departament, l'elaboració i actualització de l'inventari del patrimoni immobiliari adscrit a aquest i la gestió dels seus arrendaments, en col·laboració, si escau, amb les gerències territorials i en coordinació amb la Direcció general del Patrimoni de l'Estat.
 • La programació i gestió de les inversions noves i les de reposició i la planificació, supervisió i adreça dels projectes d'obres de construcció, reparació i conservació dels seus edificis, instal·lacions, mobiliari i altres béns per a la posada en funcionament dels serveis.
 • La informació i assistència al ciutadà, així com les funcions que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les seves disposicions de desenvolupament atribueixen a les unitats d'informació, en l'àmbit del Ministeri de Justícia.
 • La gestió del registre general del departament, el registre de funcionaris públics habilitats i l'establiment de directrius harmonitzades de funcionament en les oficines d'assistència a registres, així com portar la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia, tant en relació amb documents físics com a electrònics.
 • La resolució dels procediments d'exercici del dret de petició.
 • La inspecció dels serveis, del personal i els seus organismes públics dependents, així com les funcions en matèria d'informes sobre autoritzacions i reconeixement de compatibilitats.
 • La racionalització, normalització i simplificació dels procediments administratius i dels mètodes de treball, així com l'avaluació de la qualitat i el rendiment dels serveis.
 • L'impuls i coordinació de la política informàtica del departament, el desenvolupament dels sistemes d'informació necessaris per al funcionament dels serveis, la implantació de l'administració electrònica en el departament, la gestió i administració de les xarxes de comunicació de veu i dades, l'administració del domini d'Internet, la seu electrònica i portal institucional del Ministeri i l'assessorament i assistència en matèria de tecnologies de la informació, sense perjudici de les competències d'altres unitats i de la deguda coordinació amb aquestes.
 • La preparació dels assumptes relatius a l'exercici del dret de gràcia amb caràcter previ a la seva elevació al Consell de Ministres.
 • La gestió dels assumptes relatius als títols nobiliaris i grandeses d'Espanya, gestió de les peticions de successió, cessió, distribució i rehabilitació de distincions nobiliàries.
 • L'adreça de la Cancelleria de l'Orde de Sant Ramon de Penyafort, la preparació de les propostes i l'expedició de les condecoracions i la gestió del Registre de distincions de l'Orde.
 • Les competències del departament en relació amb la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.
 • La coordinació i supervisió, si escau, de la política de protecció i reutilització de dades, d'acord amb les previsions normatives vigents, en l'àmbit de competència del Ministeri de Justícia.
 • La direcció i coordinació del Sistema Arxivístic del Ministeri de Justícia, constituït per l'Arxiu General i els altres arxius de gestió, així com de la Política de Gestió documental del departament, de manera que s'asseguri la conservació de la documentació que mantingui els valors probatoris i testimonials, i si escau l'eliminació dels quals no els posseeixin, d'acord amb la normativa sobre conservació del patrimoni documental administratiu.

EstructuraModifica

De la Subsecretaria de Justícia depenen els següents òrgans directius:[3]

Llista de SubsecretarisModifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Rafael de Mendizábal y Allende Magistrat 1927 16 de juliol de 1976
Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona Lletrat del Consell d'Estat 1939 13 de setembre de 1977
Manuel Marín Arias Cos d'Inspectors Financers i Tributaris de l'Estat 1938 10 de maig de 1979
Arturo Romaní Biescas Cos d'Advocats de l'Estat 1942 26 de setembre de 1980
Enrique Linde Paniagua Professor Universitari 1947 27 de març de 1981
Antonio Gullón Ballesteros Magistrat 1965 18 de setembre de 1981
Liborio Hierro Sánchez-Pescador Professor Universitari 7 de desembre de 1982
Fernando Pastor López Magistrat 26 de febrer de 1990
Margarita Robles Fernández Magistrada 1957 23 de juliol de 1993
Luis Herrero Juan (1) Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1945 20 de maig de 1994
Ramón García Mena Cos Superior de Lletrats del Tribunal de Comptes 1930 10 de maig de 1996
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa Professor Universitari 1955 5 de maig de 2000
María José García Beato Cos d'Advocats de l'Estat 1965 19 de juliol de 2002
Ana María de Miguel Langa Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social 1957 19 d'abril de 2004
Susana Peri Gómez Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social 1958 23 de febrer de 2007
Purificación Morandeira Carreira Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1965 27 de febrer de 2009
Juan Bravo Rivera Cos de Tècnics Superiors de la Comunitat de Madrid 1963 30 de desembre de 2011
Áurea Roldán Martín Cos de Lletrats del Consell d'Estat 3 d'octubre de 2014
Cristina Latorre Sancho Cos Diplomàtic 1961 15 de juny de 2018

(1) Subsecretari d'Interior i Justícia

ReferènciesModifica

El contingut d'aquest article incorpora material publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba al domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.