CIM-10 Capítol VI: Malalties del sistema nerviós

10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol VI de la CIM-10: Malalties del sistema nerviós.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

G10-G13 - Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central

modifica
 • (G10) Malaltia de Huntington
 • (G11) Atàxia hereditària
  • (G11.0) Atàxia no progressiva congènita
  • (G11.1) Atàxia cerebel·losa d'inici precoç
  • (G11.2) Atàxia cerebel·losa d'inici tardà
  • (G11.3) Atàxia cerebel·losa amb reparació de DNA defectuós
  • (G11.4) Paraplegia espàstica hereditària
 • (G12) Atròfia muscular espinal i síndromes relacionades
  • (G12.0) Atròfia muscular espinal infantil, tipus I [Werdnig-Hoffman]
  • (G12.1) Altres tipus d'atròfia muscular espinal hereditària
  • (G12.2) Malaltia de la neurona motora
 • (G13) Atròfies sistèmiques que afecten principalment el sistema nerviós central en malalties classificades en un altre lloc
  • (G13.0) Neuromiopatia i neuropatia paraneoplàstiques
  • (G13.1) Altres tipus d'atròfia sistèmica que afecten principalment el sistema nerviós central en malaltia neoplàstica
  • (G13.2) Atròfia sistèmica que afecta principalment el sistema nerviós central en mixedema (E00.1†, E03.-†)

G20-G26 - Trastorns extrapiramidals i de moviment

modifica
 • (G20) Malaltia de Parkinson
 • (G21) Parkinsonisme secundari
 • (G22) Parkinsonisme en malalties classificades en un altre lloc
 • (G23) Altres malalties degeneratives dels ganglis basals
  • (G23.0) Malaltia de Hallervorden-Spatz
  • (G23.1) Oftalmoplegia supranuclear progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]
  • (G23.2) Degeneració estrionigral
 • (G24) Distonia
 • (G25) Altres trastorns extrapiramidals i de moviment
  • (G25.0) Tremolor essencial
  • (G25.1) Tremolor induït per fàrmacs
  • (G25.2) Altres formes de tremolor especificades
  • (G25.3) Mioclònia
  • (G25.4) Corea induïda per fàrmacs
  • (G25.5) Altres tipus de corea
  • (G25.6) Tics induïts per fàrmacs i altres tics d'origen orgànic
 • (G26) Trastorns extrapiramidals i de moviment en malalties classificades en un altre lloc

G30-G32 - Altres malalties degeneratives del sistema nerviós

modifica
 • (G30) Malaltia d'Alzheimer
 • (G31) Altres malalties degeneratives del sistema nerviós no classificades a cap altre lloc
  • (G31.0) Atròfia cerebral circumscrita
  • (G31.1) Degeneració senil cerebral no classificada a cap altre lloc
  • (G31.2) Degeneració del sistema nerviós provocada per alcohol
 • (G32) Altres trastorns degeneratius del sistema nerviós en malalties classificades en un altre lloc

G35-G37 - Malalties desmielinitzants del sistema nerviós central

modifica
 • (G35) Esclerosi múltiple
 • (G36) Altres tipus de desmielinització disseminada aguda
  • (G36.0) Neuromielitis òptica [Devic]
  • (G36.1) Leucoencefalitis hemorràgica aguda i subaguda [Hurst]
 • (G37) Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central
  • (G37.0) Esclerosi difusa
  • (G37.1) Desmielinització central de cos callós
  • (G37.2) Mielinòlisi pòntica central
  • (G37.3) Mielitis transversa aguda en malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central
  • (G37.4) Mielitis necrosant subaguda
  • (G37.5) Esclerosi concèntrica [Baló]

G40-G47 - Trastorns episòdics i paroxismals

modifica
 • (G40) Epilèpsia
 • (G41) Estat epilèptic
 • (G43) Migranya
 • (G44) Altres síndromes amb cefalàlgia
  • (G44.0) Síndrome de la cefalàlgia de Horton
  • (G44.1) Cefalàlgia vascular no classificada a cap altre lloc
  • (G44.2) Cefalàlgia de tipus tensional
  • (G44.3) Cefalàlgia posttraumàtica crònica
  • (G44.4) Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificada a cap altre lloc
 • (G45) Atacs isquèmics cerebrals transitoris i síndromes relacionades
  • (G45.0) Síndrome de l'artèria vertebrobasilar
  • (G45.1) Síndrome de l'artèria caròtide (hemisfèrica)
  • (G45.2) Síndromes de l'artèria precerebral bilateral i múltiple
  • (G45.3) Amaurosi fugaç
  • (G45.4) Amnèsia global transitòria
 • (G46) Síndromes vasculars de l'encèfal en malalties cerebrovasculars
  • (G46.0) Síndrome de l'artèria cerebral mitjana (I66.0†)
  • (G46.1) Síndrome de l'artèria cerebral anterior (I66.1†)
  • (G46.2) Síndrome de l'artèria cerebral posterior (I66.2†)
  • (G46.3) Síndrome apoplèctica del tronc encefàlic (I60-I67†)
  • (G46.4) Síndrome apoplèctica cerebel·losa (I60-I67†)
  • (G46.5) Síndrome lacunar motora pura (I60-I67†)
  • (G46.6) Síndrome lacunar sensorial pura (I60-I67†)
  • (G46.7) Altres síndromes lacunars (I60-I67†)
  • (G46.8) Altres síndromes vasculars de l'encèfal en malalties cerebrovasculars (I60-I67†)
 • (G47) Trastorns del son
  • (G47.0) Trastorns de l'inici i el manteniment del son [insomnis]
  • (G47.1) Trastorns de somnolència excessiva [hipersòmnies]
  • (G47.2) Trastorns de l'horari de son i vigília
  • (G47.3) Apnea del son
  • (G47.4) Narcolèpsia i cataplexia

G50-G59 - Trastorns dels nervis, les arrels i els plexes nerviosos

modifica
 • (G50) Trastorns del nervi trigemin
 • (G51) Trastorns del nervi facial
 • (G52) Trastorns d'altres nervis cranials
  • (G52.0) Trastorns del nervi olfactori
  • (G52.1) Trastorns del nervi glossofaringi
  • (G52.2) Trastorns del nervi vague
  • (G52.3) Trastorns del nervi hipoglòs
  • (G52.7) Trastorns de múltiples nervis cranials
 • (G53) Trastorns del nervi cranial en malalties classificades en un altre lloc
  • (G53.0) Neuràlgia postherpes zòster (B02…)
  • (G53.1) Paràlisis de múltiples nervis cranials en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc (A00-B99…
  • (G53.2) Paràlisis de múltiples nervis cranials en sarcoïdosi (D86.8…)
  • (G53.3) Paràlisis de múltiples nervis cranials en malaltia neoplàstica (C00-D48…)
 • (G54) Trastorns de les arrels i els plexes nerviosos
  • (G54.0) Trastorns del plexe braquial
  • (G54.1) Trastorns del plexe lumbosacre
  • (G54.2) Trastorns de les arrels cervicals no classificats a cap altre lloc
  • (G54.3) Trastorns de les arrels dorsals no classificats a cap altre lloc
  • (G54.4) Trastorns de les arrels lumbosacres no classificats a cap altre lloc
  • (G54.5) Neuràlgia amiotròfica
  • (G54.6) Síndrome del membre fantasma amb dolor
  • (G54.7) Síndrome del membre fantasma sense dolor
 • (G55) Compressions de les arrels i els plexes nerviosos en malalties classificades en un altre lloc
 • (G56) Mononeuropaties de l'extremitat superior
  • (G56.0) Síndrome del túnel carpià
  • (G56.1) Altres lesions del nervi medià
  • (G56.2) Lesió del nervi cubital
  • (G56.3) Lesió del nervi radial
  • (G56.4) Causàlgia
 • (G57) Mononeuropaties de l'extremitat inferior
  • (G57.0) Lesió del nervi ciàtic
  • (G57.1) Meràlgia parestèsica
  • (G57.2) Lesió del nervi femoral
  • (G57.3) Lesió del nervi popliti extern
  • (G57.4) Lesió del nervi popliti intern
  • (G57.5) Síndrome del túnel tarsià
  • (G57.6) Lesió del nervi plantar
 • (G58) Altres mononeuropaties
  • (G58.0) Neuropatia intercostal
  • (G58.7) Mononeuritis múltiple
 • (G59) Mononeuropatia en malalties classificades en un altre lloc
  • (G59.0) Mononeuropatia diabètica (E10-E14 amb el quart caràcter comú .4…)

G60-G64 - Polineuropaties i altres trastorns del sistema nerviós perifèric

modifica
 • (G60) Neuropatia hereditària i idiopàtica
 • (G61) Polineuropatia inflamatòria
  • (G61.0) Síndrome de Guillain-Barré
  • (G61.1) Neuropatia per sèrum
 • (G62) Altres polineuropaties
  • (G62.0) Polineuropatia induïda per fàrmacs
  • (G62.1) Polineuropatia alcohòlica
  • (G62.2) Polineuropatia provocada per altres agents tòxics
 • (G63) Polineuropatia en malalties classificades en un altre lloc
  • (G63.0) Polineuropatia en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc
  • (G63.1) Polineuropatia en malaltia neoplàstica (C00-D48…)
  • (G63.2) Polineuropatia diabètica (E10-E14 amb el quart caràcter comú .4†)
  • (G63.3) Polineuropatia en altres malalties endocrines i metabòliques
  • (G63.4) Polineuropatia en carència nutricional (E40-E64†)
  • (G63.5) Polineuropatia en trastorns del teixit connectiu sistèmic (M30-M35†)
  • (G63.6) Polineuropatia en altres trastorns musculoesquelètics (M00-M25†,
 • (G64) Altres trastorns del sistema nerviós perifèric

G70-G73 - Malalties de la unió mioneural i els músculs

modifica
 • (G70) Miastènia greu i altres trastorns mioneurals
 • (G71) Trastorns primaris dels músculs
  • (G71.0) Distròfia muscular
  • (G71.1) Trastorns miotònics
  • (G71.2) Miopaties congènites
  • (G71.3) Miopatia mitocondrial no classificada a cap altre lloc
 • (G72) Altres miopaties
  • (G72.0) Miopatia induïda per fàrmacs
  • (G72.1) Miopatia alcohòlica
  • (G72.2) Miopatia provocada per altres agents tòxics
  • (G72.3) Paràlisi periòdica
  • (G72.4) Miopatia inflamatòria no classificada a cap altre lloc
 • (G73) Trastorns de la unió mioneural i els músculs en malalties classificades en un altre lloc
  • (G73.0) Síndromes miastèniques en malalties endocrines
  • (G73.1) Síndrome d'Eaton-Lambert (C80†)
  • (G73.2) Altres síndromes miastèniques en malaltia neoplàstica (C00-D48†)
  • (G73.3) Síndromes miastèniques en altres malalties classificades en un altre lloc
  • (G73.4) Miopatia en malalties infeccioses i parasitàries classificades en un altre lloc
  • (G73.5) Miopatia en malalties endocrines
  • (G73.6) Miopatia en malalties metabòliques
  • (G73.7) Miopatia en altres malalties classificades en un altre lloc

G80-G83 - Paràlisi cerebral i altres síndromes paralítiques

modifica
 • (G80) Paràlisi cerebral
 • (G81) Hemiplegia
 • (G82) Paraplegia i quadriplegia
 • (G83) Altres síndromes paralítiques
  • (G83.0) Diplegia de les extremitats superiors
  • (G83.1) Monoplegia d'extremitat inferior
  • (G83.2) Monoplegia d'extremitat superior
  • (G83.3) Monoplegia no especificada
  • (G83.4) Síndrome de la cua de cavall

G90-G99 - Altres trastorns del sistema nerviós

modifica
 • (G90) Trastorns del sistema nerviós autònom
  • (G90.0) Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica
  • (G90.1) Disautonomia familiar [Riley-Day]
  • (G90.2) Síndrome de Horner
  • (G90.3) Degeneració multisistèmica
  • (G90.4) Disreflèxia autonòmica
 • (G91) Hidrocefàlia
 • (G92) Encefalopatia tòxica
 • (G93) Altres trastorns de l'encèfal
 • (G94) Altres trastorns de l'encèfal en malalties classificades en un altre lloc
 • (G95) Altres malalties de la medul·la espinal
  • (G95.0) Siringomièlia i siringobúlbia
  • (G95.1) Mielopaties vasculars
  • (G95.2) Compressió medul·lar no especificada
 • (G96) Altres trastorns del sistema nerviós central
  • (G96.0) Filtració de líquid cefalorraquidi
  • (G96.1) Trastorns de les meninges no classificats a cap altre lloc
 • (G97) Trastorns del sistema nerviós posteriors a un procediment no classificats a cap altre lloc
 • (G98) Altres trastorns del sistema nerviós no classificats a cap altre lloc
  • (G99.0) Neuropatia autonòmica en malalties endocrines i metabòliques
  • (G99.1) Altres trastorns del sistema nerviós autònom en altres malalties classificades en un altre lloc
  • (G99.2) Mielopatia en malalties classificades en un altre lloc
 • (G99) Altres trastorns del sistema nerviós en malalties classificades en un altre lloc

Referències

modifica
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].