Constant d'equilibri de pressió

Totes les reaccions químiques reversibles assoleixen l’equilibri químic. I en aquestes reacciones tenim productes i reactius amb unes concentracions i unes pressions parcials, la relació d’això ens permet obtenir la constant d’equilibri per a aquesta reacció.[1]

La constant d'equilibri de pressió (Kp) és la relació de les pressions parcials dels reactius i productes que participen en la reacció i es troben en estat gasos. Si tenim la reacció:

a A (g) + b B (g) c C (g) + d D(g)

La pressió parcial d’un gas es defineix com la pressió que exerciria un gas d'una mescla de gasos si només ell ocupés tot el volum que ocupa la mescla. Matemàticament s'expressa amb la següent relació:

Pi= p*yi

on:

  • pi és la pressió parcial del gas i.
  • P és la pressió total de la mescla de gasos.
  • yi és la fracció molar del gas i. n substància/n totals

I si calculem la constant de pressió de la reacció, serà:

Kp = Pi(C)elevat a c* pi(D)elevat a d/pi(A)elevat a a*pi(B)elevat a b (pA, pB, pC i pD són les pressions parcials)

Els gasos i els vaporsModifica

l’equació dels gasos perfectes:

P*V=n*R*T

La pressió dependrà de:

  • La quantitat de materia del gas
  • La temperatura. La rapidesa amb què es mouen depèn de la temperatura, ja que en augmentar aquesta, s’augmenta l’energia de les partícules.
  • El volum. L’espai on es mou el gas és el volum que ocupa, que correspon al volum del recipient.
  • Pressió. Quantitat de materia, temperatura i volum són magnituds que es coneixen com a variables del gas.

Si le sparticules del gas no tenen volum i no s’aturen entre si l’anomenem gas ideal o perfecte. Lleis dels gasos

Llei de Charles A pressió constant el volum d’una massa determinada de qualsevol gas és directament proporcional a la temperatura absoluta. V=k T ( a p i n constants).

Llei de Gay-LussacModifica

A volum constant la pressió d’un gas qualsevol augmenta en 1/273 de l’original quan la temperatura Celsius augmenta en grau; o bé, a volum constant, la pressió d’una massa determinada de qualsevol gas és directament proporcional a la temperatura absoluta. V= K T(a V i n constants)-

Llei de Boyle-mariotte

Si la temperatura d’un gas es manté constant, la pressió exercida pel gas varia inversament al volum. On K és la constant de proporcionalitat que depèn de la massa i de la temperatura del gas.

La constant de pressió depén de la temperaturaModifica

Aquesta constant ens indica la pressió a la qual arribarà l’equilibri perquè els reactius i els productes de reacció estiguin invariables. Ja que els reactius formen productes i aquests formen reactius a la vegada. La constant Kp és característica de cada reacció. No depèn de les quantitats inicials dels productes i reactius. El seu valor varia amb la temperatura. La seva unitat depèn de l’expressió matemàtica que la defineix.[2]

Variació de la pressió o el volum a temperatura constanModifica

Si augmenta la pressió o disminueix el volum

  • Si: mols gasosos productes> mols gasosos reactius. Q( concentració en qualsevol punt de la reacció) > K. Llavors l'equilibri reaccionara cap a la formació de reactius.
  • Si: mols gasosos productes< mols gasosos reactius. Q( concentració en qualsevol punt de la reacció)< K. Llavors l'equilibri reaccionara cap a la formació de productes.
  • Si: mols gasosos productes= mols gasosos reactius. L'equilibri no es modifica.

Si disminueix la pressió o augmenta el volum, passarà el contrari del que s'ha exposat anteriorment.

Relació de la Kp amb la KcModifica

 

ReferènciesModifica

BibliografiaModifica