Emissió beta

procés pel qual un radioisòtop pot transformar-se en altres radioisòtops, mitjançant l'emissió d'una partícula beta

La desintegració beta o emissió beta és un procés pel qual un radioisòtop pot transformar-se en altres radioisòtops, mitjançant l'emissió d'una partícula beta.

L'emissió beta inclou dos tipus de desintegracions, tot i que normalment, quan parlem d'emissió beta, estem parlant de l'emissió d'un electró (β-).

Diagrama de Feynman de la desintegració β-. En la figura, un dels tres quarks de l'esquerra (quark d, en blau) emet un bosó W- i passa a ser un quark u. El bosó emès (W-) es desintegra en un antineutrí i un electró
  • Emissió beta (β-), a vegades anomenada desintegració neutrònica: un neutró es transforma en un protó, un electró i un antineutrí. (L'e- es pot escriure com a β-).
Per exemple:
Per exemple: