Grup funcional

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

La combinació dels noms dels grups funcionals amb els noms dels alcans dels que procedeixin genera una nomenclatura sistemàtica per a denominar als composts orgànics.

ComunsModifica

Els grups funcionals més comuns són:

Grup funcional Tipus de compost Fórmula del
compost
Fórmula
gràfica
Prefix Sufix
Grup alquil Alcà R   -il-
Grup alquenil Alquè R=R   -enil-
Grup alquinil Alquí R≡R   -inil-
Grup aril Arè _ _ _
Grup amino Amina NR3   amino- -amina
Grup hidroxil Alcohol R-OH   hidroxi- -ol
Grup alcoxi
o ariloxi
Èter R-O-R'   alquiloxi o ariloxi Segons l'alcohol de
procedència:
alquil alquil èter
Grup carbonil Aldehid R-C(=O)H   oxo- -al
Cetona R-C(=O)-R'   oxo- -ona
Grup carboxil
Grup acil
Àcid carboxílic R-COOH   carboxi- -ic
Grup alcoxicarbonil
o ariloxicarbonil
Grup acil
Èster R-COO-R'   -iloxicarbonil- (-COOR) Segons l'alcohol i
àcid de procedència:
alquilat d'alquil

Grup acil
Amida R-C(=O)N(-H)-R'   amido- Segons l'amina i
àcid de procedència:
alquil alcanamida
Grup acil Anhídrid d'àcid (RCO)2O Anhídrid -ic _
Grup acil Halur d'àcid -COX   Haloformil- Halur de -oil

Amb nitrogenModifica

Hi ha bastants grups funcionals, a part d'amides i amines, que contenen àtoms de nitrogen:


Grup
funcional
Tipus de
compost
Fórmula Fórmula gràfica Prefix Sufix
_ Nitro R-NO2   nitro- _
_ Hidrazina R2N-NR2 _ _
_ Hidroxilamina -NOH _ _
_ Nitril o cianur R-CN   ciano- alquilnitril
_ Isonitril R-NC _ alquilisonitril
_ Isocianat R-NCO   _ alquilisocianat
_ Isotiocianat R-NCS   _ alquilisotiocianat
Grup azo Azoderivat R-N=N-R'   _ _
_ Diazoderivat R=N=N diazo- _
_ Sal de diazoni -N≡N _ _
_ Azida -N=N=N   _ _

Amb sofreModifica

Altres grups funcionals que contenen àtoms de sofre:


Tipus de compost Grup funcional Fórmula Prefix Sufix
Tioèter o sulfur _ R-S-R'   _
Tiol _ R-SH   _
Sulfòxid _ R-SO-R'   _
Sulfona _ R-SO2-R'   _
Àcid sulfònic _ RSO3H   _

AltresModifica

Altres grups funcionals:


Terme Fórmula Fórmula gràfica Prefix Sufix
Fosfodièster R-OP(=O)2O-R' _ _ _
Fenil R-C6H5   fenil- benzè
Piridil R-C5H4N  
 
 
_ _
Metil R-CH3 _ metil- (de la mateixa manera que amb
altres:
etil, propil, butil, etc.)
_
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Grup funcional