Distribució normal

distribució de probabilitat de variable contínua

La distribució normal, també coneguda com a distribució gaussiana, és una important família de distribucions de probabilitat contínues i és aplicable a molts camps. Cada membre de la família queda definit per dos paràmetres: la localització o mitjana i l'escala o desviació estàndard , i es denota per . Un cas particular és la distribució normal estàndard, per la qual la mitjana és 0 i la desviació estàndard és 1. Fou Carl Friedrich Gauss qui descobrí la distribució normal quan analitzava dades astronòmiques, i definí l'equació de la seva funció de densitat de probabilitat.[1] Aquesta distribució també s'anomena campana de Gauss, atès que el gràfic de la seva funció de densitat de probabilitat s'assembla a una campana.

Distribució normal
Funció de densitat de probabilitat
Normal Distribution PDF.svg
La corba vermella és la distribució normal estàndard
Funció de distribució de probabilitat
Normal Distribution CDF.svg
Notació
ParàmetresμR — mitjana (posició)
σ² > 0 — variància (escala al quadrat)
SuportxR
fdp
FD
Quantil
Mitjanaμ
Medianaμ
Modaμ
Variància
Coeficient de simetria0
Curtosi0
Entropia
FC
Informació de Fisher

La importància de la distribució normal en les ciències naturals i del comportament rau en el teorema central del límit. Aquest teorema estableix que la suma d'un elevat nombre d'efectes independents segueix (aproximadament) una distribució normal. D'aquesta manera, és útil en processos en els quals hi ha errors de mesura que es deuen a un elevat nombre de factors, tots ells contribuint una petita porció a l'error total. En la teoria de probabilitat i d'inferència estadística, el teorema central del límit garanteix que un llarg nombre d'estadístics segueixen la distribució normal, si més no aproximadament. Per exemple, la mitjana mostral o els estimadors màxim versemblants segueixen aproximadament una distribució normal sota certes condicions matemàtiques que són força generals.

Funció de densitat de probabilitatModifica

 

on σ és la desviacio estàndard, μ és l'esperança matemàtica, i

 

és la funció de densitat de probabilitat de la distribució normal estàndard, és a dir, la distribució normal amb μ = 0 i σ = 1. Per comprovar que la integral de   sobre la recta real és igual a 1 vegeu la integral de Gauß.

Funció de distribucióModifica

No existeix una fórmula tancada per a la funció de distribució, però pot aproximar-se amb diversos mètodes, com integració numèrica, sèries de Taylor, sèries asimptòtiques i fraccions contínues.

Funcions generadoresModifica

Funció generadora de momentsModifica

La funció generadora de moments es defineix com a l'esperança matemàtica de exp(tX). Per la distribució normal la funció generadora de moments és:

 

Funció característicaModifica

La funció característica es defineix com a l'esperança matemàtica de exp(itX), on i és el nombre imaginari, i t és un nombre real. Per la distribució normal la funció característica és:

 

PropietatsModifica

Algunes propietats:

 1. Si   i   i   són nombres reals, aleshores   (veure esperança i variància).
 2. Si   i   són variables aleatòries normals independents, aleshores:
  • La seva suma segueix la distribució normal amb  .
  • La seva diferència segueix una distribució normal amb  .
  •   i   són independents si i només si  .
  • La divergència de Kullback-Leibler,  
 3. Si   i   són variables aleatòries normals independents, aleshores:
  • El seu producte   segueix una distribució and funció de probabilitat de densitat   donada per
     on   és una funció de Bessel modificada de segon tipus.
  • El seu qüocient segueix una distribució de Cauchy amb  .
 4. Si   són variables aleatòries independents idènticament distribuïdes amb distribució normal estàndard, aleshores   segueix una distribució khi quadrat amb n graus de llibertat.

Estandarditzant variables aleatòries normalsModifica

Com a conseqüència de la propietat 1, és possible relacionar totes les variables aleatòries normals amb la distribució normal estàndard.

Si  , aleshores

 

és una variable aleatòria normal estàndard:  . Una conseqüència important és que la funció de distribució de   és :

 

on   és la funció de distribució normal estàndard: per a tot real t,

 

D'altra banda, si   és una variable aleatòria normal estàndard,  , aleshores

 

és una variable aleatòria normal amb esperança   i variància  .

La funció de distribució normal estàndard   ha estat tabulada, i les altres funcions de distribució normals en són simples transformacions, tal com hem explicat anteriorment. Per tant, un pot emprar valors tabulats de la funció de distribució normal estàndard per a trobar el valor de la funció de distribució de qualsevol altra distribució normal.

MomentsModifica

Alguns dels primers moments de la distribució normal són:

Número Moment Moment central Cumulant
0 1 1
1   0  
2      
3   0 0
4     0

Tots els cumulants de la distribució normal a partir del segon són zero.


Per a les variables aleatòries normals centrades hi ha una fórmula per a als moments de qualsevol ordre. Si   aleshores [2]

 
Notem que
 
on   denota el doble factorial de  . Així, de forma més compacta podem escriure
 

D'aquesta fórmula és dedueix que si   , aleshores

 


Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Distribució normal
 1. Havil, 2003
 2. Nualart, David; Sanz, Marta. Curs de probabilitats. Barcelona: PPU, 1990, p. 116. ISBN 84-7665-718-8.