Llista de personatges bíblics

article de llista de Wikimedia
(S'ha redirigit des de: Samlà)

El següent article mostra una llista dels personatges amb nom que apareixen en la Torà o Antic Testament.


Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


AModifica

Aaron

Germà major de Moisès i primer Summe Sacerdot d'Israel.

Abdon

Dotzè jutge d'Israel.

Abel

El segon fill d'Adam.

Abiassaf:

Un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Abiatar

Summe Sacerdot d'Israel en els temps del Rei David.

Abidà:

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Abies

Segon rei de Judà.

Abigail

Esposa de David.

Abihú

Fill del Summe Sacerdot d'Israel Aaron. Va morir durant una celebració religiosa per haver ofès Déu.

Abimael:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Abimèlec

Apareixen dos personatges que duen aquest nom:

Abinadab:

Dos Abinadab són anomenats a l'Antic Testament

Abiron

Fill d'Heliab i besnét de Rubèn, patriarca de la tribu de Rubèn. Junt amb el seu germà Datan i el quehatita Corè es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Abisag

L'última esposa del Rei David.

Abital:

Esposa del Rei David a Hebron i mare de Xefatià.

Abner:

General en cap de l'exèrcit de Saül i cosí d'ell. Va lluitar per Ixbóixet, fill de Saül, durant la guerra entre Ixbóixet i David pel tron d'Israel fins que fou assassinat a traïció.

Abraham

Patriarca dels hebreus.

Absalom

Fill rebel del Rei David.

Acab

Setè rei del Regne d'Israel.

Acan

Protagonista negatiu de la presa de Jericó per part de Josuè.

Acaz

Dotzè rei de Judà.

Adà:

Apareixen dos personatges femenins amb aquest nom Adà:

Adad fou un rei dels edomites, escollit a la mort d'Huixam. Va vèncer als madianites al camp de Moab; la seva capital s'anomenava Avit.
Adad fou l'últim hereu del Regne d'Edom.
Adam
El primer home.
Adar:Adar, escollit vuitè rei dels edomites a la mort de Baal-Hanan. La seva capital s'anomenava Paí, i la seva muller es deia Mehetabel. El seu fill Hadad es va rebel·lar contra Israel i després d'una guerra, el Regne d'Edom fou ocupat pels hebreus.
Adbeel
Fill d'Ismael i nét d'Abraham.
Adonies
Fill del Rei David.
Adoram:Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
Agar (muller d'Abraham)
Esclava d'Abraham i mare del seu fill Ismael.
Ahazià
És el nom d'un rei de Judà (Ahazià de Judà) i d'un del Regne d'Israel (Ahazià d'Israel).
Ahià

Dos homes de Déu apareixen amb aquest nom:

Ahimèlec
Sacerdot d'Israel en temps del rei Saül a la població de Nob. Va sojornar David que se n'anava a l'exili per temor a Saül. Poc després, el propi Saül l'assassinà per haver ajudat David.
Ahinóam
Segona esposa del Rei David. Es van casar a Jizreel durant l'exili de David. Ja a Hebron, i amb David com a rei de Judà, els va néixer el seu únic fill Amnon.
Ahiram
Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.
Aià
Fill de Sibon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Aixbel
Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.
Aixquenaz
Nét de Jàfet i besnét de Noè.
Alian
Fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Almodad
Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber. La tradició diu que va mesurar la terra amb cordes i el fa fundador d'una tribu de la zona d'Àrabia Feliç.
Amalec
Fill d'Elifaz i la seva concubina Timnà, per tant, era nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac. Els seus descendents formarien la tribu dels amalequites.
Amasies
Novè rei de Judà.
Amminadab
Avantpassat del Rei David.
Amnon
Fill del Rei David que violà la seva germana Tamar i fou assassinat pel seu germà Absalom.
Amon
Quinzè rei de Judà.
Amram
Nét del patriarca Leví i pare de Moisès.
Anà:

Hi ha dos Anà en una mateixa família, segons el Gènesi:

 • Un fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. El seu fill el va anomenar Dixon.
 • Un fill de Sibon i nét de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, filla de l'incest de son pare Sibon i la seva àvia paterna, la muller de Seïr.

Aram:

Apareixen tres personatges amb aquest nom Aram a l'Antic Testament:

Aran :

Dos personatges amb aquest nom Aran apareixen en el Gènesi:

Aran o Haran (en hebreu הָרָן בן-תָּרַח Haran ben Térah i en àrab Haran ibn Tarikh) és fill de Tèrah i germà d'Abraham i Nacor. Els seus fills foren Iscà i Lot i també tingué una filla, Milcà, la qual fou muller del seu oncle Nahor. Va morir a Ur dels caldeus en vida del seu pare.[1]
 • Un fill de Dixan i nét de Seïr, per tant nebot de l'anterior. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Ard:

Nét del patriarca Benjamí.

Arelí:

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Arfaxad

Nét de Noè.

Arida

Segons una legenda, fou l'esposa d'Issacar, fill del patriarca Jacob.

Armoní:

Fill de Saül i de Rispà el qual fou assassinat pels gabaonites.

Arodí:

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Asà

Tercer rei de Judà.

Aser

Vuitè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu d'Aser.

Asriel:

Besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Assenat:

Dama egípcia a qui el faraó esposà amb Josep, el fill de Jacob, que fou nomenat regent del país del Nil. Tingueren dos fills, Manassès i Efraïm.

Assir:

Un fill de Corè, cosí de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Assur:

Fill de Sem i nét de Noè. Fundador del país d'Assíria. Segons el Llibre de Jasher els seus fills foren Mirus i Mokil, i foren els ancestres dels assiris i els mesopotamis del nord.

Atalia

Setena reina de Judà.

Azarià

Desè rei de Judà.

BModifica

Baal-Hanan:

Escollit setè rei dels edomites a la mort de Xaül.

Baanà

Cap de l'exèrcit d'Ixbóixet.

Baixà

Tercer rei del Regne d'Israel.

Basmat :
Beerí:

Un hivita que fou el pare d'Oholibamà, primera esposa d'Esaú.

Bela:

Dos personatges duen aquest nom a la Bíblia:

 • Un era el primer rei electe dels edomites, després d'organitzar-se com a regne. La seva capital s'anomenava Dinhaba.
 • L'altre era un fill de Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.
Benammí:

Benammí[2] (en hebreu עַמּוֹן בן-הָרָן Ammôn ben Lot) és el fill de la relació entre Lot i la seva pròpia filla petita, així Lot era el seu pare i el seu avi. Benammí era germà de Moab, i avantpassat dels ammonites.

Benjamí

El més petit dels dotze fills de Jacob i fundador de la tribu de Benjamí.

Bèquer:

Dos Bèquer apareixen a l'Antic Testament:

Betsabé

Cinquena esposa del Rei David.

Betuel

Fill de Nahor i pare de Rebeca, esposa d'Isaac.

Bilhà:

Serventa de la segona esposa de Jacob, Raquel. Mantingué relacions amb Jacob i donà a llum a Dan i Neftalí, caps de dues de les tribus d'Israel.

Bilhan:

Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Booz

Nét de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà i avi del Rei David.

Buz:

Un fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva esposa Mildà, neboda d'Abraham i del seu espòs.

CModifica

Caín

El fill malvat d'Adam i Eva, que va assassinar el seu germà Abel per enveja.

Cam

Fill de Noè.

Canaan:

Canaan (en hebreu כנען בן-חָם Kənáan ben Hām i en àrab کنعان بن حام Kanān ibn Xam) és el fill primogènit de Cam i, per tant, nét de Noè.[3] Fou maleït per Noè que els seus descendents fossin esclaus de Jàfet i Sem perquè el seu pare Cam l'havia vist nu mentre estava begut. Els seus fills foren Sidó i Het, considerats els avantpassats dels cananeus (jebuseus, amorites, girgasites, hivites, arquites, sinites, arvadites, semarites, hamatites), els habitants d'un territori que es va anomenar igualment Canaan, que no va tenir unitat política sinó que va estar format per dotzenes de ciutats-estats.

Carmí:

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Còrah:

Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.

Corè

Un levita oncle de Moisès, que es va rebel·lar contra ell.

Cuix

Primogènit de Cam i nét de Noè.

DModifica

Dalila:

Muller filistea de Samsó, a qui va trair.

Dan

Fill del patriarca Jacob i cap de la tribu de Dan.

Datan

Fill d'Heliab i besnét de Rubèn, patriarca de la tribu de Rubèn. Junt amb el seu germà Abiron i el quehatita Corè es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Dèbora

Quarta jutgessa d'Israel.

Dedan:

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Dedan:

DéuModifica

Segons la Bíblia, és l'ésser superior, no humà, el Creador omnipotent, que representa el sagrat i que és el centre de la religió. També se l'anomena Jahvè o Elohim.

Diclà:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Dina

L'única filla que tingué el patriarca Jacob.

Dixan:

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Us i Aran.

Dixon:

Hi ha dos Dixon en una mateixa família, segons el Gènesi:

Segons la tradició jueva es tracta de la mateixa persona, fill de l'incest de son avi matern Seïr amb la seva filla Anà.

Dumà

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

EModifica

Ebal:

Apareixen dos personatges al Gènesi que cal no confondre:

Éber

Fill de Xèlah. Va refusar ajudar a la Torre de Babel i la seva llengua (hebreu) no va canviar.

Efà:

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Éfer:

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Efraïm

Fill del patriarca Josep i nét del patriarca Jacob. Els seus descendents formarien la tribu d'Efraïm.

Eglà:

Quarta esposa del Rei David i mare el príncep Itream.

Ehí:

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Ehud

Segon jutge d'Israel.

Eixban:

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Elà

Quart rei del Regne d'Israel.

Elam:

Fill de Sem i nét de Noè. Segons el Llibre de Jasher, els seus fills foren Xuxan, Machul i Harmon.

Elcanà
Hi ha dos Elcanà a la Bíblia

Un fill de Corè, parent de Moisès que es rebel·là durant l'Èxode.

Elcanà, pare del profeta Samuel

Elcon:

Un hitita que fou el pare d'Adà, segona esposa d'Esaú i mare d'Elifaz, rei d'Edom.

Eldaà:

Fill de Madian i nét d'Abraham.

Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel

Tercer fill d'Aaron, successor del seu pare com a Summe Sacerdot d'Israel.

Elí:

Catorzè jutge d'Israel.

Eliab:

Primogènit de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya rebé la visita del seu germà petit, David, qui a l'arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Eliab va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.

Eliadà:

Fill natural del Rei David.

Hi ha dos Elièzer a la Bíblia:

Segon fill de Moisès. Va visitar el seu pare quan estava acampat al peu del Mont Sinaí. Va tenir un únic fill anomenat Rehabià, que fou cap d'una família molt nombrosa.

Un profeta hebreu, fill de Dodaià, que va profetitzar contra el rei Josafat.

Elifaz

Hereu d'Esaú i la hitita Adà al regne d'Edom.

Elifèlet:

Fill natural del Rei David.

Elixà:

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Elixamà:

Fill natural del Rei David.

Elixeba:

Esposa d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel. Era filla d'Amminadab, de la tribu de Judà. Fou mare d'Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel, Itamar, Nadab i Abihú.

Elixua:

Fill natural del Rei David.

Elon:

Apareixen dos Elon a la Bíblia:

Elsafan:

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès. Durant l'Èxode, el profeta va designar-lo príncep dels quehatites a la mort d'Amram (Num. iii. 30) i això va provocar la revelió de Corè, un dels líders quehatites. D'aquesta manera, Corè juntament amb el rubenites Datan i Abiron van reunir 250 membres del Sanedrí per prendre-li el poder al profeta Moisès i esdevenir la casta regnant (Num. R. xviii. 2; Tan. l.c.; comp. Targ. pseudo-Jonathan to Num. xvi. 2). Jahvé però els va castigar; va esberlar el terra de les seves tendes i tots els conspiradors van morir.

Enoix

Fill de Set i nét d'Adam.

Er:

Primogènit de Judà i nét del patriarca Jacob. Es va casar amb una dona canaanea anomenada Tamar però va morir poc després del casament.

Eran:

Nét del patriarca Efraïm i besnét del patriarca Josep.

Erí:

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Esaú

Primogènit d'Isaac i nét d'Abraham. Va vendre els drets de primogenitura al seu germà bessó Jacob a canvi d'un plat de llenties.

Esbon:

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Ésser:

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Bilhan, Zaavan i Jaacan.

Eva

La primera dona.

Ezequies

Tretzè rei de Judà.

FModifica

Fares

GModifica

Gàham:

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Galaad:

Únic fill de Maquir i nét de Manassès, fill de Josep. Els seus descendents formarien la tribu de Manassès.

Gatam:

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.

Gedeó

Cinquè jutge d'Israel.

Goliat

Un gegant filisteu que tenia atemorit tot l'exèrcit israelita en temps del rei d'Israel Saül. Fou mort en un duel amb David.

Gómer

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Guerà:

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Guerxom

Fill de Moisès i Siporà.

Guerxon

Primogènit de Leví i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Guèter:

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Guní:

Fill de Neftalí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

HModifica

Hadad

Dos personatges duen aquest nom:

Haguí:

Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.

Haguit:

Concubina del Rei David i mare d'Adonies, l'opositor del Rei Salomó.

Haman :

Segons el Llibre d'Ester, Haman era el fill d'Hamedata, descendent d'Agag, un rei Amalaquita. Apareix doncs com un enemic hereditari del poble jueu. Per els jueus, Haman és percebut com l'arquetipus del mal i l'antisemitisme.[6]

Hamran:

Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Hamul:

Fill de Peres i nét del patriarca Judà.

Hanoc:

Hi ha tres Hanoc a la Bíblia:

Hassàrmavet:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Havilà:

Apareixen dos personatges amb aquest nom al Gènesi:

 • Un és fill de Cuix i besnét de Noè.
 • L'altre és un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
Hazó:

Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.

Hebron:

Oncle de Moisès.

Hèfer:

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Hèlec:

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Heliab:

Fill de Pal·lú i nét del patriarca Rubèn. Tingué tres fills: Nemuel, Datan i Abiron. Aquests dos últims es rebel·larien contra Moisès i serien exterminats.

Henoc

Pare de Matusalem, la tradició li atribuïa ser l'autor del Llibre d'Henoc.

Hesron

A l'Antic Testament apareixen dues persones amb aquest nom:

Het

Fill de Canaan i besnét de Noè.

Hobab:

Fill de Jetró i cunyat de Moisès.

Hoglà:

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Horí:

Fill de Lotan i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Huixam:

Tercer rei dels edomites. Era descendent de Teman, nét d'Esaú, i fou escollit rei després de la mort de Jobab.

Huixim:

Fill únic del patriarca Dan. Els seus descendents formaren la tribu de Dan.

Hul:

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Hupim:

Fill del patriarca Benjamí.

IModifica

Ibhar: Fill natural del Rei David.
Ibsan
Desè jutge d'Israel.
Idlaf
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Ieúix
Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.
Ièzer
Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.
Irad
Nét de Caín.
Isaac
Segon fill, però designat hereu, d'Abraham.
Iscà
Filla d'Aran i neboda d'Abraham.
Ishar:Oncle de Moisès. Els seus fills foren Corè, Nèfeg i Zicrí.
Ismael
Primogènit d'Abraham. Ell i la seva mare Agar (muller d'Abraham) foren expulsats de la casa del seu pare.
Issacar
Cinquè fill del patriarca Jacob i cap de la tribu d'Issacar.
Itamar
Fill petit d'Aaron, primer Summe Sacerdot d'Israel.
Itran
Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Itream
Fill del Rei David i la seva quarta esposa Eglà.
Ixbac
Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se una família en terres llunyanes.
Ixbóixet
Fill i successor de Saül com a rei d'Israel.

JModifica

Jaavan
Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Jabal
Fill de Lèmec i Adà.
Jacob
Patriarca i pare dels caps de les dotze tribus d'Israel. Fill d'Isaac i nét d'Abraham.
Jàfet
Fill de Noè.
Jafia:Fill natural del Rei David.
Jahleel:Fill del patriarca Zabuló.
Jahseel:Fill del patriarca Neftalí.
Jaïr
Vuitè jutge d'Israel.
Jalam
Fill d'Esaú i la dona hivita Oholibamà.
Jamín
Fill del patriarca Simeó.
Jaquín
Fill del patriarca Simeó.
Javan
Fill de Jàfet i nét de Noè.
Jeconies
Dinovè rei de Judà.
Jeftè
Novè jutge d'Israel.
Jehoaix
Dotzè rei del Regne d'Israel.
Jehonatan
Primogènit de Guerxom i nét de Moisès. Els seus descendents van ser sacerdots de la tribu de Dan en temps dels jutges d'Israel i fins a la deportació a Babilònia.
Jehoram
Novè rei del Regne d'Israel.
Jehú designa dues persones
Jehú
Desè rei del Regne d'Israel;
Jehú (profeta)
Profeta menor
Jemuel:

Primogènit del patriarca Simeó.

Jèrah:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Jèred

Fill de Mahalalel i nét de Quenan.

Jeroboam:

Dos reis del Regne d'Israel dugueren aquest nom:

Jessè

Pare del Rei David.

Jésser:

Fill del patriarca Neftalí.

Jetró

Sogre de Moisès.

Jetur

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Joab:

Nebot del Rei David i general en cap del seu exèrcit. A la mort d'aquest, recolzà la candidatura del fill gran Adonies enfront de Salomó d'Israel, designat per David.

Joahaz:

És el nom d'un rei de Judà (Joahaz de Judà)i d'un del Regne d'Israel (Joahaz d'Israel).

Joaix

Vuitè rei de Judà.

Jobab:

Diversos personatges del Gènesi duen aquest nom:

 • Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.
 • El segon rei electe dels edomites, fou escollit després de la mort de Bela. Era nat a Bosrà.
Joctan

Segon fill d'Éber.

Jocxan

Quart fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Joiaquim

Divuitè rei de Judà.

Jonatan

Primogènit de Saül, rei d'Israel.

Joquèbed

Mare de Moisès.

Joram

Cinquè rei de Judà.

Josafat

Quart rei de Judà.

Josep

Onzè fill del patriarca Jacob.

Josies

Setzè rei de Judà.

Josuè

Líder d'Israel durant la conquesta de Canaan.

Jotam

Onzè rei de Judà.

Jubal

Fill de Lèmec i Adà.

Judà

Fill del patriarca Jacob i fundador de la tribu de Judà, de la qual formaren part el Rei David i Jesús de Natzaret.

KModifica

LModifica

Laban

Germà de Rebeca, l'esposa d'Isaac, i pare de Raquel i Lia, esposes de Jacob.

Lèmec:

Al Gènesi apareixen dos personatges anomenats Lèmec:

Leví

Tercer fill del patriarca Jacob, al qui el seu pare cedí els drets de sacerdoci.

Lia

Primera esposa de Jacob.

Libní:

Fill primogènit de Guerxon i nét del patriarca Leví. Fou pare de Livní, pare Jahat, pare de Zimmà, pare de Joah, pare d'Idò, pare de Zèrah, que fou pare de Jeatrai.

Lot

Fill d'Aran i nebot d'Abraham. La seva dona es va convertir en una estàtua de sal en veure la destrucció de Sodoma i Gomorra.

Lotan:

Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Horí i Omam.

Lud:

Fill de Sem i nét de Noè.

MModifica

Maacà:

Tres dones s'anomenen Maacà a la Bíblia:

Madai:

Fill de Jàfet i nét de Noè. Els seus fill foren els ancestres dels mitanni, els manneus, els medes, els perses, els hindús i els kurds.

Madian

Fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Magog:

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Mahalalel

Fill de Quenan i nét d'Enoix.

Mahalat

Esposa d'Esaú i filla d'Ismael.

Mahlà:

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Mahlí:

Fill de Merarí i nét del patriarca Leví. Mahlí fou pare de Libní, pare de Ximí, pare d'Uzà, pare de Ximà, pare d'Haguià, que fou pare d'Assaià. Tots ells serviren com a sacerdots d'Israel.

Maix:

Fill d'Aram i besnét de Noè.

Malchuth:

Era una cananea que es convertí en la segona esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junt tingueren sis fills (Mixmà, Dumà, Masà, Hadad, Temà, Jetur, Nafix i Quedmà).

Malquixua:

Tercer fill del primer rei d'Israel Saül.

Manàhat:

Fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Manassès:

Apareixen dos Manassès a l'Antic Testament:

Maquir

Fill del patriarca Manassès i una concubina canaanea. Era doncs nét del patriarca Josep. Maquir es casà amb una dona anomenada Maacà i fou pare de: Galaad; una filla, casada amb Hesron, de la tribu de Judà, Gueixur, Aram, Quenat, La seva dona ja tenia un fill en el moment de casar-se amb Maquir que aquest adoptà com a propi; Pèreix.

Masà

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Matusalem

Avi de Noè i el personatge que morí més vell (969 anys).

Medan:

Cinquè fill d'Abraham, nat de la seva segona esposa Queturà.

Mefibóixet:

Apareixen dos personatges amb aquest nom:

Mehuiael

Descendent de Caín.

Mèixec:

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Menahem

Setzè rei del Regne d'Israel.

Merab:

Filla gran de Saül. Casada amb Adriel, el meholatita. Van tenir cinc fills que van ser donats per David als gabaonites com a sacrifici.

Merarí

Tercer fill del patriarca Leví.

Meribah:

Era una egípcia que es convertí en la primera esposa d'Ismael, fill d'Abraham. Junts tingueren 5 fills (Nabaiot, Quedar, Adbeel, Mabsam i Mahalat)

Metuixael

Descendent de Caín.

Mabsam

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Micà:

Fill de Mefibóixet i últim hereu de Saül, rei d'Israel.

Mical:

Filla petita del rei d'Israel Saül qui esdevindria la primera esposa de David. Quan aquest va abandonar el palau reial, el seu pare la va fer casar amb un noble anomenat Paltí. Quan David va succeir Saül com a nou rei, Mical li fou retornada com a esposa. La parella reial va viure a Hebron i a Jerusalem, on Mical va morir sense haver tingut descendència.

Milcà:

Apareixen dues dones amb aquest nom a l'Antic Testament:

 • L'una és una neboda d'Abraham a qui també s'anomena Mildà.
 • L'altra és una filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.
Mildà
Filla d'Aran, germà d'Abraham, i esposa de Nahor, l'altre germà d'Abraham.
Míriam
Germana de Moisès.
Misraim
Fill de Cam i nét de Noè.
Mixael: Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.
Mixmà
Fill d'Ismael i nét d'Abraham.
Mixmí
Fill de Guerxon, nét de Leví i besnét del patriarca Jacob.
Mizà
Fill de Reuel i nét d'Esaú.
Moab
Fill i alhora nét de Lot, ja que fou fruit de la relació de Lot i la seva pròpia filla gran.
Moisès
El profeta més important; alliberador d'Egipte i guia del poble d'Israel durant l'Èxode.
Muixí
Fill de Merarí i nét del patriarca Leví.
Mupim
Fill del patriarca Benjamí.

NModifica

Naamà
Filla de Lèmec i Sil·là.
Naaman
Nét del patriarca Benjamí.
Naasson
Fill d'Amminadab. Moisès el va nomenar primer cap de la tribu de Judà.
Nabal
Espòs d'Abigail. Era una home groller que es negà a ajudar David durant el seu exili. La seva dona implorà als bandolers de David que li salvassin la vida, però morí al cap de poc d'un atac de cor.
Nadab
Apareixen dos Nadab a la Bíblia:
Nafix

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Nàhat
Fill de Reuel i nét d'Esaú.
Nahor
En el Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:
Natan
Apareixen dos personatges que duen aquest nom:
 • Un Natan profeta d'Israel dels temps de David i del Rei Salomó. Natan va reprendre el rei David per haver comès adulteri amb la dona d'un dels seus soldats herois i després fer-lo matar, i li va predir que el fill que havia engendrat amb aquella dona, Betsabé, moriria, com així va ser. El segon fill de la parella fou Salomó. Natan va indicar-li al Rei David que en una visió, Déu li havia dit que no construís cap temple a Jahvé perquè ho faria un fill seu (en referència a Salomó). Després de la mort del rei, el mateix Natan va coronar rei a Salomó.
 • Un Natan fill natural del Rei David. En l'Evangeli segons Lluc fou el pare de Matatà, un ancestre de Jesucrist.
Nabaiot

Primogènit d'Ismael i nét d'Abraham.

Nèfeg:

Dos personatges són citats com a Nèfeg:

Neftalí

Fill del patriarca Jacob.

Nemuel:

Fill d'Heliab i besnét del patriarca Rubèn. Els seus germans Datan i Abiron es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode pel desert i foren exterminats.

Nimrod

Primogènit de Cuix. Fou el primer cabdill de la Terra.

Noà:

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Noè

Constructor de l'Arca per salvar-se del Diluvi Universal.

OModifica

Obal:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Obed

Avi del Rei David.

Ofir:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Ohad:

Fill de Simeó i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Oholibamà:

Filla de l'hivita Beerí i esposa d'Esaú, germà del patriarca Jacob. Infantà Jenix, Jalam i Còrah.

Oixea

Últim rei del Regne d'Israel. També és el nom de naixement de Josuè.

Omam:

Fill de Lotan i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Omar:

Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.

Omrí

Sisè rei del Regne d'Israel.

Onam:

Un fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Onan
Segon fill del patriarca Judà. Es va casar amb la viuda del seu germà gran Er, una canaanea anomenada Tamar, però Onan va morir poc després del matrimoni.
Otniel
Primer jutge d'Israel.

PModifica

Pal·lú:Fill del patriarca Rubèn.
Pècah
Divuitè rei del Regne d'Israel.
Pecahià
Dissetè rei del Regne d'Israel.
Pedaià
Príncep de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.
Pèleg
Fill primogènit d'Éber.
Pildaix
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Pinhàs
Tercer Summe Sacerdot d'Israel després del seu pare Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel i el seu avi Aaron. Pinhàs fou pare d'Abixua, pare de Buquí, pare d'Uzí, pare de Zerahià, pare de Meraiot, pare d'Azarià, pare d'Amarià, pare d'Ahitub, pare de Sadoc, pare de Xal·lum, pare d'Hilquià, pare d'Azarià, pare de Seraià, que fou pare del profeta Esdres.
Put:Fill de Cam i nét de Noè. Els seus fills foren, segons el Llibre de Jasher, Gebul, Hadan, Benah i Adan.
Putifar
Egipci que va comprar el patriarca Josep.

QModifica

Quedar
Segon fill d'Ismael i nét d'Abraham.
Quedmà
Últim fill d'Ismael i nét d'Abraham.
Quehat
Segon fill de Leví i nét del patriarca Jacob. Fou l'avi de Moisès.
Quemuel
Un fill de Nahor, germà d'Abraham.
Quenan
Fill d'Enoix i nét de Set.
Quenaz
Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac. Antecessor dels quenazites, que s'integrarien a la tribu de Judà.
Queran
Fill de Dixon i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Quèssed
Fill de Quemuel, nebot d'Abraham.
Queturà
Segona esposa d'Abraham.
Quilab
Fill del Rei David i la seva tercera esposa Abigail.

RModifica

Rahab:Esposa de Salmon, fill del primer cap de la tribu de Judà.
Ramà
Fill de Cuix i besnét de Noè.
Raquel
Segona esposa de Jacob. Filla de Laban, el seu pare acollí un fugitiu Jacob que s'amagava del seu germà gran Esaú, qui volia assassinar-lo. Jacob s'enamorà de Raquel però, seguint la tradició, Laban el féu treballar set anys per aconseguir Lia, la filla gran, i després set anys més per a la segona filla, Raquel. Com que no podia quedar-se en estat, pressionà Jacob per mantenir relacions amb la seva serventa Bilhà, que li donà els seus fills Dan i Neftalí. Finalment la pròpia Raquel quedà en estat i donà a llum dos nens: Josep i Benjamí. En el part d'aquest últim no va superar els dolors i va morir.
Rebeca

Esposa d'Isaac, fill d'Abraham i mare dels bessons Esaú i Jacob.

Recab:

Nomenat cap de l'exèrcit d'Ixbóixet durant la guerra posterior a la mort de Saül, Recab i Baanà van entrar a la cambra del rei d'Israel mentre feia la migdiada. El van decapitar i es van endur el cap dins una gerra cap a Hebron, on vivia el rei de Judà David. Aquest, en veure-ho, els va fer executar.

Reú

Fill primogènit de Pèleg.

Reuel

Fill d'Esaú i Mahalat.

Reüma:

Concubina de Nahor, germà d'Abraham.

Rifat

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Rispà:

Concubina de Saül amb qui tingué els seus fills Armoní i Mefibóixet. Després de la mort de Saül, es va casar amb Abner.

Roboam

Primer rei de Judà.

Roix:

Fill del patriarca Benjamí i, per tant, nét del patriarca Jacob.

Rubèn

Primogènit del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Rubèn.

Rut

Protagonista del Llibre de Rut i besàvia del Rei David.

SModifica

Saba:

Hi ha dos personatges que duen aquest nom:

Sabà
Primogènit de Ramà, nét de Cuix i besnét de Cam, fill de Noè. El seu germà és Dedan.
Sabtà
Fill de Cuix, nét de Cam i besnét de Noè.
Sabtecà
Fill de Cuix, nét de Cam i besnét de Noè.
Salatiel
Príncep hereu de la Casa de David durant la deportació a Babilònia.
Salmon
Fill de Naasson, el primer cap de la tribu de Judà.
Salomó
Rei d'Israel.
Samlà: Escollit cinquè rei dels edomites a la mort d'Adad. Era natural de Masrecà.
Samsó
Tretzè jutge d'Israel.
Samuel (profeta)
Últim jutge d'Israel.
Sara
Esposa d'Abraham.
Saül
Primer rei d'Israel.
Sebà
Fill de Cuix i besnét de Noè.
Sedecies
Últim rei de Judà.
Sefó
Fill d'Elifaz, nét d'Esaú i besnét del patriarca Isaac.
Sefon
Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.
Seïr
Un horita que s'assentà al Regne d'Edom d'Esaú, germà de Jacob, i fou titulat duc. Els seus fills foren: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser, Dixan i la seva filla, de nom Timnà en honor a una filla d'Esaú del mateix nom.
Selofhad
Un membre de la tribu de Manassès, besnét de Maquir. Només tingué filles i quan ell morí, l'herència havia de passar als esposos de les filles. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.
Sem
Fill de Noè i avantpassat dels semites.
Sèrah
Era membre de la tribu d'Aser. Ella mostrà a Moisès on estaven dipositades les despulles del patriarca Josep per tal que poguessin ser tretes d'Egipte i enterrades a Nablús, tal com volia Josep.
Sèred
Fill de Zabuló i nét del patriarca Jacob.
Serug
Besavi d'Abraham.
Set
Tercer fill d'Adam i Eva.
Sibà
Un criat de Saül que va salvar Mefibóixet, l'hereu al tron, enmig de la guerra entre Ixbóixet i David pel poder a Israel.
Sibon
Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Aià i Anà.
Sidó
Fill de Canaan i besnét de Noè.
Sil·là
Segona muller de Lèmec.
Simeó
Segon fill del patriarca Jacob.
Siporà
Esposa de Moisès. Filla d'un sacerdot madianita anomenat Jetró, era la gran de set germanes. Un dia s'estava discutint amb uns pastors forans quan va arribar un egipci que la va defensar; l'home era Moisès, un hebreu d'Egipte. Moisès es va quedar a viure a la casa de Jetró i poc després es va casar amb Siporà i van tenir un fill anomenat Guerxom.

Molts anys després, Siporà i el seu fill van acompanyar Moisès de retorn a Egipte, on van viure en primera persona les deu plagues d'Egipte, l'alliberament dels hebreus i el pas del Mar Roig. Posteriorment, Siporà i Guerxom van tornar a casa de Jetró. Segons l'Èxode, va visitar Moisès mentre estava acampat al peu del Mont Sinaí.

Sitrí:

Nét de Quehat i, per tant, cosí-germà de Moisès.

Sóhar:

Fill de Simeó i, per tant, nét del patriarca Jacob.

TModifica

Tàhaix:

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Tàhan:

Fill del patriarca Efraïm i nét del patriarca Josep.

Tamar:

Apareixen tres Tamar a l'Antic Testament:

Tarsís:

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Tèbah:

Fill de Nahor, germà d'Abraham, i la seva concubina Reüma.

Temà

Fill d'Ismael i nét d'Abraham.

Teman:

Primogènit d'Elifaz i nét d'Esaú. Va succeir el seu pare com a rei dels edomites.

Tèrah

Pare d'abraham.

Timnà:

Al Gènesi, hi ha una mare i la seva filla que comparteixen nom:

Tiràs:

Fill de Jàfet i nét de Noè. Els seus fills foren els ancestres dels tracis, els gots, els juts i els teutons.

Tirsà:

Filla de Selofhad, pertanyent a la tribu de Manassès. Quan el seu pare morí, com que només havia tingut filles, l'herència havia de passar als esposos. Moisès va dictar una llei que obligava a repartir-s'ho entre les dones, d'aquesta manera s'evitava que els béns passessin d'una tribu a una altra.

Tobies:

Personatge del Llibre de Tobies. Fill de Tobit.

Tobit

Personatge del Llibre de Tobies. Pare de Tobies.

Togarmà

Nét de Jàfet i besnét de Noè.

Tolà

Setè jutge d'Israel.

Tubal:

Fill de Jàfet i nét de Noè.

Tubal-Caín

Assassí de Caín.

UModifica

Uries

Uries l'hitita va ser un de Els Trenta (herois de David) i el primer espòs de Betsabé, abans que el rei David el matés per a casar-se amb ella. Una vegada, el rei David va veure una dona a Jerusalem anomenada Betsabé i se'n va enamorar. Va emportar-se-la cap al palau i va jeure amb ella. Poc després Betsabé va dir-li que estava embarassada i que estava casada amb Uries. Aleshores, David el va posar a primera línia de l'exèrcit d'Israel i va donar ordres als altres soldats que s'allunyessin d'ell a la batalla, perquè quedés sol front l'enemic. Uries va morir i així David es va poder casar amb Betsabé. El profeta Natan va reprendre durament a David, explicant-li la paràbola de l'home ric i l'home pobre i predint la mort primerenca del fill que esperava.

Us:

En el Gènesi es citen tres homes amb aquest nom:

Uzal:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Uziel:

Oncle de Moisès. Els seus fills són Mixael, Elsafan i Sitrí.

VModifica

WModifica

XModifica

Xal·lum

Quinzè rei del Regne d'Israel.

Xamgar

Tercer jutge d'Israel.

Xammà:

Fill de Reuel i nét d'Esaú.

Xammua:

Fill natural del Rei David.

Xaül:

En el Gènesi apareixen dos personatges amb aquest nom:

Xefatià:

Fill del Rei David i la seva concubina Abital.

Xefí:

Un fill de Xobal i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.

Xelà:

Tercer fill de Judà i nét del patriarca Jacob. El seu germà gran Er es va casar amb una canaanea anomenada Tamar però es va morir. Llavors, l'altre germà Onan s'hi va casar però també morí prematurament. Aleshores, seguint la tradició, Xelà havia de casar-se amb Tamar però el seu pare Judà va al·legar la joventut de Xelà per negar-se a casar-lo amb una dona que creia maleïda. Anys més tard, Xelà apareix com un dels hebreus que van traslladar-se amb Jacob i tota la família a Egipte. Allà va tenir els seus fills:

Aquests eren terrissers i habitaven a Netaïm i Guederà. Vivien prop del rei, ocupats en el seu servei.

Xèlah

Fill d'Arfaxad i besnét de Noè.

Xèlef:

Un dels nombrosos fills de Joctan, segon fill d'Éber.

Xemidà:

Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.

Xèquem
Nét de Maquir i besnét del patriarca Manassès, fill de Josep.
Xil·lem
Fill de Neftalí i, per tant, nét del patriarca Jacob.
Ximà
Tercer fill de Jessè i, per tant, germà gran del Rei David. Va ingressar a l'exèrcit del rei d'Israel Saül. Un dia de campanya rebé la visita del seu germà petit, David, qui a l'arribar al campament, va demanar autorització per enfrontar-se al gegant Goliat que atemoria els hebreus. Ximà va presenciar atònit com David va derrotar el filisteu amb una fona i una pedra.
Xobab
Fill natural del Rei David.
Xobal
Fill de Seïr, un horita que s'instal·là a les terres d'Edom juntament amb la família d'Esaú, germà de Jacob. Els seus fills foren Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam.
Xúah
Fill d'Abraham, nat de la seva esposa Queturà. Quan van ser gran, Abraham el va obligar a abandonar les seves terres i buscar-se un família en terres llunyanes.
Xuní
Fill de Gad i nét del patriarca Jacob.
Xutèlah
Fill del patriarca Efraïm.

ZModifica

Zaavan
Fill d'Ésser i nét de Seïr, un horita. Es van instal·lar al regne d'Edom i van establir amistat amb els descendents d'Esaú, anomenats edomites, amb els quals van acabar per assimilar-se.
Zabdí
Fill únic de Zèrah, nét de Judà i besnét del patriarca Jacob. Va néixer a Egipte.
Zabuló

Desè fill del patriarca Jacob. Cap de la tribu de Zabuló.

Zacarià
Catorzè rei del Regne d'Israel.
Zèrah
Hi ha dos Zèrah a l'Antic Testament:
Zabbai

Fill o descendent de Bebai, casat amb un dona estrangera. Fou obligat per Esdres a repudiar a la seva muller.

ReferènciesModifica

 1. Gènesi (11:10, 26) i (11:27, 29)
 2. Gènesi, capítol dinou,
 3. Gènesi capítol novè
 4. Gènesi capítol desè
 5. Gènesi capítol vint-i-cinquè
 6. biblija.net