Llista model de Medicaments essencials de l'Organització Mundial de la Salut

La Llista model de Medicaments essencials de l'Organització Mundial de la Salut és una llista de medicaments essencials creat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La llista és freqüentment utilitzada pels països per ajudar a desenvolupar les seves pròpies llistes locals de medicaments essencials.[1]

La llista es divideix en elements bàsics i elements complementaris. Els elements complementaris requereixen infraestructures addicionals, com ara proveïdors d'atenció mèdica o equips de diagnòstic o tenen una relació cost/benefici més baixa.[2] Al voltant del 25% dels articles es troben a la llista complementària.[3]

La llista va ser publicada per primera vegada el 1977, i va incloure 212 productes farmacèutics.[1][4] La OMS actualitza la llista cada 2 anys.[5] La 14a edició es va publicar el 2005i conté 306 fàrmacs.[6] El 2015 es va publicar la 19ª edició de la llista i conté prop de 410 medicaments.[5] La 20a edició es va publicar el 2017 i es compon de 433 fàrmacs.[7][8] Les llistes nacionals contenen entre 334 i 580 medicaments.[3]

Una llista separada per a nens de fins a 12 anys, coneguda com a Llista model de Medicaments essencials per a la Infància, va ser creada el 2007 i està en la seva 6a edició.[5][9] Va ser creada per assegurar-se que les necessitats dels nens eren sistemàticament considerades, com ara la disponibilitat de formulacions farmacèutiques adequades.[10][11] Tots els fàrmacs en la llista infantil també s'inclouen en la llista principal.[12] La llista i les notes es basen en la 19ª i 20ª edició de la llista principal.[2][7] Un indica que un medicament només es troba a la llista complementària.[2]

Anestèsics

modifica

Anestèsics generals i oxigen

modifica

Medicaments inhalatoris

modifica

Medicaments injectables

modifica

Anestèsics locals

modifica

Medicació preoperatòria i sedació per a procediments breus

modifica

Medicaments per al dolor i les cures pal·liatives

modifica

Medicaments no opiacis i antiinflamatoris no esteroidals (AINEs)

modifica

Analgèsics opioides

modifica

Medicaments per altres símptomes comuns en les cures pal·liatives

modifica

Antial·lèrgics i medicaments utilitzats en l'anafilaxi

modifica

Antídots i altres substàncies utilitzades en intoxicacions

modifica

Inespecífica

modifica

Específic

modifica

Antiepilèptics

modifica

Medicaments antiinfecciosos

modifica

Antihelmíntics

modifica

Antihelmíntics intestinals

modifica

Antifilariàsics

modifica

Antiesquistosomiàsics i altres antitrematòdics

modifica

Antibacterians

modifica

Medicaments β-lactàmics

modifica

Altres antibacterians

modifica

Medicaments antileprosos

modifica

Medicaments antituberculosos

modifica

Medicaments antimicòtics

modifica

Medicaments antivirals

modifica

Antiherpètics

modifica

Antirretrovirales

modifica
Inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs de nucleòsids/nucleòtids
modifica
Inhibidors no nucleòsids de la transcriptasa inversa
modifica
Inhibidors de la proteasa
modifica
Inhibidors de la integrasa
modifica
Combinacions de dosis fixes
modifica
Fàrmacs per a la prevenció d'infeccions oportunistes relacionades amb el VIH
modifica
Altres antivirals
modifica

Fàrmacs antihepatitis

modifica
Fàrmacs per l'hepatitis B
modifica

Nucleòsids/Nucleòtids inhibidors de la transcriptasa inversa

Fàrmacs per l'hepatitis C
modifica

Nucleòsids inhibidors de la polimerasa

de la proteasa

Inhibidors de NS5A

No-nucleòsids inhibidors de la polimerasa

Altres antivirals

Combinacions a dosis fixes

Medicaments antiprotozoaris

modifica

Medicaments antiamebians i antigiardiàsics

modifica

Medicaments antileishmaniosi

modifica

Medicaments antipalúdics

modifica
Per al tractament curatiu
modifica
Per a la profilaxi
modifica

Medicaments contra la pneumocistosi i la toxoplasmosi

modifica

Medicaments contra la tripanosomosi

modifica
Tripanosomosi africana
modifica
Primera etapa
modifica
Segona etapa
modifica

Tripanosomosi americana

modifica

Medicaments per a la migranya

modifica

Per al tractament de l'atac agut

modifica

Per a la profilaxi

modifica

Antineoplàstics i immunosupressors

modifica

Medicaments immunosupressors

modifica

Citotòxics i medicaments adjuvants

modifica

Hormones i antihormones

modifica

Medicaments antiparkinsonians

modifica

Medicaments que afecten la sang

modifica

Medicaments antianèmics

modifica

Medicaments que afecten la coagulació

modifica

Altres medicaments per hemoglobinopaties

modifica

Productes sanguinis i substituts del plasma d'origen humà

modifica

Sang i els seus components

modifica

Medicaments derivats del plasma

modifica

Immunoglobulines humanes

modifica

Factors de coagulació de la sang

modifica

Substituts del plasma

modifica

Medicaments cardiovasculars

modifica

Medicaments antianginosos

modifica

Medicaments antiarítmics

modifica

Medicaments antihipertensius

modifica

Medicaments utilitzats en la insuficiència cardíaca

modifica

Medicaments antitrombòtics

modifica

Medicaments antiplaquetaris

modifica

Medicaments trombolítics

modifica

Agents hipolipemiants

modifica

Medicaments dermatològics (tòpics)

modifica

Medicaments antimicòtics

modifica

Medicaments antiinfecciosos

modifica

Antiinflamatoris i antipruriginosos

modifica

Medicaments que afecten la diferenciació i la proliferació

modifica

Escabicidas i pediculicides

modifica

Agents de diagnòstic

modifica

Medicaments oftàlmics

modifica

Mitjans de contrast radiològic

modifica

Desinfectants i antisèptics

modifica

Antisèptics

modifica

Desinfectants

modifica

Diürètics

modifica

Medicaments gastrointestinals

modifica

Antiulcerosos

modifica

Antiemètics

modifica

Medicaments antiinflamatoris

modifica

Laxants

modifica

Medicaments utilitzats en la diarrea

modifica

Rehidratació oral

modifica

Els medicaments per a la diarrea en nens

modifica

Hormones, altres medicaments endocrins i anticonceptius

modifica

Hormones suprarenals i succedanis sintètics

modifica

Andrògens

modifica

Anticonceptius

modifica

Anticonceptius hormonals orals

modifica

Anticonceptius hormonals injectables

modifica

Dispositius intrauterins

modifica

Mètodes de barrera

modifica

Anticonceptius implantables

modifica

Anticonceptius intravaginals

modifica

Insulines i altres medicaments usats per a la diabetis

modifica

Inductors de l'ovulació

modifica

Progestàgens

modifica

Hormones tiroïdals i antitiroïdals

modifica

Immunològics

modifica

Agents de diagnòstic

modifica

Sèrums i immunoglobulines

modifica

Vacunes

modifica

Relaxants musculars (d'acció perifèrica) i inhibidors de la colinesterasa

modifica

Preparats oftalmològics

modifica

Agents antiinfecciosos

modifica

Agents antiinflamatoris

modifica

Anestèsics locals

modifica

Miòtics i medicaments antiglaucomatosos

modifica

Midriàtics

modifica

Factor anti creixement endotelial vascular (VEGF)

modifica

Oxitòcics i antioxitòcics

modifica

Oxitòcics

modifica

Antioxitòcics (tocolítics)

modifica

Solució de diàlisi peritoneal

modifica

Medicaments per als trastorns mentals i del comportament

modifica

Medicaments usats en els trastorns psicòtics

modifica

Medicaments usats en els trastorns de l'estat d'ànim

modifica

Medicaments usats en els trastorns depressius

modifica

Medicaments usats en els trastorns bipolars

modifica

Medicaments per als trastorns d'ansietat

modifica

Medicaments utilitzats en els trastorns obsessivocompulsius

modifica

Medicaments per als trastorns deguts al consum de substàncies psicoactives

modifica

Medicaments que actuen en les vies respiratòries

modifica

Antiasmàtics i medicaments per a la malaltia pulmonar obstructiva crònica

modifica

Solucions correctores dels electròlits i trastorns acidobàsics

modifica

Parenteral

modifica

Diversos

modifica

Vitamines i minerals

modifica

Medicaments en els nens per l'oïda, nas i gola

modifica

Medicaments específics per a l'atenció neonatal

modifica

Medicaments administrats al nounat

modifica

Medicaments administrats a la mare

modifica

Medicaments per a les malalties de les articulacions

modifica

Medicaments usats per tractar la gota

modifica

Agents modificadors de la malaltia utilitzats en l'artritis reumatoide i similars

modifica

Malalties articulars juvenils

modifica
^ un indica que el medicament és un element complementari, per al qual es necessiten formació especialitzada de diagnòstic o de seguiment i/o especialista. Un producte també pot aparèixer com complementari sobre la base de costos més alts i/o una relació menys atractiva relació cost/benefici.[2]
 1. El tiopental es pot utilitzar com una alternativa depenent de la disponibilitat i costs locals.
 2. No es recomana el seu ús antiinflamatori causa de la falta de benefici demostrat en aquest sentit.
 3. Alternatives limitades per la hidromorfona i l'oxicodona.
 4. Hi ha potser un paper pels antihistamínics sedants per a indicacions limitades (EMLc)
 5. Per al seu ús en l'eclàmpsia i la preeclàmpsia greu i no per a altres trastorns convulsius.
 6. La benzilpenicil·lina procaïna no es recomana com a tractament de primera línia per a la sèpsia neonatal, excepte en els entorns amb alta mortalitat neonatal, quan s'administra per personal de salut capacitat en els casos en què l'atenció hospitalària no és assolible.
 7. Per a la profilaxi quirúrgica.
 8. Només enumerat per al tractament d'una sola dosi de la gonorrea no complicada anus-genital.
 9. Cefalosporina de 3a generació d'elecció per al seu ús en nounats hospitalitzats
 10. No administrar amb calci i evitar en lactants amb hiperbilirubinèmia
 11. Només apareix per al tractament hospitalari en cas de perill vital a causa d'una infecció presumpta o comprovada multiresistent
 12. Només enumerat per al tractament d'una sola dosi de genital per Chlamydia trachomatis i del tracoma.
 13. Per a ús en règims combinats per a l'erradicació de l'H pylori en adults.
 14. Només per a ús en pacients amb VIH que reben inhibidors de la proteasa
 15. Només per al tractament de la infecció latent de la tuberculosi
 16. La terizidona pot ser una alternativa.
 17. La protionamida pot ser una alternativa
 18. La ofloxacina i la moxifloxacina poden ser alternatives basades en la disponibilitat i consideracions del programa.
 19. 19,0 19,1 FTC és una alternativa acceptable a 3TC, basada en el coneixement de la farmacologia, els patrons de resistència i els assaigs clínics dels antiretrovirals.
 20. En cas de malaltia potencialment greu o complicada a causa d'una infecció pel virus de la grip, confirmada o presumpta, d'acord amb les directrius terapèutiques de l'OMS.
 21. Per al tractament de les febres hemorràgiques virals i en combinació amb interferons pegilats per al tractament de l'hepatitis C.
 22. Per al tractament de l'hepatitis C, en combinació amb el peginterferó o amb medicaments antivirales d'acció directa
 23. Per ser usat en combinació amb ribavirina
 24. Per ser utilitzat en combinació amb artesunat 50 mg.
 25. Per al seu ús en el tractament de la malària greu.
 26. No es recomana en el primer trimestre de l'embaràs ni en nens menors de 5 kg.
 27. Per ser utilitzat en combinació amb amodiaquina, mefloquina o sulfadoxina + pirimetamina.
 28. Altres combinacions que proporcionen les dosis objectiu requerits com 153 mg o 200 mg (com clorhidrat) amb 50 mg de artesunat poden ser alternatives.
 29. Per al seu ús només per al tractament de la infecció per P. vivax.
 30. Només per a ús en combinació amb la quinina.
 31. Per ser utilitzat en combinació amb artesunat 50 mg.
 32. Només per a ús per aconseguir la cura radical de P. vivax i P. ovale infeccions, donada per 14 dies.
 33. Només per a ús en el tractament de la malària greu, i ha de ser utilitzat en combinació amb doxiciclina.
 34. Només en combinació amb artesunat 50 mg.
 35. Per a ús només en les regions d'Amèrica Central, per al seu ús per P. vivax.
 36. Només per a ús en combinació amb cloroquina.
 37. Per ser utilitzat per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 38. Per ser utilitzat per al tractament de la fase inicial de Trypanosoma brucei rhodesiense.
 39. Per ser utilitzat per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 40. Només per ser utilitzat en combinació amb eflornitina, per al tractament de la infecció per Trypanosoma brucei gambiense.
 41. La forma oral de deferasirox pot ser una alternativa, en funció de costos i disponibilitat.
 42. La poligelina, en solució injectable, al 3,5% es considera com a equivalent.
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 Inclou metoprolol i carvedilol com alternatives.
 44. La hidralazina és a la llista per al seu ús en el tractament agut de només la hipertensió severa induïda per l'embaràs. El seu ús en el tractament de la hipertensió essencial no es recomana en vista de la disponibilitat de més proves d'eficàcia i seguretat d'altres medicaments.
 45. La metildopa a punt per ser utilitzada només en el tractament de la hipertensió induïda per l'embaràs-. El seu ús en el tractament de la hipertensió essencial no es recomana en vista de la disponibilitat de més proves d'eficàcia i seguretat d'altres medicaments.
 46. Per al seu ús en pacients d'alt risc.
 47. En la diarrea aguda el sulfat de zinc s'ha d'utilitzar com un complement de les sals de rehidratació oral
 48. Glibenclamida no adequada per sobre de 60 anys.
 49. Tipus exacte a definir a nivell local.
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 Recomanat per a algunes poblacions d'alt risc
 51. 51,0 51,1 51,2 Recomanat per a certes regions
 52. O homatropina (bromhidrat) o ciclopentolat (clorhidrat).
 53. Requereix una estreta supervisió mèdica.
 54. L'ergocalciferol es pot utilitzar com una alternativa.
 55. Per a l'ús de la febre reumàtica, l'artritis juvenil, la malaltia de Kawasaki.

Referències

modifica
 1. 1,0 1,1 «Essential medicines». [Consulta: 19 gener 2017].
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «19th WHO Model List of Essential Medicines» (pdf) p. Annex 1. World Health Organization, abril 2015. [Consulta: 17 gener 2017].
 3. 3,0 3,1 Bansal, D; Purohit, VK «Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India.». Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, 4, 1, gener 2013, pàg. 13–18. DOI: 10.4103/0976-500X.107642. PMC: 3643337. PMID: 23662019.
 4. Wirtz, VJ; Hogerzeil, HV; Gray, AL; Bigdeli, M; de Joncheere, CP; Ewen, MA; Gyansa-Lutterodt, M; Jing, S; Luiza, VL «Essential medicines for universal health coverage». The Lancet, 389, 10067, 28-01-2017, pàg. 403–476. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31599-9. PMID: 27832874.
 5. 5,0 5,1 5,2 «WHO Model Lists of Essential Medicines». [Consulta: 17 gener 2017].
 6. Prakash, B; Nadig, P; Nayak, A «Rational Prescription for a Dermatologist.». Indian Journal of Dermatology, 61, 1, 2016, pàg. 32–38. DOI: 10.4103/0019-5154.174017. PMC: 4763692. PMID: 26955092.
 7. 7,0 7,1 «WHO Model List of Essential Medicines 20th List», març 2017. [Consulta: 8 juny 2017].
 8. «Essential Medicines List and WHO Model Formulary». [Consulta: 5 maig 2018].
 9. «WHO Model List of Essential Medicines for Children 6th List». World Health Organization, agost 2017. [Consulta: 11 abril 2018].
 10. Rose, K; Anker, JNVd. Guide to Paediatric Drug Development and Clinical Research (en anglès). Karger Medical and Scientific Publishers, 2010, p. 42. ISBN 9783805593625. 
 11. Seyberth, HW; Rane, A; Schwab, M. Pediatric Clinical Pharmacology (en anglès). Springer Science & Business Media, 2011, p. 358. ISBN 9783642201950. 
 12. Kalle, H «Essential Medicines for Children». Clinical Pharmacology & Therapeutics, 101, 6, 09-02-2017, pàg. 718–720. DOI: 10.1002/cpt.661. PMID: 28182281.