Grup de minerals

Un grup de minerals és una agrupació d'espècies minerals segons determinats criteris, generalment químics i/o cristal·logràfics.[1] Quan un grup en conté d'altres grups acostuma a anomenar-se «supergrup». De la mateixa manera un grup pot estar format per diversos «subgrups».

Grups de la classe I: elements natiusModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels elements natius són:

Grup Espècies al grup (elements natius al grup) i nom de les espècies
Grup de l'arsènic 4 (4) Arsènic, antimoni, bismut i estibarseni
Subgrup de l'auricuprur 2 (2) Auricuprur i Cuproaurur
Grup de la barringerita 4 (4) Barringerita i monipita
Subgrup de la cohenita 1 (1) Cohenita
Supergrup de la perovskita 49 (3) Subgrup de l'auricuprur i subgrup de la cohenita

Grups de la classe II: sulfursModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels sulfurs són:

Grup Espècies al grup (sulfurs al grup) i nom de les espècies
Grup de l'acantita 3 (3) Acantita, aguilarita i cervel·leïta
Grup de l'aleksita 6 (6) Aleksita, babkinita, kochkarita, poubaïta, rucklidgeïta i saddlebackita
Grup de l'argirodita 5 (5) Alburnita, argirodita, canfieldita, putzita i spryita
Subgrup de l'arsenofreibergita 2 (2) Argentotennantita-(Zn) i cenoargentotennantita-(Fe)
Grup de l'arsenopirita 5 (5) Arsenopirita, glaucodot, gudmundita, osarsita i ruarsita
Grup de la berthierita 3 (3) Berthierita, clerita i garavel·lita
Grup de la berzelianita-umangita 2 (2) Berzelianita i umangita
Subgrup de la bornhardtita 2 (2) Bornhardtita i trüstedtita
Grup de la bournonita 4 (4) Bournonita, cerromojonita, seligmannita i součekita
Grup de la bukovita 4 (4) Bukovita, murunskita, sabatierita i talcusita
Grup de la chabourneïta 5 (5) Chabourneïta, dalnegroïta, dewitita, protochabourneïta i shimenita
Grup de la franckeïta 3 (3) Coiraïta, franckeïta i ramosita
Subgrup de la freibergita 5 (5) Argentotetraedrita-(Fe), argentotetraedrita-(Hg), argentotetraedrita-(Zn), cenoargentotetraedrita-(Fe) i cenoargentotetraedrita-(Zn)
Subgrup de la giraudita 1 (1) Giraudita-(Zn)
Subgrup de la goldfieldita 3 (3) Arsenogoldfieldita, goldfieldita i estibiogoldfieldita
Subgrup de la hakita 4 (4) Hakita-(Cd), hakita-(Fe), hakita-(Hg) i hakita-(Zn)
Grup de la kuvaevita 4 (4) Ferrotorryweiserita, kuvaevita, tamuraïta i torryweiserita
Grup de la pearceïta-polibasita 8 (8) Argentopearceïta, argentopolibasita-T2ac, benleonardita, cupropearceïta, cupropolibasita, pearceïta, polibasita i selenopolibasita
Grup de la pentlandita 7 (7) Argentopentlandita, cobaltopentlandita, geffroyita, oberthürita, pentlandita, sugakiïta i xadlunita
Supergrup de la pentlandita 11 (11) Grup de la pentlandita i grup de la kuvaevita
Supergrup de la perovskita 49 (4) Subgrup de la skutterudita
Subgrup de la rozhdestvenskayaïta 2 (2) Cenorozhdestvenskayaïta-(Fe) i rozhdestvenskayaïta-(Zn)
Subgrup de la skutterudita 4 (4) Ferroskutterudita, kieftita, niquelskutterudita i skutterudita
Subgrup de la tennantita 7 (7) Tennantita-(Cd), tennantita-(Cu), tennantita-(Fe), tennantita-(Hg), tennantita-(Mn), tennantita-(Ni) i tennantita-(Zn)
Grup de la tetraedrita 33 (33) Subgrup de l'arsenofreibergita, subgrup de la freibergita, subgrup de la giraudita, subgrup de la goldfieldita, subgrup de la hakita, pošepnýita, subgrup de la rozhdestvenskayaïta, subgrup de la tennantita, subgrup de la tetraedrita, subgrup de la ustalečita i subgrup de la zvěstovita
Subgrup de la tetraedrita 6 (6) Tetraedrita-(Cu), tetraedrita-(Fe), tetraedrita-(Hg), tetraedrita-(Mn), tetraedrita-(Ni) i tetraedrita-(Zn)
Subgrup de la ustalečita 1 (1) Estibioustalečita
Subgrup de la zvěstovita 2 (2) Zvěstovita-(Fe) i zvěstovita-(Zn)

Grups de la classe III: halursModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels halurs són:

Grup Espècies al grup (halurs al grup) i nom de les espècies
Grup de l'atacamita 16 (16) Atacamita, botallackita, clinoatacamita, gillardita, haydeeïta, herbertsmithita, hibbingita, iyoïta, kapellasita, kempita, leverettita, misakiïta, paratacamita, paratacamita-(Mg), paratacamita-(Ni) i tondiïta
Grup de la calomelana 3 (3) Calomelana, kuzminita i moschelita
Subgrup de la clorocalcita 1 (1) Clorocalcita
Subgrup de la criolita 3 (3) Criolita, simmonsita i elpasolita
Subgrup de la diaboleïta 1 (1) Diaboleïta
Supergrup del granat 40 (1) Criolitionita
Subgrup de l'hematofanita 1 (1) Hematofanita
Subgrup de la neighborita 2 (2) Neighborita i parascandolaïta
Subgrup de l'oskarssonita 2 (2) Oskarssonita i waimirita-(Y)
Supergrup de la perovskita 49 (10) Subgrup de la clorocalcita, subgrup de la criolita, subgrup de la neighborita, subgrup de la diaboleïta, subgrup de l'hematofanita i subgrup de l'oskarssonita

Grups de la classe IV: òxidsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels òxids són:

Grup Espècies al grup (òxids al grup) i nom de les espècies
Grup de la baddeleyita 2 (2) Akaogiïta i baddeleyita
Grup de la betafita 2 (2) Oxicalciobetafita i oxiuranobetafita
Grup de la birnessita 3 (3) Birnessita, rancieïta i takanelita
Grup de la bitikleïta 4 (4) Bitikleïta, dzhuluïta, elbrusita i usturita
Grup de la bottinoïta 2 (2) Bottinoïta i brandholzita
Subgrup de la brownmil·lerita 3 (3) Brownmil·lerita, shulamitita i srebrodolskita
Subgrup de la brucita 5 (5) Amakinita, brucita, portlandita, pirocroïta i teofrastita
Grup de la byströmita 3 (3) Byströmita, ordoñezita i tredouxita
Grup de la calzirtita 3 (3) Calzirtita, hiärneïta i tazheranita
Subgrup de la crichtonita 20 (20) Almeidaïta, botuobinskita, cleusonita, crichtonita, davidita-(Ce), davidita-(La), davidita-(Y), dessauïta-(Y), gramaccioliïta-(Y), haitaïta-(La), landauïta, lindsleyita, loveringita, mapiquiroïta, mathiasita, mianningita, mirnyïta, paseroïta, saranovskita i senaïta
Grup de l'esquinita 9 (9) Esquinita-(Ce), esquinita-(Nd), esquinita-(Y), nioboesquinita-(Ce), nioboesquinita-(Nd), nioboesquinita-(Y), rynersonita, tantalesquinita-(Y) i vigezzita
Supergrup del granat 40 (8) Grup de la bitikleïta, katoïta, monteneveïta, priscillagrewita-(Y) i yafsoanita
Subgrup de la hawthorneïta 4 (4) Barioferrita, batiferrita, haggertyïta i hawthorneïta
Subgrup de la hibonita 2 (2) Gorerita i hibonita
Grup de la hidrocalumita 3 (3) Hidrocalumita, kuzelita i mariakrita
Grup de la högbomita 8 (8) Ferrohögbomita-2N2S, ferrohögbomita-6N12S, magnesiohögbomita-2N2S, magnesiohögbomita-2N3S, magnesiohögbomita-2N4S, magnesiohögbomita-6N12S, zincohögbomita-2N2S i zincohögbomita-2N6S
Supergrup de la högbomita 21 (21) Grup de la högbomita, grup de la nigerita, grup de la taaffeïta, magnesiobeltrandoïta-2N3S i zincovelesita-6N6S
Subgrup de la liguowuïta 1 (1) Liguowuïta
Grup de la magnetoplumbita 12 (12) Chihuahuaïta, mizraïta-(Ce), yimengita, subgrup de la hawthorneïta, subgrup de la hibonita i subgrup de la magnetoplumbita
Subgrup de la magnetoplumbita 3 (3) Magnetoplumbita, nežilovita i plumboferrita
Grup de la nigerita 6 (6) Ferronigerita-2N1S, ferronigerita-6N6S, magnesionigerita-2N1S, magnesionigerita-6N6S, zinconigerita-2N1S i zinconigerita-6N6S
Subgrup de la perovskita 10 (10) Barioperovskita, goldschmidtita, isolueshita, lakargiïta, loparita-(Ce), lueshita, macedonita, megawita, perovskita i tausonita
Supergrup de la perovskita 50 (30) Subgrup de la perovskita, subgrup de la vapnikita, subgrup de la brownmillerita, subgrup de la schoenfliesita, subgrup de la söhngeïta, subgrup de la stottita i nataliakulikita
Grup de la safirina 4 (2) Addibischoffita i warkita
Supergrup de la safirina 19 (3) Dues espècies del grup de la safirina
Subgrup de la schoenfliesita 7 (7) Burtita, jeanbandyita, mushistonita, natanita, schoenfliesita, vismirnovita i wickmanita
Subgrup de la söhngeïta 3 (3) Bernalita, dzhalindita i söhngeïta
Subgrup de la stottita 3 (3) Mopungita, stottita i tetrawickmanita
Grup de la taaffeïta 5 (5) Ferrotaaffeïta-2N'2S, ferrotaaffeïta-6N'3S, magnesiotaaffeïta-2N'2S, magnesiotaaffeïta-2N'2S2 i magnesiotaaffeïta-6N'3S
Subgrup de la vapnikita 2 (2) Latrappita i vapnikita

Grups de la classe V: carbonatsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels carbonats són:

Grup Espècies al grup (carbonats al grup) i nom de les espècies
Grup de l'ancilita 9 (9) Ancilita-(Ce), ancilita-(La), calcioancilita-(Ce), calcioancilita-(La), calcioancilita-(Nd), gysinita-(La), gysinita-(Nd), kozoïta-(La) i kozoïta-(Nd)
Grup de l'aragonita 4 (4) Aragonita, cerussita, estroncianita i witherita
Grup de la bastnäsita 8 (8) Bastnäsita-(Ce), bastnäsita-(La), bastnäsita-(Nd), bastnäsita-(Y), hidroxilbastnäsita-(Ce), hidroxilbastnäsita-(La), hidroxilbastnäsita-(Nd) i thorbastnäsita
Grup de la burbankita 7 (7) Burbankita, calcioburbankita, khanneshita, petersenita-(Ce), remondita-(Ce), remondita-(La) i sanromanita
Grup de la calcita 8 (8) Calcita, esferocobaltita, gaspeïta, magnesita, otavita, rodocrosita, siderita i smithsonita
Grup de la mckelveyïta 4 (4) Alicewilsonita-(YCe), bainbridgeïta-(YCe), mckelveyïta-(Nd) i mckelveyïta-(Y)

Grups de la classe VI: boratsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels borats són:

Grup Espècies al grup (borats al grup) i nom de les espècies
Grup de la boracita 5 (5) Boracita, chambersita, congolita, ericaïta i trembathita
Grup de la rhabdoborita 3 (3) Rhabdoborita-(Mo), rhabdoborita-(V) i rhabdoborita-(W)

Grups de la classe VII: sulfatsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels sulfats són:

Grup Espècies al grup (sulfats al grup) i nom de les espècies
Grup de l'alum 4 (4) Alum-(K), alum-(Na), tschermigita i lanmuchangita
Grup de l'aluminita 2 (2) Aluminita i mangazeïta
Supergrup de l'apatita 44 (3) Aiolosita, caracolita i cesanita (al grup de l'hedifana)
Grup de l'aubertita 4 (4) Aubertita, magnesioaubertita, svyazhinita i wilcoxita
Grup de la barita 4 (4) Anglesita, barita, celestina i hashemita
Grup de la blödita 5 (5) Blödita, changoïta, cobaltoblödita, manganoblödita i niquelblödita
Grup de l'hedifana 9 (3) Aiolosita, caracolita i cesanita
Supergrup de la perovskita 49 (1) Subgrup de la sulfohalita
Subgrup de la sulfohalita 1 (1) Sulfohalita

Grups de la classe VIII: fosfatsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels fosfats són:

Grup Espècies al grup (fosfats al grup) i nom de les espècies
Grup de l'adelita-descloizita 17 (16) Adelita, arsendescloizita, austinita, čechita, cobaltaustinita, conicalcita, descloizita, duftita, duftita-alfa, gabrielsonita, gottlobita, hermannroseïta, mottramita, niquelaustinita, pirobelonita i tangeïta
Grup de l'al·lactita 3 (3) Al·lactita, argandita i raadeïta
Grup de l'al·luaudita 31 (31) Al·luaudita, al·luaudita-Ca□, al·luaudita-Na□, arseniopleïta, badalovita, bradaczekita, calciojohil·lerita, camanchacaïta, canutita, cariïnita, erikapohlita, ferroal·luaudita, ferroal·luaudita-NaNa, ferrohagendorfita, groatita, hagendorfita, hagendorfita-NaNa, hatertita, johil·lerita, keyita, khrenovita, maghagendorfita, magnesiocanutita, magnesiohatertita, nickenichita, o'danielita, paraberzeliïta, varulita, yazganita, zhanghuifenita i zincobradaczekita
Grup de l'alunita 17 (17) Alunita, amonioalunita, amoniojarosita, argentojarosita, beaverita-(Cu), beaverita-(Zn), dorallcharita, huangita, hidroniojarosita, jarosita, natroalunita, natroalunita-2c, natrojarosita, osarizawaïta, plumbojarosita, schlossmacherita i walthierita
Grup de l'ambligonita 3 (3) ambligonita, montebrasita i tavorita
Grup de l'apatita 13 (13) alforsita, apatita, clorapatita, fluorapatita, fluorpiromorfita, hidroxilapatita, hidroxilpiromorfita, johnbaumita, mimetita, pieczkaïta, piromorfita, estronadelfita, svabita, turneaureïta i vanadinita
Supergrup de l'apatita 46 (30) Grup de l'apatita, fluorfosfohedifana, hedifana, hidroxilhedifana, miyahisaïta, morelandita, fosfohedifana, grup de la belovita, parafiniukita, pliniusita i vanackerita
Grup de l'arrojadita 11 (11) Arrojadita-(BaFe), arrojadita-(BaNa), arrojadita-(KFe), arrojadita-(KNa), arrojadita-(PbFe), arrojadita-(SrFe), dickinsonita-(KMnNa), fluorarrojadita-(BaFe), fluorarrojadita-(BaNa), fluorcarmoïta-(BaNa) i manganoarrojadita-(KNa).
Grup de l'arthurita 7 (7) Arthurita, bendadaïta, cobaltarthurita, earlshannonita, kunatita, ojuelaïta i whitmoreïta
Grup de l'atelestita 3 (3) Atelestita, hechtsbergita i smrkovecita
Grup de l'autunita 14 (14) Autunita, bassetita, heinrichita, kahlerita, metarauchita, novačekita-I, novačekita-II, rauchita, sabugalita, saleeïta, torbernita, uranocircita, uranospinita i zeunerita
Grup de la beudantita 10 (10) Beudantita, corkita, gal·lobeudantita, hidalgoïta, hinsdalita, kemmlitzita, oberwolfachita, svanbergita, weilerita i woodhouseïta
Grup de la belovita 7 (7) Belovita-(Ce), belovita-(La) , carlgieseckeïta-(Nd), deloneïta, fluorcafita, fluorstrofita i kuannersuïta-(Ce)
Grup de la beraunita 4 (4) Beraunita, ferroberaunita, tvrdýita i zincoberaunita
Grup de la berzeliïta 4 (4) Berzeliïta, manganberzeliïta, palenzonaïta i schäferita
Grup de la betpakdalita 5 (5) Betpakdalita-CaCa, betpakdalita-CaMg, betpakdalita-FeFe, betpakdalita-NaCa i betpakdalita-NaNa
Grup de la bjarebyita 6 (6) Bjarebyita, johntomaïta, kulanita, penikisita, perloffita i plumboperloffita
Grup de la bobfergusonita 2 (2) Bobfergusonita i ferrobobfergusonita
Supergrup de la brackebuschita 16 (16) Aldomarinoïta, arsenbrackebuschita, arsentsumebita, bearthita, brackebuschita, bushmakinita, calderonita, canosioïta, feinglosita, ferribushmakinita, gamagarita, goedkenita, grandaïta, lombardoïta, tokyoïta i tsumebita
Grup de la calcioferrita 5 (5) Subgrup de calcioferrita i subgrup de montgomeryita
Subgrup de la calcioferrita 2 (2) Calcioferrita i zodacita
Grup de la dufrenita 6 (6) Bimbowrieïta, burangaïta, dufrenita, gayita, matioliïta i natrodufrenita
Grup de la dussertita 12 (12) Arsenocrandal·lita, arsenoflorencita-(Ce), arsenoflorencita-(La), arsenoflorencita-(Nd), arsenogorceixita, arsenogoyazita, arsenowaylandita, dussertita, graulichita-(Ce), graulichita-(La), philipsbornita i segnitita
Supergrup del granat 40 (4) Grup de la berzeliïta
Grup de l'hedifana 10 (7) Fluorfosfohedifana, fluorsigaiïta, hedifana, hidroxilhedifana, miyahisaïta, morelandita i fosfohedifana
Grup de la jahnsita 23 (23) Subgrup de la jahnsita i subgrup de la whiteïta
Subgrup de la jahnsita 14 (14) Jahnsita-(CaFeFe), jahnsita-(CaFeMg), jahnsita-(CaMnFe), jahnsita-(CaMnMg), jahnsita-(CaMnMn), jahnsita-(CaMnZn), jahnsita-(MnMnFe), jahnsita-(MnMnMg), jahnsita-(MnMnMn), jahnsita-(MnMnZn), jahnsita-(NaFeMg), jahnsita-(NaMnMg) i keckita
Grup de la manitobaïta 1 (1) Manitobaïta
Subgrup de la montgomeryita 3 (3) Fanfaniïta, kingsmountita i montgomeryita
Grup de la plumbogummita 16 (16) Benauïta, crandal·lita, eylettersita, florencita-(Ce), florencita-(La), florencita-(Nd), florencita-(Sm), gal·loplumbogummita, gorceixita, goyazita, kintoreïta, kintoreïta-2c, plumbogummita, springcreekita, waylandita i zaïrita
Subgrup de la whiteïta 9 (9) Rittmannita, whiteïta-(CaFeMg), whiteïta-(CaMgMg), whiteïta-(CaMnFe), whiteïta-(CaMnMg), whiteïta-(CaMnMn), whiteïta-(MnFeMg), whiteïta-(MnMnMg) i whiteïta-(MnMnMn)
Grup de la wyl·lieïta 7 (7) Ferrorosemaryita, ferrowyl·lieïta, fupingqiuïta, qingheiïta, qingheiïta-(Fe2+), rosemaryita i wyl·lieïta

Grups de la classe IX: silicatsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels fosfats són:

Grup Espècies al grup (silicats al grup) i nom de les espècies
Grup de l'adelita-descloizita 17 (1) Vuagnatita
Grup de l'al·lanita 19 (19) Al·lanita-(Ce), al·lanita-(La), al·lanita-(Nd), al·lanita-(Y), androsita-(Ce), dissakisita-(Ce), dissakisita-(La), ferriakasakaïta-(Ce), ferriakasakaïta-(La), ferrial·lanita-(Ce), ferrial·lanita-(La), ferriandrosita-(Ce), ferriandrosita-(La), manganiakasakaïta-(La), manganiandrosita-(Ce), manganiandrosita-(La), uedaïta-(Ce), vanadoal·lanita-(La) i vanadoandrosita-(Ce)
Grup de l'alnaperbøeïta 1 (1) Alnaperbøeïta
Grup del nom arrel antofil·lita 4 (4) Antofil·lita, ferroantofil·lita, protoantofil·lita i protoferroantofil·lita
Supergrup de l'apatita 44 (13) Grup de la britholita i grup de l'el·lestadita
Grup de l'apofil·lita 6 (6) Fluorapofil·lita-(Cs), fluorapofil·lita-(K), fluorapofil·lita-(Na), fluorapofil·lita-(NH₄), hidroxiapofil·lita-(K) i hidroximcglassonita-(K)
Supergrup de l'arctita 10 (10) Grup de la nabimusaïta, grup de la zadovita, arctita i aravaïta
Grup de l'ardennita 4 (4) Alpeïta, ardennita-(As), ardennita-(V) i kannanita
Grup del nom arrel arfvedsonita 7 (7) Arfvedsonita, fluoroarfvedsonita, magnesioarfvedsonita, magnesiofluoroarfvedsonita, potassicarfvedsonita, potassicmagnesioarfvedsonita i potassicmagnesiofluoroarfvedsonita
Grup de l'åskagenita 1 (1) Åskagenita-(Nd)
Grup de l'astrofil·lita 7 (7) Astrofil·lita, bulgakita, hidroastrofil·lita, nalivkinita, niobofil·lita, tarbagataïta i zircofil·lita
Supergrup de l'astrofil·lita 15 (15) Grup de l'astrofil·lita, grup de la devitoïta, grup de la kupletskita i heyerdahlita·lita
Grup de l'axinita 4 (4) Axinita-(Fe), axinita-(Mg), axinita-(Mn) i tinzenita
Grup de la bafertisita 8 (8) Bafertisita, bobshannonita, bussenita, camaraïta, hejtmanita, jinshajiangita, perraultita i yoshimuraïta
Grup del nom arrel barroisita 1 (1) Barroisita
Grup de la batisita 3 (3) Batisita, noonkanbahita i shcherbakovita
Grup de la benitoïta 4 (4) Bazirita, benitoïta, pabstita i wadeïta
Grup del beril 6 (6) Avdeevita, bazzita, beril, johnkoivulaïta, pezzottaïta i stoppaniïta
Grup de la biotita 10 (10) Annita, eastonita, fluorannita, fluoroflogopita, fluorotetraferriflogopita, oxiflogopita, flogopita, siderofil·lita, tetraferriannita i tetraferriflogopita
Grup de la biraïta 4 (4) Alexkuznetsovita-(Ce), alexkuznetsovita-(La), biraïta-(Ce) i biraïta-(La)
Grup de la braunita 5 (5) Abswurmbachita, braunita, braunita-IIgatedalita i neltnerita
Subgrup de la bridgmanita 1 (1) Bridgmanita
Grup del nom arrel britholita 9 (9) Britholita-(Ce), britholita-(La), britholita-(Y), calciobritholita, fluorbritholita-(Ce), fluorbritholita-(Y), fluorcalciobritholita, tritomita-(Ce) i tritomita-(Y)
Grup del nom arrel cannilloïta 4 (4) Cannilloïta, ferrocannilloïta, ferroferricannilloïta i fluorocannilloïta
Grup del nom arrel catoforita 5 (5) Ferrifluorocatoforita, ferricatoforita, ferroferricatoforita, ferrocatoforita i catoforita
Grup del nom arrel clinoholmquistita 6 (6) Clinoferrifluoroholmquistita, clinoferriholmquistita, clinoferroferrifluoroholmquistita, clinoferroferriholmquistita, clinoferrofluoroholmquistita i clinofluoroholmquistita
Subgrup dels clinopiroxens 26 (26) Augita, burnettita, clinoenstatita, clinoferrosilita, colomeraïta, cosmoclor, davisita, diòpsid, egirina, egirina-augita, espodumena, esseneïta, grossmanita, hedenbergita, jadeïta, jervisita, johannsenita, kanoïta, kushiroïta, namansilita, natalyïta, omfacita, petedunnita, pigeonita, ryabchikovita, tissintita
Grup de la devitoïta 3 (3) Devitoïta, lobanovita i sveinbergeita
Grup de la dol·laseïta 2 (2) Dol·laseïta-(Ce) i khristovita-(Ce)
Grup del nom arrel eckermannita 6 (6) Eckermannita, ferroeckermannita, ferrofluoroeckermannita, fluoroeckermannita, manganoferrieckermannita i potassiceckermannita
Grup del nom arrel edenita 5 (5) Edenita, ferroedenita, ferrofluoroedenita, fluoroedenita i potassicferrocloroedenita
Grup de l'el·lestadita 4 (4) Clorel·lestadita, fluorel·lestadita, hidroxilel·lestadita i mattheddleïta
Grup de l'enigmatita 4 (4) Enigmatita, krinovita, kuratita i wilkinsonita
Grup de l'epidota 10 (10) Clinozoïsita, epidota, epidota-(Sr), hancockita, mukhinita, niigataïta, piemontita, piemontita-(Pb), piemontita-(Sr) i tweddillita
Supergrup de l'epidota 32 (32) Grup de l'al·lanita, grup de l'åskagenita, grup de la dol·laseïta i grup de l'epidota
Grup de la gatelita 5 (5) Ferriperbøeïta-(Ce), ferriperbøeïta-(La), gatelita-(Ce), perbøeïta-(Ce) i perbøeïta-(La)
Grup del nom arrel gedrita 2 (2) Ferrogedrita i gedrita
Grup del nom arrel ghoseïta 2 (2) Ferrighoseïta i la ghoseïta
Grup del nom arrel glaucòfan 4 (4) Ferrofluoroglaucòfan, ferroglaucòfan, fluoroglaucòfan i glaucòfan
Grup del granat 14 (14) Almandina, andradita, calderita, eringaïta, goldmanita, grossulària, knorringita, majorita, menzerita-(Y), momoiïta, morimotoïta, pirop, spessartina i uvarovita
Supergrup del granat 40 (27) Grup del granat, grup de la henritermierita, grup de la schorlomita, blythita, khoharita, nikmelnikovita, skiagita i xuïta
Grup del nom arrel hastingsita 8 (8) Fluorohastingsita, hastingsita, magnesiofluorohastingsita, magnesiohastingsita, potassicclorohastingsita, potassicfluorohastingsita, potassichastingsita i potassicmagnesiohastingsita
Grup de la hel·landita 7 (7) Ciprianiïta, ferrihel·landita-(Ce), ferrimottanaïta-(Ce), hel·landita-(Ce), hel·landita-(Y), mottanaïta-(Ce) i tadzhikita-(Ce)
Grup de la henritermierita 2 (2) Henritermierita i holtstamita
Grup del nom arrel hjalmarita 1 (1) Hjalmarita
Grup del nom arrel holmquistita 4 (4) Ferriholmquistita, ferroferriholmquistita, ferroholmquistita i holmquistita
Grup del nom arrel hornblenda 8 (8) Ferroferrifluorohornblenda, ferroferrihornblenda, ferrofluorohornblenda, ferrohornblenda, magnesioferrifluorohornblenda, magnesioferrihornblenda, magnesiofluorohornblenda i magnesiohornblenda
Grup de la joaquinita 8 (8) Barioortojoaquinita, bielorussita-(Ce), dutkevichita-(Ce), joaquinita-(Ce), ortojoaquinita-(Ce), ortojoaquinita-(La), estroncioortojoaquinita i estronciojoaquinita
Grup del nom arrel kaersutita 3 (3) Ferrikaersutita, ferrokaersutita i kaersutita
Grup de la kupletskita 4 (4) Kupletskita, kupletskita-(Cs), laverovita i niobokupletskita
Grup de la lamprofil·lita 19 (19) Baritolamprofil·lita, bornemanita, delindeïta, emmerichita, epistolita, fluorbaritolamprofil·lita, fluorlamprofil·lita, innelita, kazanskyita, lamprofil·lita, lileyita, nabalamprofil·lita, nechelyustovita, fosfoinnelita, polifita, saamita, xkatulkalita, vuonnemita i zvyaginita
Grup del nom arrel leakeïta 7 (7) Ferrifluoroleakeïta, ferrileakeïta, ferroferrifluoroleakeïta, fluoroleakeïta, oxomanganileakeïta, potassicferrileakeïta i potassicmanganileakeïta
Grup de la murmanita 10 (10) Betalomonosovita, calciomurmanita, kolskyita, lomonosovita, murmanita, quadrufita, schüllerita, selivanovaïta, sobolevita i vigrishinita
Grup de la mica trioctaedral 30 (30) Aspidolita, balestraïta, efesita, garmita, hendricksita, kreiterita, lepidolita, masutomilita, norrishita, orlovita, polilitionita, preiswerkita, xirokxinita, shirozulita, sokolovaïta, suhailita, tainiolita, trilitionita, wonesita, zinnwaldita i el grup de la biotita
Grup de la nabimusaïta 3 (3) Ariegilatita, dargaïta i nabimusaïta
Grup del nom arrel nybøïta 3 (3) Ferroferrinybøïta, la fluoronybøïta i la nybøïta
Grup del nom arrel obertiïta 3 (3) Ferriobertiïta, ferroferriobertiïta i manganiobertiïta
Subgrup dels ortopiroxens 4 (4) Donpeacorita, enstatita, ferrosilita i protoenstatita
Grup del nom arrel papikeïta 2 (2) Ferropapikeïta i papikeïta
Grup del nom arrel pargasita 12 (12) Cromiopargasita, ferrocloropargasita, ferrofluoropargasita, ferropargasita, fluoropargasita, manganipargasita, pargasita, potassiccloropargasita, potassicferropargasita, potassicfluoropargasita, potassicpargasita i vanadiopargasita
Grup del nom arrel pedrizita 8 (8) Ferrifluoropedrizita, ferripedrizita, ferroferrifluoropedrizita, ferroferripedrizita, ferrofluoropedrizita, ferropedrizita, fluoropedrizita i pedrizita
Supergrup de la perovskita 49 (3) Subgrup de la bridgmanita i davemaoïta
Grup dels piroxens 30 (30) Subgrup dels clinopiroxens i subgrup dels ortopiroxens
Grup de la rhodesita 2 (2) Melansonita i rhodesita
Grup de la rhönita 7 (7) Dorrita, høgtuvaïta, leucorhönita, makarochkinita, rhönita, serendibita i welshita
Grup del nom arrel richterita 5 (5) Ferrorichterita, fluororichterita, potassicfluororichterita, potassicrichterita i richterita
Grup del nom arrel riebeckita 3 (3) Fluororiebeckita, magnesioriebeckita i riebeckita
Grup de la rinkita 13 (13) Batievaïta-(Y), fogoïta-(Y)], götzenita, grenmarita, hainita-(Y), kochita, mosandrita-(Ce), nacareniobsita-(Ce), rinkita-(Ce), rinkita-(Y), rosenbuschita, roumaïta i seidozerita
Grup del nom arrel sadanagaïta 15 (15) Ferrifluorosadanagaïta, ferrisadanagïta, ferroclorosadanagaïta, ferroferrifluorosadanagaïta, ferroferrisadanagaïta, ferrofluorosadanagaïta, ferro-sadanagaïta, fluorosadanagaïta, potassicclorosadanagaïta, potassicferrisadanagaïta, potassicferroclorosadanagaïta, potassicferroferrisadanagaïta, potassicferrosadanagaïta, potassicsadanagaïta i sadanagaïta
Grup de la safirina 6 (3) Khmaralita, louisfuchsita i safirina
Supergrup de la safirina 20 (17) Grup de la safirina, grup de l'enigmatita, grup de la rhönita, devilliersita, khesinita, surinamita i beckettita
Grup de la schorlomita 6 (6) Hutcheonita, irinarassita, kerimasita, kimzeyita, schorlomita i toturita
Supergrup de la seidozerita 49 (49) Grup de la bafertisita, grup de la lamprofil·lita, grup de la murmanita i grup de la rinkita
Grup del nom arrel suenoïta 4 (4) Clinoferrosuenoïta, clinosuenoïta, protoferrosuenoïta i suenoïta
Grup del nom arrel taramita 5 (5) Ferrotaramita, fluorotaramita, potassicferroferritaramita, potassicferrotaramita i taramita
Grup de la tobermorita 2 (2) Cenotobermorita i tobermorita
Supergrup de la tobermorita 6 (6) Clinotobermorita, paratobermorita, plombierita, riversideïta i grup de la tobermorita
Grup del nom arrel tschermakita 8 (8) Ferrifluorotschermakita, ferritschermakita, ferroferrifluorotschermakita, ferroferritschermakita, ferrofluorotschermakita, ferrotschermakita, fluorotschermakita i tschermakita
Grup de la turmalina 40 (40) Adachiïta, aluminooxirossmanita, bosiïta, cel·leriïta, cromodravita, cromoaluminopovondraïta, darrellhenryita, dravita, dutrowita, elbaïta, ferrobosiïta, feruvita, fluorbuergerita, fluordravita, fluorelbaïta, fluorliddicoatita, fluorschorl, fluortsilaisita, fluoruvita, foitita, liddicoatita, lucchesiïta, magnesiofoitita, magnesiolucchesiïta, maruyamaïta, olenita, oxicromodravita, oxidravita, oxirossmanita, oxischorl, oxiuvita, oxivanadiodravita, povondraïta, princival·leïta, rossmanita, schorl, tsilaisita, uvita, vanadioxicromiodravita i vanadioxidravita
Grup de la västmanlandita 1 (1) Västmanlandita
Grup del nom arrel winchita 3 (3) Escandiowinchita, ferriwinchita i winchita
Grup de la zadovita 5 (4) Aradita, gazeevita, stracherita i zadovita

Grups de la classe X: minerals orgànicsModifica

Els grups que contenen minerals de la classe dels minerals orgànics són:

Grup Espècies al grup (minerals orgànics al grup) i nom de les espècies
Grup de la humboldtina 4 (4) Glushinskita, humboldtina, katsarosita i lindbergita

ReferènciesModifica

  1. Mills, Stuart J.; Hatert, Frédéric; Nickel, Ernest H.; Ferraris, Giovanni «The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals». European Journal of Mineralogy, 21, 5, 30-10-2009, pàg. 1073–1080. DOI: 10.1127/0935-1221/2009/0021-1994.